Ga naar de inhoud

Besluitvorming

Uitspraak Raad van State: windpark mag worden aangelegd

Op woensdag 21 februari 2018 deed de Raad van State uitspraak naar aanleiding van de zitting die plaatsvond op 14 en 15 september 2017. Het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze mag worden aangelegd. De bezwaren van omwonenden, ondernemers en belangenorganisaties tegen het park met 45 windmolens zijn ongegrond verklaard. In deze procedure konden de betrokken gemeenten zelf geen bezwaar indienen, omdat de crisis- en herstelwet dit verhindert.

Wijziging rijksinpassingsplan

Op 19 september 2016 stelden de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu het rijksinpassingsplan windpark Drenthe gewijzigd vast. 

Minister Kamp besloot om de 5 windmolens in de lijn ten zuiden van Drouwenermond te schrappen uit het ontwerp inpassingsplan. Binnen Borger-Odoorn komen dan 29 windmolens. De verlichting bovenop de windmolens zal niet knipperend, maar vastbrandend worden uitgevoerd. De molens binnen het LOFAR-gebied worden technisch aangepast om elektromagnetische straling te verminderen.  

Op 5 oktober 2016 vergaderde de Tweede Kamer Commissie Economische Zaken over het Energieakkoord. Meerdere commissieleden hebben Minister Kamp gevraagd de besluitvorming omtrent het rijksinpassingsplan windpark Drenthe te heroverwegen. Dit zou suggereren dat de Tweede Kamer nog een formele positie heeft in de besluitvorming omtrent het rijksinpassingsplan. De juridische dienst van de Tweede Kamer geeft echter aan dat de ministers van EZ en I&M binnen hun bevoegdheid een besluit hebben genomen.

Gebiedsvisie

In 2013 heeft de gemeente samen met de provincie Drenthe en de gemeenten Emmen, Coevorden en Aa en Hunze de gebiedsvisie windenergie opgesteld. De gebiedsvisie was bedoeld om mogelijke locaties voor het windpark aan te wijzen die de inbreuk op het landschap en de persoonlijke leefomgeving zoveel mogelijk beperken. Hiermee probeerden provincie en gemeente tegenwicht te bieden aan de omvangrijke plannen die door initiatiefnemers zijn ingediend. Lees ook het standpunt van de gemeente (7 juli 2014).

Bekijk hier de gebiedsvisie en de informatiefilm op YouTube: Gebiedsvisie Windenergie Drenthe.

Relevante stukken en correspondentie

In onderstaande stukken en correspondentie leest u de afwegingen en besluiten van het Ministerie van EZ en de gezamenlijke reacties van de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze hierop.

Brief Gedeputeerde Staten Drenthe d.d. 23-01-2019 (realisatie windpark Drentse Monden en Oostermoer)

Brief minister Wiebes d.d. 21-12-2018 (capaciteit windpark blijft ongewijzigd)

Brief aan minister Wiebes d.d. 16-11-2018 met bijlagen (nakoming bestuurlijke toezegging m.b.t. realisatie windpark)

Brief min. van EZ d.d. 25-04-2018 (overnemen vergunningverlening windpark)

Brief aan minister Wiebes d.d. 23-11-2017 (afwijzen wettelijke bevoegdheid voor het verlenen van omgevings- en waterwetvergunning)

Brief ministerie d.d. 12-04-2017 (besluiten ter inzage 7-4 t/m 19-5-2017 en kennisgeving Staatscourant)

Brief minister Kamp aan Tweede Kamer d.d. 19-01-2017 (Invulling moties inzake alternatieven voor windenergie op land)

Brief aan minister Kamp d.d. 22-12-2016 (gezamenlijke brief Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal; reactie op motie Tweede Kamer)

Brief aan Tweede kamer d.d. 19-12-2016 (plannen voor zonne-akkers in Borger-Odoorn)

Brief min. EZ d.d 19-09-2016 (besluit en toelichting vaststelling Rijksinpassingsplan)

Arrest Hof den Haag d.d. 10-05-2016 (uitspraak hoger beroep d.d. 11-04-2016 met argumentatie)

Gezamenlijke zienswijze ontwerp Rijksinpassingsplan windpark d.d. 18-04-2016 (ingediend door gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze)

Dagvaarding d.d. 25-02-2016

Uitspraak kort geding d.d. 03-02-2016 (uitspraak over bevoegdheid over procedure windpark en toepassen RCR-regeling)

Pleitnotitie Borger-Odoorn en Aa en Hunze, Mr. J. Veltman

Pleitnotitie Staat der Nederlanden, Mr. E.C.M. Schippers

Brief min. EZ d.d. 16-12-2015 (overname vergunningverlening windpark)

Brief min. EZ d.d. 90-11-2015 (minister Kamp houdt vast aan standpunt RCR)

Brief Veltman Advocatenkantoor d.d. 22-10-2015 (verzoek om af te zien van RCR)

Brief min. EZ d.d. 02-09-2015 (reactie minister Kamp op bevoegdheidsvraagstuk)

Brief aan minister Kamp d.d. 09-07-2015 (Rijk niet bevoegd)

Aanvullend memo Advocatenkantoor Veltman d.d. 30-06-2015 (RCR-regeling niet van toepassing)

Memo Advocatenkantoor Veltman d.d. 24-06-2015 (traject vergunningverlening)

Digitale brief wethouder Freek Buijtelaar d.d. 19-05-2015 (aan inwoners gemeente: standpunt gemeente)

Brief ministerie EZ d.d. 03-02-2015 (locaties windpark)

Brief min. EZ d.d. 03-04-2015 (start procedure Rijksinpassingsplan)

Brief Provincie Drenthe d.d. 16-04-2014 (realisatieproces windpark)

Brief ministerie EZ d.d. 10-03-2014 (ruimtelijke onderbouwing, RCR, draagvlak, verdere proces)

Brief aan minister Kamp d.d. 29-01-2014 (realisatie windpark in Borger-Odoorn en Aa en Hunze)

Brief aan Provinciale Staten d.d. 29-01-2014 (gezamenlijke brief Borger-Odoorn en Aa en Hunze over uitbreiding zoekgebied)

Brief aan minister Kamp d.d. 29-01-2014 (realisatie windparken)

Brief ministerie EZ aan Tweede Kamer d.d. 07-01-2014 (windenergie provincie Drenthe)  

Meer lezen

Tijdschrift Binnenlands Bestuur publiceerde in september en oktober 2019 een artikel over de besluitvorming rondom windpark De Drentse Monden en Oostermoer.