Ga naar de inhoud

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

donderdag 28 november 2019

In de basisregistratie personen (BRP: de officiƫle benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties voor publiekrechtelijke doeleinden. En ook aan enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Dit is verplicht voorgeschreven. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt welke informatie aan deze instanties worden verstrekt.

 

Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) van persoonsgegevens aan derden

In enkele gevallen kunnen ook anderen vragen om uw gegevens. Voor sommige verstrekkingen kunt u om verstrekkingsbeperking (geheimhouding) van uw persoonsgegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan derden vanwege wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen) en om verstrekkingen aan door de gemeente aangewezen derden (instellingen en organisaties die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang dat samenvalt met een gemeentebelang).

 

Hoe dien ik een verzoek om verstrekkingsbeperking (geheimhouding) in?

Er zijn speciale formulieren voor beschikbaar. Het verzoek kan zowel digitaal als persoonlijk aan de balie (op afspraak) worden ingediend. Wij kunnen de aanvraag alleen in behandeling nemen als u zich kunt legitimeren. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u een bevestiging.

 

Wilt u weten aan wie uw gegevens zijn verstrekt?

Dan kunt u schriftelijk een overzicht opvragen bij de gemeente. Ook hiervoor dient u zich te legitimeren. Binnen 4 weken krijgt u dat overzicht dan (kosteloos) thuisgestuurd.

 

Zijn uw gegevens juist?

Het is natuurlijk van groot belang dat uw gegevens juist en actueel zijn.

U kunt dit controleren via Mijn Overheid en/of bij twijfel contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente (T 14 0591).

 

Brochure BRP

Over uw rechten en plichten in het kader van de BRP is een brochure beschikbaar.

Deze is verkrijgbaar bij de balie Burgerzaken of te downloaden via:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/11/11/informatieblad-basisregistratie-personen.