Afsluiting Hoofdweg Klijndijk

In december 2019 is een eerste informatieavond voor de aanwonenden van de Hoofdweg (tussen de rotonde in Klijndijk en afslag Emmen-Noord) gehouden. Hierin is uitleg gegeven over de mogelijkheden om de Hoofdweg aan te passen voor de verbetering van de leefbaarheid van de aanwonenden. Het doel is het verbeteren van de fietsvoorziening en het tegengaan van sluipverkeer. De nieuwe aansluiting op de N34 is erop gericht dat het verkeer richting Emmen in de toekomst over de nieuwe parallelweg langs de N34 gaat. Het aanpassen van de Hoofdweg draagt bij aan het verschuiven van de verkeersstroom van de Hoofdweg naar de nieuwe parallelweg. 

De huidige parallelweg langs de Hoofdweg wordt een fietspad. De inritten van de aanwonenden en landbouwpercelen worden doorgetrokken tot de rijbaan. De bushaltes komen te vervallen omdat de bussen ook via de nieuwe parallelweg gaan rijden. Ook wordt op de Hoofdweg een maximum snelheid van 60 km/u in gesteld. Op 25-10-2021 zijn de punten ‘fietspad, bushaltes en invoering 60 km/u formeel besloten middels een verkeersbesluit.

Voor de aanpassing van de rijbaan zijn in 2019 een aantal mogelijkheden gepresenteerd, namelijk:

  • Niets doen;
  • Wegversmallingen toepassen;
  • Gehele weg versmallen;
  • Afsluiten voor doorgaand verkeer.

Van de mogelijke varianten zijn destijds de voor- en nadelen aangegeven. Na de bewonersavond in 2019 kon een enquête worden ingevuld. Iedereen die deze heeft ingevuld koos voor een afsluiting van de Hoofdweg. De meesten gaven de voorkeur aan een afsluiting bij de Carpoolplaats en enkelen aan een afsluiting ter hoogte van Hoofdweg 30.

Na de enquête van 2019 zijn wij verder gegaan met de uitwerking van de afsluiting van de Hoofdweg, waaronder het in beeld brengen van mogelijke consequenties van het afsluiten.

Verkeerskundige voorkeurslocatie afsluiting

Vanuit verkeersoogpunt heeft het onze voorkeur om de afsluiting te realiseren bij de carpoolplaats. Het kruispunt met de weg tussen Emmen en de nieuwe aansluiting op de N34 (Odoornerweg) komt dan te vervallen. Over deze weg gaat straks veel verkeer en dat zal samen gaan met hoge snelheden omdat het een 80 km/u-weg betreft. Daarnaast voorkomt het dat verkeer uit de richting Emmen de doodlopende weg in rijdt en moet keren. En op het fietspad hoeft dan geen voorziening worden aangebracht om sluipverkeer te weren, wat voordelen heeft voor de verkeersveiligheid voor de fietser en het strooien van het fietspad in de winter.

Een voordeel van de afsluiting ter hoogte van Hoofdweg 30 is dat de bewoners aan de zuidkant van de afsluiting niet hoeven om te rijden naar Emmen. Ze moeten dan echter wel omrijden voor alle andere bestemmingen (Klijndijk, Odoorn, Valthe, N34/A37).

Voorkeur aanwonenden

Bewoners van het betreffende deel van de Hoofdweg Klijndijk hebben recent een brief ontvangen met informatie over de afsluiting van de Hoofdweg. Hierbij hebben wij hen gevraagd wat hun voorkeurslocatie voor afsluiting is. Vanwege de uitkomsten van de enquête van 2019 hebben de aanwonenden de volgende keuzemogelijkheid gekregen:

1. Afsluiting van de weg bij de huidige carpoolplaats;

2. Afsluiting ter hoogte van Hoofdweg 30.

Op onze vraag hebben we slechts van 2 adressen geen reactie ontvangen. Hierdoor hebben wij een goed beeld gekregen van de mening van aanwonenden. Uit de ingediende reacties bleek dat 14 adressen kiezen voor afsluiting bij de carpoolplaats en 8 adressen voor afsluiting bij Hoofdweg 30.

Keuze college

Omdat de meerderheid van de aanwonenden een voorkeur heeft uitgesproken voor afsluiting bij de carpoolplaats en omdat dit verkeerskundig gezien ook de beste plaats is heeft het college een verkeersbesluit genomen voor afsluiting bij de carpoolplaats. Op dit verkeersbesluit zijn geen bezwaren binnengekomen. Daardoor zijn de plannen nu definitief.

De maatregel houdt in dat op het gedeelte tussen de carpoolplaats en de Odoornerweg (ongeveer 100 meter) geen gemotoriseerd verkeer meer kan rijden. Omdat hier ook de verharding wordt verwijderd zal de gemeente ook een procedure voor onttrekking aan de openbaarheid opstarten. Deze procedure is wettelijk gezien nodig, omdat er in de nieuwe situatie helemaal geen verkeer meer kan komen op het betreffende stukje van 100 meter lengte. ‘Onttrekking aan de openbaarheid’ is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Uitvoering

Op 5 april jl. is een informatieavond geweest voor de aanwonende waar de plannen gepresenteerd zijn en opmerkingen gemaakt konden worden.

De definitieve uitvoeringstekeningen staan onderaan deze pagina.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Het wijzigen van parallelweg naar fietspad en de aanpassing van de inritten met bijbehorende bomenkap vinden plaats in het najaar nadat een kapvergunning is verkregen. De afsluiting van de Hoofdweg wordt gelijktijdig uitgevoerd met de werkzaamheden aan de Odoornerweg door de Provincie Drenthe. Deze werkzaamheden starten 20 juni as. en worden uitgevoerd door aannemer Avitec uit Nieuw-Buinen.

Vragen?

Heeft u vragen over het project of de informatie op de website? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J. Bouma of dhr. J. Ymker. Vermeld het zaaknummer 83436-2019.