BenW besluiten 10 oktober 2023

Besluitenlijst collegevergadering

Datum

10-10-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), B. van Spronsen (locogemeentesecretaris) en A. Meijer (notulist).

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.3

 

Bestemmingswijziging voor Molenstraat 25 te Buinen

Bestemmingswijziging perceel Molenstraat 25 in Buinen

 

Besluit:

Middels brief de intentie tot medewerking aan bestemmingswijziging uit te spreken.

 

2.4

 

Ontwerpbestemmingsplan Borger dorp

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Borger dorp’ wordt vastgesteld en voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan vervangt diverse, deels verouderde plannen en voorziet daarmee in een actuele planologisch-juridische regeling. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 17 maart tot en met 28 april 2022 ter inzage gelegen. Nu alle ingekomen inspraak- en overlegreacties zijn beoordeeld en (deels) verwerkt kan de volgende stap worden gezet door het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en ter inzage te leggen.

 

Besluit:

 1. Instemmen met de beantwoording en afdoening van de ingekomen vooroverlegreacties en inspraakreacties conform de ‘Nota overleg- en inspraakreacties (voor)ontwerpbestemmingsplan Borger, Borger dorp’;
 2. Instemmen met de ambtshalve wijzigingen;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Borger dorp’ vaststellen en voor een ieder gedurende zes weken ter inzage te leggen conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro);
 4. Geen exploitatieplan conform artikel 6.12 Wro vast te stellen.

 

2.5

 

Vast te stellen bestemmingsplan Buitengebied, Oude Maatsweg 1 en Eeserstraat 7 Eesergroen

Het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Maatsweg 1 en Eeserstraat 7 Eesergroen voorziet in een actuele planologisch-juridische regeling om het regulier en zelfstandig bewonen van de bedrijfswoning mogelijk te maken, en te voorkomen dat ter plaatse van de zorgboerderij (opnieuw) een bedrijfswoning kan worden toegevoegd. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 

Besluit:

De gemeenteraad voorstellen om: 

 1. Het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Maatsweg 1 en Eeserstraat 7 Eesergroen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1681.00BP0079-VG01 met de bijbehorende stukken, ongewijzigd vast te stellen;
 2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

 

2.6

 

Aanbesteding onkruidbeheersing

Het college stemt in met het toepassen van een Europese openbare aanbesteding als aanbestedingsstrategie voor de onkruidbeheersing.

 

Besluit:

Het college stemt in met een aanbestedingsstrategie voor de aanbesteding onkruidbeheersing.

 

2.7

 

Pilot roekenbeheer Nieuw-Buinen 2023-2026

Het college stemt in met het uitvoeren van een pilot roekenbeheer Nieuw-Buinen in de periode 2023-2026 op basis van het roekenbeheerplan Borger-Odoorn – pilot Nieuw-Buinen en de door de provincie Drenthe verleende ontheffing van de Wet natuurbescherming.

 

Besluit:

 1. Kennisnemen van het Roekenbeheerplan Borger-Odoorn - pilot Nieuw-Buinen en de door de provincie Drenthe verleende ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming; 
 2. Instemmen met het uitvoeren van een pilot roekenbeheer Nieuw-Buinen in de periode 2023-2026 op basis van het Roekenbeheerplan Borger-Odoorn – pilot Nieuw-Buinen;
 3. De kosten voor het opstellen van het beheerplan, € 9.000,- worden gedekt uit het vervangingsbudget inzet personeel. Dekking voor het beheerplan en de pilot in Nieuw-Buinen, € 33.456,- op jaarbasis vinden plaats binnen de reguliere budgetten van het thema Leefomgeving.

 

2.8

 

(Liquiditeits)Tekort Stichting De Afdraai

Stichting De Afdraai heeft over 2023 een liquiditeitstekort van € 32.000,-. In de huidige vorm functioneert MFA ’t Brughuus en Dorpshuis De Afdraai niet zoals gewenst. Om deze problemen op te lossen, heeft het college het volgende besloten: 1. Een bedrag van € 32.000,- beschikbaar stellen aan Stichting De Afdraai in BERAP 2023-II om het tekort van 2023 te dekken. 2. In de businesscase 'OBS De Aanloop Valthermond' onderzoeken of de school in of bij MFA 't Brughuus ondergebracht kan worden en wat dit betekent voor de dorpshuisfunctie in de MFA.

 

Besluit:

 1. Een bedrag van € 32.000,- beschikbaar stellen aan Stichting De Afdraai in BERAP 2023-II om het tekort van 2023 te dekken;
 2. In de businesscase 'OBS De Aanloop Valthermond' onderzoeken of de school in of bij MFA 't Brughuus ondergebracht kan worden en wat dit betekent voor de dorpshuisfunctie in de MFA.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 03-10-2023, nr. 40 - openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.4

 

Beslissing op bezwaar afwijzing bijdrage Webwinkel.

Het college besluit dat de bezwaren ongegrond zijn. Het gaat hierbij om bezwaren tegen de afwijzing van een aanvraag voor budget voor de Webwinkel.

 

Besluit:

De bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

 

3.5

 

Beantwoording motie Digitaal loket

Het college stemt in met het verzenden van de brief aan de gemeenteraad over de motie digitaal bouwloket.

 

Besluit:

 1. Vaststellen van de raadsbrief digitaal bouwloket;
 2. De raadsbrief naar de gemeenteraad zenden ter kennisname.

 

3.6

 

Aanbestedingsstrategie bedrijfswagens

Het college stemt in met het toepassen van een Europese aanbesteding en de aanbestedingsstrategie voor bedrijfswagens.

 

Besluit:

Het college besluit om, conform inkoopbeleid, in te stemmen met de aanbestedingsstrategie voor de Europese aanbesteding voor de aanschaf van 8 bedrijfswagens waarvan 3 elektrisch.

 

8

 

Sluiting

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten