BenW besluiten 11 juli 2023

Datum

11-07-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethou11der), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), K. Speekhout (gemeentesecretaris) en A. Meijer (notulist).

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Drents inkoopcollectief Energie

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Europese aanbesteding voor energie in Drents verband. Hierbij het college van burgemeester en wethouders van Emmen aan te wijzen als penvoerder voor het aanbestedingsproces. Dit middels bijgaande commitment verklaring tot stand te brengen.

 

Besluit:

 1. In te stemmen met de Europese aanbesteding voor energie in Drents inkoopcollectief;
 2. Het college van burgemeester en wethouders van Emmen aan te wijzen als penvoerder voor het aanbestedingsproces;
 3. Hellemans Consultancy het commitment geven voor de fixatie van de prijzen;
 4. Middels bijgaande commitmentverklaring tot stand te brengen.

 

2.3

 

Stand van zaken Camping Alinghoek

Stand van zaken m.b.t. camping Alinghoek.

 

Besluit:

De memo ‘Stand van zaken camping Alinghoek’ ter informatie voorleggen aan de gemeenteraad;

 

2.4

 

Vaststelling subsidie 'De Monden in beweging'

Het college stemt in met het verzoek tot vaststelling subsidie project ‘De Monden in beweging o.g.v. Vitaal Platteland’ en maakt dit kenbaar aan provincie Drenthe door een brief met vaststellingsverzoek te versturen.

 

 

Besluit:

 1. Instemmen met het verzoek tot vaststelling subsidie project De Monden in beweging o.g.v. Vitaal Platteland;
 2. Brief met vaststellingsverzoek versturen aan provincie Drenthe.

 

2.5

 

Collegeadvies update project ruimen graven 2023

Het college stemt in met de lijst betreffende het laten vervallen van de grafrechten voor onbepaalde tijd en neemt kennis van de lijsten met te ruimen huurgraven waarvan de graftermijnen zijn verlopen voor de begraafplaatsen Odoorn en Borger. Verder wordt ingestemd om het project af te ronden en de raad over de kredietoverschrijding te informeren in de bestuursrapportage 2023 II.

 

Besluit:

 1. Kennis nemen van de te ruimen huurgraven zoals opgenomen in de lijsten 25487-2023:941889 en 25487-2023:881755;
 2. Instemmen met het laten vervallen van de grafrechten van de onbepaalde tijd graven zoals opgenomen in de lijsten 25487-2023:353477 en 25487-2023:046024;
 3. Instemmen met de verwachte budgetoverschrijding van € 30.000 op dit project en de raad hierover te informeren in BERAP 2023-II.

 

2.6

 

Voortzetting regionale samenwerking Hartveilig Drenthe 2024 - 2027

De regionale samenwerking op het thema Hartveilig Drenthe wordt gecontinueerd voor de periode 2024 – 2027. Hiermee geven wij invulling aan een zoveel mogelijk dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners in Drenthe.

 

Besluit:

 1. In te stemmen om de regionale samenwerking op het thema Hartveilig Drenthe voort te zetten voor de periode 2024 t/m 2027; 
 2. De totale gemeentelijke bijdrage van 0,085 cent per inwoner per jaar voor de periode 2024 t/m 2027 te continueren en per jaar een indexatie van 2,5 procent toe te passen op het totale bedrag;
 3. De totale gemeentelijke bijdrage te dekken uit het budget Gezonde Leefstijl; 
 4. Binnen de totale gemeentelijke bijdrage 0,06 cent per inwoner per jaar te bestemmen voor HartslagNu voor de periode 2024 t/m 2027; 
 5. In te stemmen met het voorstel om een regionale coördinator Hartveilig Drenthe in te zetten; 
 6. Binnen de totale gemeentelijke bijdrage 0,025 cent per inwoner per jaar te bestemmen voor de regionale coördinator voor de periode 2024 t/m 2027; 
 7. In te stemmen met het voorstel om de samenwerking met de stichting Hartveilig Drenthe te continueren.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 04-07-2023 nr. 27 - openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.4

 

Financieel Kader

Bestuursrapportage 2023-I is op 22 juni 2023 in uw raad behandeld. Uit het politieke debat bleek dat een beslispunt ontbrak in BERAP 2023 I. Om dit in de toekomst goed te regelen, willen we graag ook het Financieel kader aanpassen.

 

Besluit:

 1. Vaststellen van het Financieel kader, waarin de volgende wijzigingen zijn opgenomen: - voor mutaties (dotaties of onttrekkingen) aan de VAR een afzonderlijk beslispunt opnemen in rapportages; - voor mutaties (dotaties of onttrekkingen) van alle andere reserves geen afzonderlijk beslispunt opnemen in rapportages;
 2. Conform Bestuursrapportage 2023 I (BERAP 2023 I) om € 300.000 te onttrekken aan de Vrije Algemene Reserve (VAR).

 

3.5

 

Veiligheidsregio Drenthe: begrotingswijziging 2023

De gemeenteraad heeft van het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) een brief inhoudende een voornemen tot wijziging van de Begroting 2023 van die veiligheidsregio. Dit vanwege grotere loon- en prijsstijgingen dan bij de opstelling van de begroting voorzien. De gemeenteraad is door de veiligheidsregio uitgenodigd om eventuele zienswijzen op dit voornemen kenbaar te maken. Het college is de gemeenteraad nu met een advies (verwerkt in een raadsvoorstel) behulpzaam hoe op deze uitnodiging kan worden gereageerd. Ook besluit het college de extra deelnemersbijdrage die uit de voorgenomen begrotingswijziging voortvloeit te zijner tijd als incidentele last op te voeren bij de gemeentelijke BERAP II.

 

Besluit:

 1. Kennisnemen van de voorgenomen wijziging Begroting 2023 VRD die door het bestuur van de veiligheidsregio aan de gemeenteraad is gezonden; 
 2. Het bij dit collegevoorstel gevoegde raadsvoorstel tot advies door te geleiden naar de gemeenteraad; 
 3. De extra deelnemersbijdrage aan de Veiligheidsregio Drenthe die voortvloeit uit de voorgenomen wijziging Begroting 2023 VRD als incidentele last op te nemen in de gemeentelijke BERAP II.

 

3.6

 

Verruiming subsidieregeling regio deal

Het college stemt in met het verruimen van de “Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen proeftuinen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn”.

 

Besluit:

 1. In te stemmen met verruiming van de “Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen proeftuinen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn”;
 2. De subsidieregeling vaststellen en publiceren.

 

3.7

 

pMIEK 1.0 Drenthe

Het college neemt kennis van het pMIEK 1.0 Drenthe.

 

Besluit:

 1. Kennisnemen van het ‘pMIEK 1.0 Drenthe’;
 2. Het ‘pMIEK 1.0 Drenthe ter kennisgeving aanbieden aan de raad met bijgaande raadsbrief.

 

3.8

 

Addendum III bij raamovereenkomst GKB Gemeente ter verlenging dienstverlening in 2024

Het college besluit om het Addendum III bij Raamovereenkomst Integrale Schuldhulpverlening vast te stellen om de dienstverlening van de GKB te Assen te verlengen tot en met 31 december 2024.

 

Besluit:

 1. Het addendum III bij de Raamovereenkomst Integrale Schuld-dienstverlening 2013-2015 vast te stellen. Hiermee eindigt de raamovereenkomst per 1 januari 2025;
 2. De kosten van de dienstverlening in 2024 te dekken uit de beschikbare middelen voor schuldhulpverlening.

 

3.9

 

Gezamenlijke aanbesteding Wmo hulpmiddelen en penvoerderschap gemeente Westerveld

Het college stemt in met de Europese aanbesteding voor Wmo hulpmiddelen in samenwerking met de gemeenten Coevorden, Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Westerveld. Het college wijst het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld aan als penvoerder voor het aanbestedingsproces. Het college brengt dit penvoerderschap door middel van de bijgaande overeenkomst en het besluit machtiging en mandaat tot stand. Het college stemt in met het dekken van de kosten uit Algemene kosten Wmo.

 

Besluit:

 1. Instemmen met de Europese aanbesteding voor Wmo hulpmiddelen in samenwerking met de gemeenten Coevorden, Hoogeveen, Meppel, Westerveld en De Wolden;
 2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld aanwijzen als penvoerder voor het aanbestedingsproces;
 3. Dit penvoerderschap door middel van bijgaande overeenkomst en besluit tot machtiging en mandaat tot stand brengen;
 4. Instemmen met het dekken van de kosten uit Algemene kosten Wmo.

 

8

 

Sluiting

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten