BenW besluiten 11 juni 2024

Besluitenlijst collegevergadering 11-06-2024 

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), en L.E. Helder (loco-gemeentesecretaris)
Afwezig: M.N.J. Broers (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

1

Opening 

2

Besluitvormende stukken

2.3

Deelovereenkomst automatisering 2024 Borger-Odoorn - Emmen 

De gemeente neemt automatiseringsdiensten af van de gemeente Emmen. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten die door middel van dit besluit wordt geactualiseerd.

Besluit:

1.  De deelovereenkomst automatisering 2024 tussen de gemeenten 
     Borger-Odoorn en Emmen aangaan. 
2.  De burgemeester verzoeken om de inhoudelijk portefeuillehouder –      wethouder B. Jansen – te machtigen de deelovereenkomst namens de      gemeente Borger-Odoorn te ondertekenen.
3.  De raad schriftelijk te informeren middels brief.

2.4

Effecten meicirculaire 2024 

Effecten meicirculaire 2024.

Besluit:

1.  Kennisnemen van de financiële effecten van de Meicirculaire 2024 zoals      beschreven in bijgevoegd memo. 
2.  Het memo over de Meicirculaire 2024 naar de raad versturen en betrekken      bij de besluitvorming van de financiële stukken op 20 juni 2024. 
3.  De financiële effecten zoals gepresenteerd in het memo verwerken in de      BERAP 2024-II en de begroting 2025.

2.5

Schriftelijke vragen Haan (LBO) - Normen afvalscheiding en ondergrondse containers 

Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van mevrouw B. Haan (Leefbaar Borger-Odoorn) inzake normen afvalscheiding en ondergrondse containers en stuurt de brief ter kennisname aan de raad.

Besluit:

1.  Vaststellen van de beantwoording van de schriftelijke vragen van mevrouw      B. Haan (Leefbaar Borger-Odoorn) middels brief.
2.  De brief ter kennisname aan de raad versturen.

2.6

Projectplan Hunsow 

De Lionsclub “Borger-Odoorn De Megalieten” heeft een plan om de mythe rond Hunsow-stad meer bekendheid te geven. Het betreft een bouwwerk, op de grens van zand en veen en ingebed in wandel- en fietsroutes, dat appelleert aan de historie van de omgeving (breder dan Hunsow-mythe). Het college besluit medewerking aan dit plan te verlenen onder voorwaarde dat de nu nog ontbrekende aspecten van het plan in voldoende mate worden uitgewerkt.

Besluit:

1.  Het Plan van Aanpak "Project Hunsow-monument" voor kennisgeving aan te      nemen.
2.  Medewerking te verlenen onder voorwaarde dat de uitwerking leidt tot een      passende en goede omgevingskwaliteit.

2.7

Midterm review bestuursperiode 2022-2026 

Het college heeft besloten de raadsbrief ‘Midterm review bestuursperiode 2022-2026’ vast te stellen en deze naar de gemeenteraad te sturen ter kennisname.

Besluit:

1.  De raadsbrief ‘Midterm review bestuursperiode 2022-2026’ vast te stellen.
2.  Deze raadsbrief naar de raad te sturen ter kennisname.

3

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 04-06-2024, openbaar gedeelte (o)

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

3.3

Het legaliseren van één woonappartement in het pand Zuiderdiep 209 te 

2e Exloërmond 

Het college verleent medewerking om één woonappartement in het pand Zuiderdiep 209 te 2e Exloërmond te legaliseren.

Besluit:

1.  In te stemmen met het legaliseren van één woonappartement in het pand      Zuiderdiep 209 te 2e Exloërmond.

9

Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.