BenW besluiten 14 mei 2024

Besluitenlijst collegevergadering 14-05-2024

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), M.N.J. Broers (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

1

Opening 

2

Besluitvormende stukken

2.1

Jaarstukken 2023 

In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het afgelopen begrotingsjaar. De prognose van het rekeningresultaat volgens de 2e bestuursrapportage 2023 bedraagt € 691.000 positief. Het uiteindelijk resultaat is € 1.383.332 positief. In het onderdeel ‘samenvatting op hoofdlijnen’ is een verklaring gegeven van de belangrijkste oorzaken van het rekeningresultaat en in de ‘toelichting op het overzicht van baten en lasten’ een meer gedetailleerde verklaring. Het rekeningresultaat van € 1.383.332 zal overeenkomstig de bestaande beleidslijn worden toegevoegd aan de vrije algemene reserve.

Besluit:

1.  De rechtmatigheidsverantwoording zoals opgenomen in de jaarrekening      vaststellen.
2.  De raad voorstellen om de jaarstukken 2023 in de vergadering van 20 juni      vast te stellen.
3.  De raad voorstellen om het rekeningresultaat van € 1.383.332 toe te voegen      aan de vrije algemene reserve (VAR).

2.2

Vaststellen straatnamen verzetshelden voor de uitbreidingsplannen Oosterwijk, Hollandia en De Wissel te Nieuw-Buinen 

Het college heeft besloten, na overleg met de lokale bevolking voor het plan Oosterwijk, de straatnamen Annie Post-Salomonsstraat, Klaas Salomon Pompstraat, Berend Tripstraat en Douwe Mikstraat vast te stellen volgens de situatietekeningen.
Daarnaast heeft het college besloten de brief gericht aan de initiatiefnemer vast te stellen en deze door te zenden ter kennisname.

Besluit:

1.  De straatnamen Annie Post-Salomonsstraat, Klaas Salomon Pompstraat,      Berend Tripstraat en Douwe Mikstraat vaststellen volgens bijgevoegde      situatietekeningen.
2.  De brief gericht aan de initiatiefnemer vaststellen en doorzenden naar de      initiatiefnemer ter kennisname.

2.3

Vaststellen straatnamen voor de uitbreidingsplannen Oosterwijk 

Het college heeft besloten de straatnamen Copinga Wollerichstraat en Valeriaan in Nieuw-Buinen vast te stellen volgens de situatietekeningen.

Besluit:

1.  De straatnamen Copinga Wollerichstraat en Valeriaan in Nieuw-Buinen      vaststellen volgens bijgevoegde situatietekeningen.

2.4

Besluitvorming omtrent de jaarstukken 2023, ontwerpbegrotingswijziging 2024, jaarprogramma 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de RUD Drenthe (Omgevingsdienst Drenthe)  

De jaarstukken 2023, het jaarprogramma 2024, begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de RUDD zijn aangeboden. De raad heeft de mogelijkheid om op de twee laatstgenoemde stukken een zienswijze in te dienen. Het college stelt voor om voor de ontwerpbegroting 2025 gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Besluit:

1.  Instemmen met de Jaarstukken 2023, en deze ter kennisgeving door te      zenden naar de gemeenteraad.
2.  De ontwerpbegrotingswijziging en het Jaarprogramma 2024 van de RUDD      voor kennisgeving aannemen, deze naar de raad te zenden ter kennisname      en de raad voor te stellen geen zienswijze op deontwerpbegrotingswijziging      2024 kenbaar te maken.
3.  De ontwerpbegroting 2025 van de RUDD voor kennisgeving aan te nemen,      deze naar de raad te zenden ter kennisname en de raad voor te stellen een      zienswijze op de Ontwerpbegroting 2025 kenbaar te maken.

2.5

Onderhoud plein Hallenhoes Exloo 

Het college heeft besloten om vanaf 1 mei 2027 een structureel bedrag van 6.500 euro op te nemen als areaal-uitbreiding binnen het onderhoudsplan wegen en groen voor het onderhoud van het plein Hallenhoes Exloo.

Besluit:

1.  Vanaf 1 mei 2027 een structureel bedrag van 6.500 euro opnemen als      areaal-uitbreiding binnen het onderhoudsplan wegen en groen voor het      onderhoud van het plein Hallenhoes Exloo.

2.6

Schriftelijke vragen Kamps (LBO) inzake BOSA subsidie 

Het college beantwoordt vragen van de gemeenteraad over de BOSA-regeling.

Besluit:

1.  De beantwoording van de schriftelijke vragen over de BOSA subsidie vast te      stellen. 
2. De brief met beantwoording doorzenden aan de gemeenteraad.

2.7

Raadsbrief 'Vervolg revitalisatie gemeentehuis' 

Het college heeft besloten de raadsbrief 'Vervolg revitalisatie gemeentehuis' vast te stellen en door te zenden naar de raad ter kennisname.

Besluit:

1.  De raadsbrief 'Vervolg revitalisatie gemeentehuis' vaststellen en naar de      raad sturen ter kennisname.

3

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 07-05-2024 nr 19 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

3.3

Vaststellen van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Drenthe 

De gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe dient, in verband met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, gewijzigd te worden. Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe heeft een gewijzigde regeling voorgesteld. Het college stemt hier, onder voorbehoud van toestemming van de raad, mee in.

Besluit:

1.  Kennisnemen van de aanbiedingsbrief en de gemeenschappelijke regeling      ‘Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Drenthe’.
2.  Onder voorbehoud van toestemming vanuit de gemeenteraad in te stemmen      met het voorstel van het bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst      Drenthe om de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst      Drenthe te wijzigen conform de voorliggende regeling.
3.  De gemeenteraad voor te stellen toestemming te verlenen om in te stemmen      met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionale      uitvoeringsdienst Drenthe conform de voorliggende regeling.

3.4

Kaderbrief 2025 Publiek Vervoer 

Het college heeft kennisgenomen van de jaarrekening en het jaarverslag 2023, de begrotingswijziging 2024, de kaderbrief 2025 en de ontwerpbegroting 2025-2028 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe en zendt deze naar de gemeenteraad ter kennisname. Verder stelt het college de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025-2028.

Besluit:

1.  Instemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van de      Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe en deze naar      de raad zenden ter kennisname.
2.  De Kaderbrief 2025 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe voor      kennisgeving aannemen en deze naar de raad zenden ter kennisname. 
3.  De begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025-2028 van      Publiek Vervoer Groningen Drenthe voor kennisgeving aannemen en deze      naar de raad zenden ter kennisname.
4.  De raad voorstellen om geen zienswijze in te dienen op de      begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025-2028 van Publiek      Vervoer Groningen Drenthe.

9Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.