BenW besluiten 16 januari 2024

Besluitenlijst collegevergadering 16-01-2024 
 

 Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), L.E. Helder (locogemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).
  

1

 

Opening 

 

2

 

Besluitvormende stukken

2.2

 

Spoorboekje P&C 2024 

Het college stemt in met het Spoorboekje P&C 2024. Dit document geeft inzicht in het verloop van de P&C cyclus in de gemeente Borger-Odoorn. Het spoorboekje is voornamelijk bedoeld voor de interne organisatie, maar heeft ook een relatie met de vergaderagenda van de raad.

 

Besluit:

Instemmen met het spoorboekje P&C cyclus 2024.

 

2.3

 

Veiligheidsregio Drenthe: wijziging gemeenschappelijke regeling 

Het college heeft van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe een ontwerp van een gewijzigde regeling ontvangen. Op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet het college het ontwerp doorsturen naar de gemeenteraad. Dit zodat de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld eventuele zienswijzen omtrent het ontwerp aan het college kenbaar te maken.

 

Besluit:

1.  De ontwerpregeling van de Veiligheidsregio Drenthe voor zienswijze voorleggen aan de raad. 
2. De raad adviseren geen zienswijze tegen de ontwerpregeling in te dienen.

 

 

2.4

 

Bestuurlijke besluitvorming nodig inzake gedoogbeschikking crisis nachtopvang 

Het college heeft besloten om een gedoogbeschikking af te geven om af te zien van handhaving voor de periode 1 februari tot en met 31 maart 2024. Doordat het college afziet van handhaving kan er voor voorgenoemde periode crisisnachtopvang plaatsvinden voor asielzoekers Ter Apel.

 

Besluit:

Een gedoogbeschikking afgeven voor de periode van 1 februari tot en met 

31 maart 2024 voor het strijdig gebruik van de gronden zonder omgevingsvergunning en voor het bouwen en gebruiken van tijdelijke bouwwerken zonder de daartoe vereiste omgevingsvergunning.

 

2.5

 

Beslissing op bezwaar afwijzing omgevingsvergunning 

Beslissing op bezwaar inzake de weigering van een omgevingsvergunning.

 

Besluit:

1. De bezwaren ontvankelijk en ongegrond verklaren. 
2. Het verzoek om een proceskostenvergoeding afwijzen.

 

2.6

 

Besluit op bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek 

Het college stemt in met het grotendeels gegrond verklaren van het bezwaar van de bewoners van de Valtherweg 6A te Exloo, dat was gericht tegen de eerdere afwijzing van hun handhavingsverzoek. N.a.v. die beslissing op bezwaar, legt het college tevens een last onder dwangsom op aan de eigenaar van de Valtherweg 6 te Exloo op een drietal punten: 1) Het ongedaan maken van de illegaal uitgevoerde dakrenovatie van dakpannen naar riet. 2) Het verwijderen van de illegaal aangebrachte lichtreclame. 3) Het alsnog aanvragen van de vereiste omgevingsvergunning voor de kabels/leidingen die zijn aangelegd in gemeentegrond, leidend naar zijn perceel.

 

Besluit:

1.  Instemmen met de voorliggende beslissing op het bezwaar van de fam. Lubbers tegen onze eerdere afwijzing van hun handhavingsverzoek, inhoudende dat deze - conform advies bezwarencommissie- grotendeels gegrond wordt verklaard.


2.  Instemmen met het, n.a.v. die beslissing op bezwaar, opleggen van de      voorliggende last onder dwangsom (LOD) aan Marcel van Dam makelaardij aan de Valtherweg 6 te Exloo op een drietal punten: het ongedaan maken van de illegaal uitgevoerde dakrenovatie van dakpannen naar riet, het verwijderen van de illegaal aangebrachte lichtreclame en het alsnog aanvragen van de vereiste omgevingsvergunning voor de kabels/leidingen die zijn aangelegd in gemeentegrond, leidend naar zijn perceel.

 

2.7

 

Bestuurlijke besluitvorming nodig in Woo-zaak mbt HH verzoek en opgelegde LOD 

Op 24 november 2023 is er een Woo-verzoek ontvangen waarin documenten worden opgevraagd die betrekking hebben op een ingediende handhavingszaak en de opgelegde dwangsommen zowel voor indiening als na indiening van het verzoek. Op grond van artikel 5.1 van de wet open overheid worden de documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt, behoudens persoonsgegevens, logo’s en zakelijke ordners.

 

Besluit:

Het Woo-verzoek (gedeeltelijk) toekennen.

 

2.9

 

Exploitatieopzet uitbreidingsplan Oosterwijk 

Het college vraagt aan de gemeenteraad om in te stemmen met de grondexploitatie van het uitbreidingsplan Oosterwijk. Hierdoor kan dit uitbreidingsplan bouwrijp gemaakt worden en kunnen er bouwkavels verkocht worden.

 

Besluit:

1.  De raad voor te stellen om de grondexploitatie voor het uitbreidingsplan Oosterwijk vast te stellen. 
2.  Instemmen met het verhaalcontract planschadevergoeding conform artikel  6.12 Wro met Nostalgia.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 09-01-2024, nr. 02, openbaar gedeelte 

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

  

3.3

 

Besluit van college nodig in Woo-zaak m.b.t. hoofdstraat 10, 10a en 10b te Valthe 

Op 10 november 2023 is er een Woo-verzoek ontvangen waarin documenten worden opgevraagd met betrekking tot communicatie tussen de gemeente en de voorgaande bewoners van de indieners van het Woo-verzoek, de documenten die betrekking hebben tot de handhavingszaak, de informatie omtrent de wijziging naar een woonbestemming en de informatie omtrent de kadastrale splitsing alles over de periode 2018 tot en met 2023. Op grond van artikel 5.1 van de wet open overheid worden de documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt, behoudens persoonsgegevens, logo’s en zakelijke ordners.

 

Besluit:

Het Woo-verzoek (gedeeltelijk) toekennen.

 

3.4

 

Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen proeftuinen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn 

Het college stelt de definitieve subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn vast, ten behoeve van woningeigenaren die onder de doelgroep van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe vallen. Daarnaast wordt het college van B&W van de gemeente Emmen gemandateerd om de subsidieregeling uit te laten voeren.

 

Besluit:

1.  De subsidieregeling ‘verduurzaming particuliere woningen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn’ (bijlage 1) vast te stellen ten behoeve van woningeigenaren die onder de doelgroep van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe vallen. 
2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen mandateren om de subsidieregeling ‘verduurzaming particuliere woningen proeftuinen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn’ uit te voeren (bijlage 2).

 

3.5

 

Ingekomen brief provincie Drenthe over Drents model gedragscode bollenteelt 

Behoeftepeiling provincie Drenthe inzake een Drents model gedragscode bollenteelt.

 

Besluit:

1.  Uitspreken dat er geen behoefte is aan een door de provincie Drenthe uit te werken Drents model gedragscode bollenteelt. 
2. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe van dit besluit op de hoogte te brengen middels brief.

 

3.6

 

Schoon Belonen 2023 

Het college stemt in met het uitkeren van een bedrag van € 250 aan de deelnemers van het programma “Schoon Belonen”.

 

Besluit:

1.  De deelnemers aan het programma “Schoon Belonen” belonen met € 250. Het betreft een maximaal bedrag van € 5.500 en 22 deelnemers. 
2.  Het bedrag van € 5.500 wordt gedekt uit de begroting 2023.

  

8

 

Sluiting 

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten