BenW besluiten 17 oktober 2023

Besluitenlijst collegevergadering

Datum

17-10-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), L.E. Helder (locogemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.01

 

Informatiebrief aan gemeenteraad inzake Hallenhoes en plein Exloo

Het college informeert per brief de gemeenteraad over het Hallenhoes en plein in Exloo.

 

Besluit:

 1. Vaststellen van de informatiebrief ‘Hallenhoes en plein Exloo’ aan de gemeenteraad;
 2. Verzenden van de informatiebrief ‘Hallenhoes en plein Exloo’ aan de gemeenteraad.

 

2.03

 

Maatschappelijke pasjes BNG

Het college stemt in met het bestellen van 100 maatschappelijke pasjes van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze worden gebruikt voor het verstrekken van leefgeld aan nieuwe Oekraïners. We gebruikten hiervoor al prepaid passen, maar die zijn nu door de BNG vernieuwd.

 

Besluit:

 1. Het bestellen van 100 maatschappelijke pasjes van de BNG;
 2. De kosten dekken uit het beschikbare budget van het Rijk voor de opvang van Oekraiense vluchtelingen.

 

2.04

 

Financiële update 2023

Het college stemt in met het versturen van de financiële update aan de raad ten behoeve van de begrotingsvergadering. Met de informatie van de financiële update kunnen raadsleden de kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de begroting 2023 optimaal uitvoeren.

 

 

Besluit:

 1. In te stemmen met de financiële update 2023;
 2. De financiële update 2023 aan de raad aanbieden.

 

2.05

 

Vaststelling gemeentelijke belastingverordeningen 2024 en de uitvoeringsregeling toeristenbelasting Borger-Odoorn 2024

Vaststelling van de uitvoeringsregeling toeristenbelasting Borger-Odoorn 2024 en de gemeentelijke belastingverordeningen 2024.

 

Besluit:

De uitvoeringsregeling toeristenbelasting Borger-Odoorn 2024 door uw college vast te stellen en het raadsvoorstel met bijgevoegde belastingverordeningen 2024 aan de raad voorleggen en adviseren de verordeningen vast te stellen.

 

2.06

 

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten het bezwaarschrift gericht tegen de last onder dwangsom, waarbij opgetreden wordt tegen het in strijd met het bestemmingsplan gebruik van gronden en het in gebruik hebben van een uitweg zonder vergunning, ontvankelijk te verklaren. Het bestreden besluit wordt in stand gelaten, wat in lijn is met het advies van de bezwarencommissie.

 

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren; 
 2. Het primair besluit in stand laten;
 3. Het primair besluit nader motiveren.

 

2.07

 

Instemming Samenwerkingsagenda 2023-2027 Vereniging Drentse  Gemeenten

Het college heeft besloten de Reactienota Samenwerkingsagenda VDG voor kennisgeving aan te nemen en stemt in met de Samenwerkingsagenda 2023-2027. Deze samenwerkingsagenda heeft als doel de strategische samenwerking op Drents niveau te verbreden en te verdiepen.

 

Besluit:

 1. De Reactienota behorend bij de Samenwerkingsagenda 2023-2027 Vereniging van Drentse Gemeenten voor kennisgeving aan te nemen; 
 2. In te stemmen met de Samenwerkingsagenda 2023-2027.

 

2.08

 

Regionale programmeringsafspraken bedrijventerreinen Zuidoost-Drenthe 2023

Behoud van voldoende ruimte voor werken op bedrijventerreinen is een belangrijk uitgangspunt voor de gemeenten in Zuidoost-Drenthe. Om zicht te krijgen op de verwachte behoefte aan bedrijventerreinen op de lange termijn in Drenthe – zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin – heeft de provincie in 2022 een behoefteraming opgesteld. Deze behoefteraming vormt een belangrijke bouwsteen voor uitwerking van programmeringsafspraken over de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en de vestiging van grote ruimtevragers in Zuidoost-Drenthe. Om de regio voldoende flexibiliteit te geven, hebben de regio’s de mogelijkheid om tot 10% meer vraag te programmeren in de afspraken ten opzichte van hetgeen uit de behoefteraming is gebleken. In de gemeente Borger-Odoorn hebben we twee grotere bedrijventerreinen: Aan de Strengen in Borger en Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Ook in 2e Exloërmond is een kleiner bedrijventerrein. Met deze programmeringsafspraken heeft de gemeente Borger-Odoorn de gelegenheid om met twee hectare uit te breiden. Deze uitbreiding is nu voorzien op Drentse Poort. Voor kleinschalige, lokale initiatieven wil de regio ruimte en flexibiliteit houden in de programmering.

 

Besluit:

 1. In te stemmen met de regionale programmeringsafspraken bedrijventerreinen Zuidoost-Drenthe;
 2. Wethouder Hartsuiker te machtigen om tekstuele aanpassingen in de programmeringsafspraken door te voeren;
 3. De brief 'regionale programmeringsafspraken bedrijventerreinen Zuidoost-Drenthe' vast te stellen en door te zenden naar de raad ter kennisname.

 

2.09

 

Vaststellen voorkeurstracés doorfietsnetwerk Zuidoost -Drenthe

De colleges van de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden hebben de trace's van de doorfietsroutes vastgesteld. Een doorfietsroute is een snelle, korte verbinding tussen plaatsen, die breed en comfortabel is, en tot fietsen aanzet. Het gaat om de route Borger, Exloo, Valthe, (station) Emmen, Nieuw Amsterdam, Dalen, (station) Coevorden. Tevens is er een doorfietsroute vastgesteld tussen (station) Emmen en (het centrum van) Klazienaveen. De gemeenteraden worden per brief op de hoogte gebracht van dit collegebesluit.

 

Besluit:

 1. Het doorfietsnetwerk Zuidoost-Drenthe vaststellen met voorkeurstracés voor de verbinding Borger – Exloo - Valthe – Emmen - Nieuw-Amsterdam / Veenoord – Dalen – Coevorden (F34) met een aftakking vanuit Emmen centrum naar Klazienaveen (F862);
 2. De brief 'doorfietsnetwerk Zuidoost-Drenthe' vaststellen en doorzenden naar de raad ter kennisname.

 

2.10

 

Subsidieaanvraag 2024 stichting welzijnsorganisatie Andes

Het college van B&W verleent Stichting Welzijnsorganisatie Andes een subsidie voor het uitvoeren van welzijnsactiviteiten voor de inwoners van Borger-Odoorn.

 

Besluit:

 1. Kennis nemen van het subsidieverzoek van stichting welzijnsorganisatie Andes voor het uitvoeren van welzijnstaken in onze gemeente en instemmen met; 
  1.1. Het verlenen van een basissubsidie van € 861.560,-; 
  1.2. Het verlenen van een projectsubsidie van € 331.157,-; 
  1.3. Het verlenen van een activiteitensubsidie van € 52.660,-; 
  1.4. Het afwijzen van een projectsubsidie voor de inzet van

       duurzaamheid bij energietransitie; 
1.5. Het afwijzen van een projectsubsidie voor het project de

       WegWijzers.

 1. het totale subsidiebedrag (€ 1.245.376,-) voor 2024 voorlopig verlenen, waarvan; 
  2.1. € 920.580,- gedekt wordt uit budget welzijnswerk; 
  2.2. € 144.113,- gedekt wordt uit budget schuldhulpverlening; 
  2.3. € 16.112,- gedekt wordt uit budget voorzieningenwijzer; 
  2.4. € 13.521,- gedekt wordt uit budget gezonde leefstijl; 
  2.5. € 112.784,- gedekt wordt uit budget jeugdzorg en gezond

       actief leven akkoord ;
2.6. € 38.266,- gedekt wordt uit budget preventieve jeugdzorg.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.01

 

Besluitenlijst collegevergadering 10-10-2023, nr. 41

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

 

 

3.05

 

2e wijziging algemene legesverordening 2023

2e wijziging van de heffing en invordering van leges 2023.

 

Besluit:

Vast te stellen de 2e wijziging van de algemene legesverordening 2023.

 

3.06

 

Raadsbrief voortgang wijkuitvoeringsplannen warmtetransitie

Raadsbrief voortgang wijkuitvoeringsplannen warmtetransitie.

 

Besluit:

De gemeenteraad informeren over de voortgang van de wijkuitvoeringsplannen (WUP).

 

3.07

 

SPUK regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Het college stemt in met het voorstel om de ‘Specifieke uitkering (SPUK) regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie’ aan te vragen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 voor de regio Drenthe. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van het Flexteam Warmtetransitie Drenthe.

 

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel om de ‘Specifieke uitkering (SPUK) regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie’ aan te vragen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 voor de regio Drenthe; 
 2. De provincie Drenthe als budgethouder aan te wijzen; 
 3. Gedeputeerde Staten van Drenthe te machtigen om namens de gemeente Borger-Odoorn de aanvraag te doen voor de ‘SPUK regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie’ voor de jaren 2023, 2024 en 2025 voor de regio Drenthe; 
 4. De coördinator van het Flexteam Warmtetransitie Drenthe aan te wijzen als coördinator van de SPUK Warmtetransitie; 
 5. Het VDG-portefeuille Energie, Klimaat en Milieu aan te wijzen als het regionale afstemmingsoverleg voor de warmtetransitie.

 

3.08

 

Kaveluitgifte woningbouw uitbreidingsplan Drouwenermond

Het college stelt de verkoopprijzen vast van de woningbouwkavels gelegen in het uitbreidingsplan in Drouwenermond. Daarnaast stelt het college het proces en de selectiecriteria voor de woningbouwkavels alsmede de standaard koopovereenkomsten vast. Het college stemt in met de voorgenomen publicatie van de uitgifte van de bouwkavels en stemt in met verkoop en levering van de bouwkavels.

 

Besluit:

 1. De kavelprijzen voor het uitbreidingsplan Drouwenermond, zoals opgenomen als bijlage 1 vast te stellen; 
 2. Het proces en de selectiecriteria voor de uitgifte van woningbouwkavels in het uitbreidingsplan Drouwenermond, zoals opgenomen als bijlage 3, vast te stellen; 
 3. De standaard koopovereenkomsten voor de kavels in het uitbreidingsplan Drouwenermond, zoals opgenomen als bijlage 4, vast te stellen; 
 4. In te stemmen met de publicatie van de voorgenomen uitgifte van bouwkavels voor particulieren in het uitbreidingsplan Drouwenermond, zoals opgenomen als bijlage 5; 
 5. In te stemmen met de verkoop en levering van de bouwkavels ten behoeve van particulieren tegen de prijzen zoals opgenomen als bijlage 1.

 

3.09

 

Vooroverleg/principeverzoek realisatie mestopslag (mestbassin) 1e Exloërmond

Het college neemt een positief principebesluit voor het realiseren van een mestopslag (mestbassin) op perceel Odoorn N 1058 te 1e Exloërmond.

 

Besluit:

In principe en onder voorwaarden medewerking verlenen aan de realisatie van een mestopslag (mestbassin) op perceel Odoorn N 1058 te 1e Exloërmond.

 

8

 

Sluiting

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten