BenW besluiten 18 juli 2023

Besluitenlijst collegevergadering

Datum

18-07-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), K. Speekhout (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

Afwezig: R.J.J. Hartsuiker (wethouder)

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 11-07-2023 nr. 28 - openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

2.3

 

Besluit op Woo-verzoek

Er is een Woo verzoek ingediend op 13 mei 2023 waarin verzocht wordt om openbaarmaking van alle besluitvorming ten aanzien van de Melkweg 57 te Klijndijk. Het college heeft het verzoek ingewilligd en de gevraagde stukken (deels) openbaar gemaakt.

 

Besluit:

 1. Naar aanleiding van een ingediend Woo-verzoek over de Melkweg 57 in Klijndijk tweehonderdachttien documenten (gedeeltelijk) voor een ieder openbaar te maken;
 2. De in het verzoek gestelde (feitelijke) vragen separaat te beantwoorden;
 3. De tegen het voornemen tot openbaarmaking ingebrachte inhoudelijke zienswijze niet over te nemen.

 

 

2.4

 

Collegevoorstel voor de huur van opvanglocatie Kleurenpalet voor de periode van drie jaar en het aangaan van een nieuwe overeenkomst vanaf 1 september voor de periode van drie jaar

Sinds 9 mei 2022 worden er in onze gemeente vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in het Kleurenpalet in Nieuw-Buinen. Het einde van de oorlog in Oekraïne is nog niet in zicht. Het college heeft daarom besloten om deze locatie langer in te zetten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het college heeft besloten om voor de periode vanaf 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2026 een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan. Dit is nodig om nodig voldoende opvangplekken in de gemeente te behouden.

 

Besluit:

 1. Kleurenpalet huren voor een periode van drie jaar;
 2. Instemmen met de overeenkomst voor de huur van het Kleurenpalet aan Noorderdiep 43 in Nieuw-Buinen voor de periode van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2026 voor gebruik als gemeentelijke opvanglocatie.

 

2.5

 

Vaststellen van beleidsregels omtrent bermmonumenten

Voorgesteld wordt om bijgevoegde regels omtrent bermmonumenten of gedenktekens vast te stellen, en deze onder begeleiding van bijgevoegde brief ter kennisgeving naar de raad te zenden.

 

Besluit:

Het college besluit de beleidsregels bermmonumenten / gedenktekens Borger-Odoorn 2023 vast te stellen, en deze onder begeleiding van een korte raadsbrief ter kennisgeving aan de raad te zenden.

 

2.6

 

Overeenkomst gemeente en beheerstichting het plein m.b.t. Hallenhoes

Het college stemt in met de voorgenomen uitgifte van (een gedeelte van) de grond aan de Zuiderhoofdstraat 6-8 in Exloo aan Beheerstichting Het Plein. De gemeente publiceert dit voornemen in het Gemeenteblad en zal overgaan tot uitgifte in erfpacht aan de Beheerstichting Het Plein indien zich geen andere gegadigden melden.

 

Besluit:

 1. Instemmen met het voornemen om (een gedeelte van) de grond (namelijk alleen het gedeelte waarop het Hallenhoes komt te staan) aan de Zuiderhoofdstraat 6-8 in Exloo uit te geven in erfpacht aan Beheerstichting Het Plein ten behoeve van de bouw van het Hallenhoes;
 2.  Overgaan tot het uitgeven van recht in erfpacht aan Beheerstichting Het Plein van het betreffende stuk grond als er binnen de termijn geen kort geding is aangespannen; 
 3. De voorgenomen uitgifte in erfpacht ter kennisgeving openbaar publiceren; 
 4. Instemmen met de akte van erfpacht waarin afspraken worden gemaakt over het in erfpacht uitgeven van (een gedeelte van) de grond aan de Zuiderhoofdstraat 6-8 in Exloo aan de Beheerstichting Het Plein;
 5. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Beheerstichting Het Plein en de gemeente Borger-Odoorn waarin afspraken gemaakt worden over de exploitatie van Het Hallenhoes en de herontwikkeling van het plein aan de Zuiderhoofdstraat 6 in Exloo door Beheerstichting Het Plein; 
 6. Instemmen met de akte van borgtocht waarin afspraken gemaakt worden tussen de Beheerstichting Het Plein en de gemeente Borger-Odoorn omtrent de borgstelling; 
 7. De burgemeester te verzoeken wethouder Zwiep te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst, namens de gemeente te ondertekenen.

 

2.7

 

Het informeren van de raad omtrent de Voorjaarsrapportage 2023 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD)

Jaarlijks stelt de RUDD een aantal rapportages op. Eén hiervan is de Voorjaarsrapportage (ook wel de viermaands-rapportage genoemd). In de Voorjaarsrapportage wordt een beeld gegeven over de uitvoering van de taken door de RUDD in de eerste vier maanden van het betreffende jaar. Het college wordt geadviseerd kennis te nemen van de inhoud, en de raad te informeren over de inhoud middels een korte raadsbrief en het toezenden van de Voorjaarsrapportage.

 

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de Voorjaarsrapportage 2023 van de RUDD;
 2. Bijgevoegde raadsbrief vast te stellen en ter kennisgeving aan de raad te zenden.

 

2.9

 

Herstelplan voetpaden

Dit voorjaar zijn alle gemeentelijke voetpaden geïnspecteerd. Uit deze inspectie blijkt dat bij ongeveer 10 procent van de voetpaden sprake is van ernstige schade en 40% matige schade. Het college stelt voor de jaren 2023, 2024 en 2025 een totaalbedrag van € 305.000,- beschikbaar om de kwaliteit van de voetpaden te verbeteren. De uitvoeringslijst wordt besproken met de ouderenorganisaties en dorpsbelangen, zodat zij mee kunnen denken in de keuzes en de prioritering van aanpak van de voetpaden.

 

Besluit:

 1. Akkoord gaan met herstelscenario 2;
 2. Voor de jaren 2024 en 2025 een totaalbedrag reserveren van

 € 162.500,- uit wegenonderhoud;

 1. Afstemmen met ouderenorganisaties en dorpsbelangen;
 2. De gemeenteraad informeren middels bijgevoegde brief.

2.10

 

Datalek Emmen juli 2023

Het college wordt geïnformeerd over een inbreuk in verband met de persoonsgegevens die plaats heeft gevonden in Emmen en wordt geadviseerd de raad hierover te informeren middels een brief.

 

Besluit:

 1. De raadsbrief ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’ vaststellen;
 2. De raadsbrief ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’ verzenden naar de raad.

 

2.11

 

Aanpassingen beheerdersovereenkomsten sporthallen

Het college stemt in met aangepaste beheerdersovereenkomst voor sporthal de Splitting waarin een structurele beheerdersvergoeding voor de sporthalbeheerder is opgenomen. Vanaf september 2024 wordt er een vergoeding gevraagd voor het gebruik van de sportkantine. hier kort en bondig in waar het voorstel over gaat. Wat je hier invult komt op de agenda’s en besluitenlijsten terug.

 

Besluit:

 1. Instemmen met het aanpassen van de huur- en beheerovereenkomst voor sporthal de Splitting in Nieuw-Buinen;
 2. Instemmen met een vaste beheerdersvergoeding van €12.600 ex. BTW per jaar voor sporthal de Splitting vanaf september 2023 (seizoen 2023-2024);
 3. Instemmen met een jaarlijkse indexering van de beheerdersvergoeding op basis van de jaarlijkse inflatiecijfers, zoals bij de andere sporthallen;
 4. Instemmen met een huurtarief, op basis van een percentage van 15% van de jaaromzet van de kantine, voor het gebruik van de kantine van sporthal de Splitting;
 5. Instemmen met de dekking van de beheerdersvergoeding uit het sportbudget, kostenplaats kosten beheer.

 

2.12

 

Aanvraag voorziening huisvesting onderwijs (voorziening onderwijshuisvesting) CKC De Borgh voor programma 2024: Uitbreiding van permanente aard met 279 m2

CKC Drenthe heeft een aanvraag voor permante uitbreiding van 279 m2 BVO voor CKC De Borgh ingediend. Deze aanvraag is om een aantal redenen afgewezen. CKC De Borgh heeft vanaf het nieuwe schooljaar dringend behoefte aan extra onderwijsruimte. Het college stemt in met tijdelijke ruimtetoekenning aan CKC De Borgh. Hiermee is het acuut ruimteprobleem van CKC De Borgh opgelost. Vanwege de gemeentelijke zorgplicht voor voldoende onderwijsruimte neemt de gemeente de bijbehorende kosten voor haar rekening.

 

Besluit:

 1. De aanvraag voor permanente uitbreiding van 279 m2 BVO voor CKC De Borgh afwijzen;
 2. Tijdelijk een extra ruimte van circa 52 m2 voor onderwijs toekennen aan CKC De Borgh vanaf 4 september 2023 tot en met 31 december 2023;
 3. De kosten voor gebruik van extra ruimte voor onderwijs vergoeden aan CKC Drenthe voor de periode van 4 september 2023 tot en met 31 december 2023 uit het budget Onderwijshuisvesting.

 

2.13

 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft een voordracht gedaan voor een nieuw lid

Het college heeft, op voordracht van de adviesraad, besloten de heer Schrage te benoemen tot lid van de Participatieraad Sociaal Domein Borger-Odoorn.

 

Besluit:

De heer Schrage per 1 juni 2023 benoemen als lid van de Participatieraad Sociaal Domein.

 

2.14

 

Motie “Beloning werknemers van SW-bedrijven”

Het college heeft besloten naar aanleiding van een door de raad aangenomen motie de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verzoeken om de Minister op te roepen de gemeenten financieel volledig te compenseren, zodat de VNG in staat gesteld wordt om een overeenkomst met de vakbonden te sluiten over de beloning van de werknemers van de SW-bedrijven.

 

Besluit:

 1. De brief ‘Beloning werknemers SW-bedrijven’ vast te stellen en te verzenden naar de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 2. Een afschrift van de brief te verzenden naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
 3. De raad te informeren via bijgevoegde brief en daartoe deze brief vast te stellen en te verzenden naar de raad ter kennisname.

 

 

 

 

 

2.15

 

Brief - informatie (pilot) participatie

 

Besluit:

Het college besluit de raadsbrief 'Informatie over de (pilot) participatie' vast te stellen en door te zenden naar de raad ter kennisname.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.2

 

Aanbesteding inspectie en onderhoud sporttoestellen binnensport accommodaties

Aanbesteding inspectie, onderhoud en vervanging sporttoestellen binnensportaccommodaties

 

Besluit:

Instemmen met een inkoopstrategie voor aanbesteding van de inspectie, onderhoud en vervanging van de sporttoestellen van de binnensport accommodaties.

 

3.2

 

Collegevoorstel aanbesteding beveiligingsdiensten vluchtelingenopvang

Het college stemt in met het toepassen van een Europese aanbesteding en de aanbestedingsstrategie voor beveiligingsdiensten vluchtelingenopvang.

 

Besluit:

Instemmen met de aanbestedingsstrategie voor de aanbesteding beveiligingsdiensten vluchtelingenopvang.

 

3.3

 

Voortzetten inzet Pro Facto

Het college besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de inzet van Pro Facto voor juridische werkzaamheden te continueren tot 1 maart 2024. Ter vervanging van juristen die andere werkzaamheden binnen de organisatie uitvoeren, bijvoorbeeld in het programma vluchtelingen of op een andere afdeling.

 

Besluit:

Het college besluit om gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid uit artikel 3.3 van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en besluit de inzet van Pro Facto te verlengen tot 1 maart 2024.

 

3.4

 

Besluit op bezwaar inzake het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom en besluit op het invorderingsverzoek

Er is een bezwaarschrift binnengekomen tegen de besluiten van 26 oktober 2022 en 23 november 2022 waarin het college een last onder dwangsom heeft opgelegd. Dit besluit is opnieuw beoordeeld. De bezwarencommissie heeft het college geadviseerd om het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het college neemt dit advies over. Tevens is er een verzoek om invordering van de verbeurde dwangsom(men) binnengekomen. Het college wijst dit verzoek af, omdat invordering onevenredig is, en heeft een nieuwe last onder dwangsom opgelegd.

 

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren;
 2. Het invorderingsverzoek afwijzen;
 3. Een tweede last opleggen.

 

9

 

Sluiting

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten