BenW besluiten 18 juni 2024

Besluitenlijst collegevergadering 18-06-2024 

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder) en L.E. Helder (loco-gemeentesecretaris).

Afwezig: M.N.J. Broers (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

1

Opening 

2

Besluitvormende stukken

2.2

Jaarverslag archief en informatievoorziening 2023 en Beoordeling toezicht archiefzorg 2023 

Jaarverslag archief en informatievoorziening en Beoordeling toezicht archiefzorg 2023.

Besluit:

1.  Kennisnemen van de Beoordeling toezicht archiefzorg 2023. 
2.  Vaststellen Jaarverslag archief en informatievoorziening 2023 en samen met      de Beoordeling toezicht archiefzorg 2023 ter kennisgeving doorgeleiden      naar de gemeenteraad. 
3.  Het Jaarverslag archief en informatievoorziening 2023 ter kennisgeving      toesturen naar Gedeputeerde Staten.

2.4

Beslissing op bezwaarschrift naar aanleiding van advies van de bezwarencommissie 

Op 2 november 2023 heeft het college een last onder dwangsom opgelegd voor het bewonen van een bedrijfswoning zonder dat hier noodzaak toe is. Naar aanleiding van een ontvangen bezwaarschrift heeft het college het advies ontvangen van de onafhankelijke bezwarencommissie. Met het ontvankelijk en gegrond verklaren van het bezwaarschrift wordt het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie gevolgd. 

Besluit:

  1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond verklaren.
  2. Het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom te herroepen.
  3. Overgaan tot het vergoeden van de proceskosten.

2.5

Beantwoording van schriftelijke vragen van de heer Kronenberg omtrent het niet doorgaan van het SIVO-festival in 2024 

Het college stelt de beantwoording op de gestelde raadsvragen rondom het niet doorgaan van het SIVO-festival dit jaar vast, en stuurt de brief met daarin de antwoorden naar de raad.

Besluit:

1.  De beantwoording van schriftelijke vragen omtrent het niet doorgaan van      het SIVO-festival in 2024 vaststellen.
2.  Deze beantwoording ter kennisname aan de gemeenteraad sturen.

2.6

Beheer en onderhoud Valtherschans 

Het college heeft besloten om het onderhoud van de Valtherschans in eigen beheer uit te voeren en de jaarlijkse onderhoudskosten op te voeren op de meerjarenbegroting.

Besluit:

1.  Het onderhoud van de Valtherschans vanaf 2024 als areaaluitbreiding      toevoegen aan het onderhoudsplan wegen en groen.
2.  Hiervoor jaarlijks een bedrag van € 17.000,- structureel beschikbaar stellen.
3.  De onderhoudskosten voor 2024 verwerken in BERAP 2024-II.
4.  De onderhoudskosten vanaf 2025 te verwerken in de begroting 2025.
5.  Het Drentse Landschap via brief informeren.
6.  Plaatselijk Belang Valthe via brief informeren.
7.  Een afschrift van de brief aan Plaatselijk Belang Valthe sturen aan de raad      via brief.

2.7

Transformatie woonwinkel Ter Veen aan de Slieten - Bloemdijk te Borger

Woonwinkel Ter Veen aan de Slieten - Bloemdijk te Borger heeft verzocht om de woonwinkel te mogen transformeren naar woningbouw.

Besluit:

1.  In principe en onder voorwaarden medewerking verlenen aan woningbouw      op de locatie Bloemdijk te Borger.

2.8

Schriftelijke vragen woningschade door bodemdaling 

Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid Kronenberg (Gemeentebelangen Borger-Odoorn) inzake woningschade door bodemdaling vast en zendt de beantwoording aan de raad.

Besluit:

1.   De beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid Kronenberg       (Gemeentebelangen Borger-Odoorn) inzake woningschade door       bodemdaling vaststellen.
2.  De raad informeren middels brief.

2.9

Grondstoffenmonitor 2023 

Het college stelt de Grondstoffenmonitor 2023 vast en stuurt deze per brief ter kennisname naar de raad.

Besluit:

1. Vaststellen van de Grondstoffenmonitor 2023.
2. De raad middels brief informeren.

2.10

Collegevoorstel onttrekking aan openbaarheid Moeskerslaan Nieuw-Buinen 

Het college besluit het ontwerpbesluit om het Moeskerslaantje niet te onttrekken aan de openbaarheid ter inzage te leggen gedurende zes weken.

Besluit:

1. Instemmen met het ontwerpbesluit om de Moeskerslaan te Nieuw-Buinen –      tussen Noorderdiep 322 en Zuiderdiep 435 – niet te onttrekken aan de      openbaarheid, zoals bedoeld in artikel 9 van de Wegenwet. 
2.  Het ontwerpbesluit voor een ieder gedurende zes weken ter inzage leggen      conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

2.11

Concept verordening Wmo en concept verordening jeugd voorleggen adviesraad 

Het college neemt kennis van de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2024, de concept Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2024, de concept Verordening jeugdhulp gemeente Borger-Odoorn 2024 en de concept Beleidsregels jeugdhulp gemeente Borger-Odoorn 2024. De Adviesraad Sociaal Domein wordt gevraagd om advies uit te brengen over deze concept regelingen.

Besluit:

1.  Kennisnemen van de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning      gemeente Borger-Odoorn 2024 en de concept Nadere regels      maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2024. 
2.  Kennisnemen van de concept Verordening jeugdhulp gemeente 
     Borger-Odoorn 2024 en de concept Beleidsregels jeugdhulp gemeente      Borger-Odoorn 2024. 
3.  De concept Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
     Borger-Odoorn 2024 en de concept Nadere regels maatschappelijke      ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2024 voor advies voorleggen aan      de Adviesraad Sociaal Domein. 
4.  De concept Verordening jeugdhulp gemeente Borger-Odoorn 2024 en de      concept Beleidsregels jeugdhulp gemeente Borger-Odoorn 2024 voor advies      voorleggen aan de Adviesraad Sociaal Domein.

3

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 11-06-2024, nr. 24, openbaar gedeelte 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

3.3

Bestuurlijke besluitvorming vaststelling Wijzigingsplan Buitengebied, Vlintweg naast 31 Valthe 

Het wijzigingsplan Buitengebied, Vlintweg naast nummer 31 Valthe heeft zes weken ter inzage gelegen. Het plan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de bouw van een woning in het bebouwingslint aan de Vlintweg te Valthe. Tijdens de inzagetermijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders stelt het wijzigingsplan daarom ongewijzigd vast.

Besluit:

1.   Het wijzigingsplan Buitengebied, Vlintweg naast 31 bestaande uit       geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in de GML-bestanden       NL.IMRO.1681.00BP0066WP03-VG01vaststellen. 
2.  Geen exploitatieplan opstellen in het kader van de Grondexploitatiewet.

3.4

Afhandeling toezegging inzake loodvrij vissen 

Het college stelt de brief ‘Toezegging loodgebruik sportvissers’ vast en zendt deze ter kennisname aan de raad.

Besluit:

De brief ‘Toezegging loodgebruik sportvissers’ vaststellen en naar de raad zenden ter kennisname.

3.5

Schriftelijke vraag Krans (CDA) - Slecht wegdek Eesergroen

Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van het CDA inzake de onderhoudsstaat van plattelandswegen in Eesergroen vast en zendt het antwoord aan de raad.

Besluit:

1.  De brief met daarin de beantwoording van de schriftelijke vragen van het      CDA inzake de onderhoudsstaat van plattelandswegen in Eesergroen      vaststellen. 
2.  De brief ter kennisname naar de raad te sturen.

3.6

CV jaarverantwoording kinderopvang 

Het college stelt de jaarverantwoording kinderopvang 2023 vast en stuurt deze middels digitale verzending vóór 1 juli 2024 aan de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en ter kennisgeving aan de raad. Het college voldoet hiermee aan haar wettelijke taak.

Besluit:

1.  De jaarverantwoording Kinderopvang 2023 vaststellen.
2.  De jaarverantwoording Kinderopvang 2023 op de voorgeschreven wijze      verzenden naar de Inspectie van het Onderwijs.
3.  De jaarverantwoording Kinderopvang 2023 ter kennisneming zenden aan de      raad.

9

Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.