BenW besluiten 19 december 2023

Besluitenlijst collegevergadering 19-12-2023 

 Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), L.E. Helder (locogemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).
  

1

 

Opening 

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Ontwerp bestemmingsplan Schaangedennen 

Het gebied Schaangedennen maakt deel uit van het deelprogramma Hunze in het programma Natuurlijk Platteland (PNP) van de provincie Drenthe. De ambitie van het PNP is om de natuur te beschermen, te benutten en te laten beleven. Dit deelgebied is bij de herinrichting Odoorn geruild en begrensd als Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit bestemmingsplan moet de natuur-ontwikkeling mogelijk maken.

 

Besluit:

1.  Het ontwerpbestemmingsplan Schaangedennen voor een ieder gedurende      zes weken ter inzage leggen conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening      (Wro).
2.  Bepalen dat een exploitatieplan niet benodigd is omdat er geen sprake is      van een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke      ordening.

 

2.2

 

Vooroverleg/principeverzoek realisatie zorgwoningen Valtherblokken-Noord 18 Valthermond 

Het college neemt een negatief principebesluit voor het realiseren van zes verplaatsbare zorgwoningen op het perceel Valtherblokken-Noord 18 te Valthermond.

 

Besluit:

In principe geen medewerking verlenen aan de realisatie van zes ver-plaatsbare zorgwoningen op het perceel Valtherblokken-Noord 18 te Valthermond.

 

 

2.3

 

Collegevoorstel 'voorbereiden aanbesteding soortenmanagementplan ten behoeve van de isolatieopgave binnen de warmtetransitie' 

Het college besluit opdracht te geven voor het voorbereiden van een aanbesteding voor het opstellen van een soortenmanagementplan (SMP) voor een nog nader te bepalen deelgebied van de gemeente Borger-Odoorn.

 

Besluit:

1. Opdracht te geven tot het voorbereiden van een aanbesteding voor het     opstellen van een soortenmanagementplan (SMP) voor een nog nader te     bepalen deelgebied binnen de gemeente Borger-Odoorn. 
2.  Hiervoor maximaal € 221.000,- beschikbaar te stellen uit incidenteel     beschikbare middelen geoormerkt voor de energietransitie.
3.  Hiervoor maximale cofinanciering bij het Rijk aanvragen wanneer de     Specifieke Uitkering (SpUK) versnelling natuurinclusief isoleren beschikbaar     komt.

 

2.4

 

Evaluatie 2023 gebruik Xentari bij beheersing Eikenprocessierups 

Het college stelt de afhandeling van de toezegging vast om de raadsleden in Q4 te informeren over het resultaat van evaluatie van het beleid voor bestrijding van de eikenprocessierups en specifiek het gebruik van het middel Xentari.

 

Besluit:

1.   De raadsbrief ‘Afhandeling toezegging evaluatie gebruik Xentari’       vaststellen.
2.  Deze brief naar de raad sturen ter kennisname.

 

2.5

 

Jaarprogramma huisvesting onderwijs 2024 

Het college stelt het jaarprogramma huisvesting onderwijs 2024 vast.

 

Besluit:

Het Jaarprogramma huisvesting onderwijs 2024 vaststellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

 

Regioplan Integraal Zorgakkoord Drenthe 'Gezonde Marke' (IZA) 

Met het instemmen met de ambities van het Regioplan Integraal Zorgakkoord Drenthe, dragen wij bij aan de beweging van zorg naar gezondheid, omdat voor nu en in de toekomst toegankelijke en kwalitatieve goede zorg beschikbaar is en blijft voor onze inwoners.

 

Besluit:

1. Instemmen met de beschreven ambities in het Regioplan Integraal     Zorgakkoord Drenthe “Gezonde Marke”.
2. De gemeenteraad te informeren over deze ontwikkeling middels de     raadsbrief.

 

2.7

 

Subsidiebeschikking sportpark Odoorn 

Het college stelt de subsidieverleningsbeschikking vast voor realisatie clubgebouw sportpark Odoorn.

 

Besluit:

De subsidieverleningsbeschikking voor sportpark Odoorn vaststellen.

 

2.8

 

Raadsvragen urenvermindering hulp bij huishouden 

Het college stelt de beantwoording vast en stuurt deze naar de gemeenteraad.

 

Besluit:

1.  De beantwoording van de schriftelijke vragen over urenvermindering hulp      bij huishouden vaststellen.
2.  Deze beantwoording doorzenden naar de raad ter kennisname.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 12-12-2023, nr. 50, openbaar gedeelte 

Besluitenlijst collegevergadering 12-12-2023, nr. 50, openbaar gedeelte.

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

 

 

3.3

 

Decembercirculaire 2023 

Het college neemt kennis van de Decembercirculaire 2023. Deze circulaire bevat o.a. middelen voor de Omgevingswet, Energietoeslag, meerkosten Oekraïne Sociaal Domein en de Gebiedsgerichte Aanpak.

 

Besluit:

De Decembercirculaire 2023 voor kennisgeving aannemen.

 

3.4

 

Voorstel oninbare vorderingen 2023 

Het college besluit om vorderingen tot een bedrag van € 46.083,- als onin-baar te verklaren. Het besluit om de vorderingen oninbaar te verklaren is grotendeels gebaseerd op adviezen van bij de invordering betrokken deurwaarders, advocaten en schuldhulpverleners.

 

Besluit:

1.  Vorderingen oninbaar verklaren tot een bedrag van € 46.083,-. 
2.  Het bedrag van € 46.083,- ten laste brengen van de voorziening      dubieuze debiteuren.

 

3.5

 

Jaarverslagen rechtsmiddelen 2021 en 2022 

Het college heeft kennisgenomen van de jaarverslagen rechtsmiddelen 2021 en 2022 en zendt beide ter kennisgeving door aan de gemeenteraad.

 

Besluit:

1. Kennisnemen van het jaarverslag rechtsmiddelen 2021.
2. Het jaarverslag rechtsmiddelen 2021 ter kennisgeving aan de     gemeenteraad zenden. 
3. Kennisnemen van het jaarverslag rechtsmiddelen 2022.
4. Het jaarverslag rechtsmiddelen 2022 ter kennisgeving aan de     gemeenteraad zenden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

 

Besluit op bezwaar 

Het college heeft besloten de last onder dwangsom ten aanzien van de zelfstandige wooneenheid in stand te laten. De last onder dwangsom ten aanzien van het schoorsteenvegersbedrijf wordt herroepen en komt daarmee te vervallen.

 

Besluit:

1. Het besluit van 21 juni 2023 in stand laten voor het gedeelte dat      betrekking heeft op de zelfstandige wooneenheid.
2. Het besluit van 21 juni 2023 herroepen voor zover het gaat over de last      onder dwangsom die is opgelegd voor het schoorsteenvegersbedrijf.

 

3.7

 

Bestuurlijke besluitvorming Woo-verzoek Tukker FM 

Op 17 oktober is er een Woo-verzoek ontvangen waarin documenten worden gevraagd omtrent het tentfeest Tukker FM. Er wordt verzocht om documen-ten zoals: vergaderstukken, interne correspondentie, externe corresponden-tie, memo’s en eventuele rapporten specifiek omtrent de beveiliging van het tentfeest Tukker FM over de periode van 1 januari 2023 tot en met 15 oktober 2023 openbaar te maken. Op grond van artikel 5.1 van de Wet open overheid worden de documenten openbaar gemaakt, behoudens persoons-gegevens, gegevens die gevolgen kunnen hebben tot de opsporing en vervolging van strafbare feiten en persoonlijke beleidsopvattingen.

 

Besluit:

Het Woo-verzoek (gedeeltelijk) toekennen

  

3.10

 

Overdracht rijksvergoeding materiële instandhouding inzake vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs 

Het college heeft besloten de huidige manier van berekenen en overdracht van de rijksvergoeding materiële instandhouding aan te houden voor 2024 en 2025 waarbij wordt geïndexeerd volgens artikel 116 lid 10 en 11 Wpo met het leerlingenaantal op peildatum 1 oktober van het voorgaande jaar. Deze wordt medio 2025 tegen het licht gehouden en zo nodig aangepast.

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit:

1. De huidige manier van berekenen en overdracht rijksvergoeding materiële      instandhouding aanhouden voor 2024 en 2025 waarbij wordt geïndexeerd      volgens artikel 116 lid 10 en 11 Wpo met het leerlingenaantal op      peildatum 1 oktober van het voorgaande jaar. 
2. De berekening en overdracht van de rijksvergoeding materiële      instandhouding medio 2025 tegen het licht houden en indien nodig      aanpassen.

 

3.11

 

Indexering huisvestingssubsidie (subsidie huisvesting) dorpshuizen 2023 

Het college stemt in met indexering van 2% voor de huisvestingssubsidie dorpshuizen voor 2024. Door te indexeren kunnen de dorpshuizen de gestegen kosten (gedeeltelijk) opvangen.

 

Besluit:

De huisvestingssubsidie dorpshuizen voor 2024 indexeren met 2%.

 

3.12

 

Nadere regels subsidie voor Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2024 en verder gemeente Borger-Odoorn 

Het college stemt in met de Nadere regels subsidie voor Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2024 en verder gemeente Borger-Odoorn en besluit dat de Nadere regels subsidie voor Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2023 gemeente Borger-Odoorn V2’ komen te vervallen.

 

Besluit:

1. De ‘Nadere regels subsidie voor Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse      Educatie (VVE) 2024 en verder gemeente Borger-Odoorn vaststellen. 
2. De huidige ‘Nadere regels subsidie voor Peuteropvang en Voor- en      Vroegschoolse Educatie (VVE) 2023 gemeente Borger-Odoorn V2’      intrekken.

 

8

 

Sluiting 

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten