BenW besluiten 21 mei 2024

Besluitenlijst collegevergadering 21-05-2024 

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), M.N.J. Broers (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

1

Opening 

2

Besluitvormende stukken

2.1

Besluitenlijst collegevergadering 14-05-2024, nr. 20, openbaar gedeelte 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

2.3

Begrijpelijk schrijven met Loo van Eck 

Het college besluit om de begeleiding van het traject begrijpelijk schrijven te gunnen aan Loo van Eck, opleider in schrijven. Met Loo van Eck wordt een overeenkomst aangegaan voor de duur van vier jaar. De totale kosten liggen boven het drempelbedrag voor enkelvoudig onderhands aanbesteden. Omdat Loo van Eck de enige aanbieder is, maakt het college gebruik van de afwijkingsbevoegdheid in het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Besluit:

1.  De begeleiding van het traject begrijpelijk schrijven te gunnen aan 

     Loo van Eck en daartoe gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid in      het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
2.  De kosten, te weten structureel een bedrag van € 5.250,- en incidenteel      een bedrag van € 65.000,-, te dekken uit het budget communicatie en het      opleidingsbudget.

2.4

Bestuurlijke besluitvorming inzake kadastraal splitsen 

Het college besluit om het Woo-verzoek van 5 april 2024 af te wijzen. Het verzoek ziet op documenten m.b.t. kadastrale splitsing, toestaan van nieuwe functies, toestaan van tweedelijnsbebouwing/woningen op het achtererf. Daarnaast ziet het verzoek op documenten inzake (woning)bouwplannen, vergunningaanvragen en omgevingsvergunningen voor een perceel in Buinen. 

Genoemde documenten zijn al openbaar. Openbare documenten kunnen niet nogmaals openbaar worden gemaakt. Om die reden wordt het Woo-verzoek afgewezen.

Besluit:

1. Het verzoek op grond van de Wet open overheid af te wijzen.

2.5

Veiligheidsregio Drenthe: ontwerpbegroting 2025 

De gemeenteraad heeft van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe de ontwerpbegroting voor het jaar 2025 ontvangen, zoals deze op 

3 april 2024 door het algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling voorlopig is vastgesteld. Deze toezending heeft plaats om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen eventuele zienswijzen omtrent het ontwerp aan het bestuur van de veiligheidsregio kenbaar te maken. Gebruikelijk in Borger-Odoorn is dat de gemeenteraad het college om een advies vraagt met betrekking tot het ontvangen ontwerp. Met de toezending nu van een raadsvoorstel brengt het college dat advies aan de gemeenteraad uit. Het raadsvoorstel, en daarmee ook het advies aan de gemeenteraad, is om met betrekking tot de door de gemeenteraad ontvangen ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Drenthe geen zienswijzen in te dienen.

Besluit:

1.   De ontwerp begroting 2025 van de Veiligheidsregio Drenthe voor       kennisgeving aannemen, deze doorzenden naar de raad ter kennisname en       de raad voorstellen geen zienswijze in te dienen.

2.6

Aanbestedingsstrategie Schoonmaak 

Het college stemt in met het toepassen van een Europese openbare aanbesteding als aanbestedingsstrategie voor de schoonmaakdienstverlening en glasbewassing.

Besluit:

1.  In te stemmen met de aanbestedingsstrategie voor schoonmaakdienst-     verlening en glasbewassing.

2.7

Bestuursrapportage 2024-I 

Bestuursrapportage 2024-I.

Besluit:

1. De raad voorstellen om:

1. De voortgang van het beleid 2024 voor kennisgeving aan te nemen. 
2. In te stemmen met de autonome bestedingsvoorstellen 2024. 
3. In te stemmen met de bestuurlijke bestedingsvoorstellen. 
4. In te stemmen met onttrekking uit de VAR van € 750.000,-. 

5. De bestuursrapportage 2024-I verder vast te stellen.

2.8

Kadernota 2025 

Kadernota 2025.

Besluit:

1. De raad voorstellen om:

1.  Instemmen met de ambities en speerpunten voor het jaar 2025. 
2.  Instemmen met de financiële kaders en expliciet af te wijken van het kader      leges verhoging Lijkbezorgingsrechten. 
3.  Instemmen met de autonome bestedingsvoorstellen 2025. 
4. Instemmen met het tarief toeristenbelasting 2025.
5. Instemmen met een vervroegde afschrijving van € 2 miljoen en deze lasten      ten laste van de VAR te brengen. 
6. Instemmen met de voorzet van de bestuurlijke bestedingsvoorstellen 2025      en de voorstellen uit het meerjarig investeringsplan.

2.9

Vaststelling ontwerp Zuiderdiep Drouwenermond 

Het college stelt het ontwerp Zuiderdiep Drouwenermond vast en stelt de gemeenteraad voor op basis van dit ontwerp de bebouwde kom van Drouwenermond aan te passen.

Besluit:

1.   Het ontwerp Zuiderdiep Drouwenermond vaststellen. 
2.  De gemeenteraad voorstellen de bebouwde kom van Drouwenermond vast       te stellen conform de situatietekening zoals weergegeven op de       bijgevoegde kaarten Komgrens Drouwenermond (west) en Komgrens       Drouwenermond (oost).

2.10

2.11

Bestuurlijke zaak: Investeringsvoorstel 2024 voor wegen, verkeer, riolering en groen 

Naar aanleiding van de laatste inspecties is de onderhoudsmeerjarenplanning geactualiseerd. Op deze lijst staan de projecten (riolering, wegen, groen en verkeer) die de komende drie jaar technisch noodzakelijk zijn, inclusief ramingen. Verder heeft het college het onderhoudsprogramma voor 2024 vastgesteld, rekening houdend met het beschikbaar budget en de prioriteitsstelling van het gemeentebestuur.

Besluit:

1.  De geactualiseerde meerjarenonderhoudsplanning 2024-2026 voor wegen,      openbare verlichting, riolering, verkeer en groen vaststellen. 
2.  Instemmen met de uitvoering van de projecten zoals opgenomen in het      Investeringsvoorstel Realisatie 2024. 
3.  De uitvoeringskosten van de projecten ten laste te brengen van de      stelposten wegen, openbare verlichting, riolering, en het budget Vastgoed      en Geld 2024 (groen). 
4.  Het uitvoeringsprogramma SPV conform dit investeringsvoorstel      vaststellen. 
5.  Instemmen met de inzet van €300.000,- uit de voorziening riolering. 
6.  Het Investeringsvoorstel Realisatie 2024 en de geactualiseerde      meerjarenonderhoudsplanning 2024-2026 voor wegen, openbare      verlichting, riolering, verkeer en groen door middel van bijgaande brief ter      informatie aanbieden aan de raad.

Doorverkoop onbebouwde bedrijfskavel, IJzertijdstraat 5 -7 te Borger 

Het college stemt in met de doorverkoop en levering van de onbebouwde bedrijfskavel gelegen aan de IJzertijdstraat 5 – 7 te Borger.

Besluit:

1.  In te stemmen met de doorverkoop en levering van de onbebouwde      bedrijfskavel gelegen aan de IJzertijdstraat 5 – 7 te Borger.

2.12

Startnotitie Visie R&T Borger-Odoorn 2025-2030 

Recreatie en toerisme zijn zowel in economisch als leefbaarheidsopzicht van groot belang voor Borger-Odoorn. Het huidige beleid gaat in 2024 herijkt worden. Het college stelt de wijze waarop de gaat geschieden op basis van de startnotie vast en vraagt de raad haar wensen en aandachtspunten kenbaar te maken.

Besluit:

1.  De startnotitie Visie Recreatie & Toerisme 2025-2030 vast te stellen. 
2.  De startnotitie voor te leggen aan de raad middels bijgaande brief met het      verzoek aan de raad zijn wensen en aandachtspunten kenbaar te maken met      betrekking tot de ontwikkeling van de Visie Recreatie & Toerisme 2025-     2030.

2.14

Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 inclusief meer jaren raming 2025 en verder Wedeka 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de concept begroting 2025 en de kaderbrief 2025 en verder van Wedeka bedrijven voor kennisgeving aan te nemen. Ook wordt voorgesteld de ontwerp-begrotingswijziging 2024 van Wedeka bedrijven voor kennisgeving aan te nemen. Daarnaast wordt voorgesteld geen zienswijze op de ontwerp-begrotingswijziging 2024 en de concept begroting 2025 kenbaar te maken.

Besluit:

1.  De ontwerp begrotingswijziging 2024 van Wedeka bedrijven voor      kennisgeving aan te nemen, deze naar de raad te zenden ter kennisname,      en de raad voor te stellen geen zienswijze kenbaar te maken. 
2.  Het algemeen en financieel kader 2025 en verder van Wedeka bedrijven      voor kennisgeving aan te nemen en deze naar de raad te zenden ter      kennisname. 
3.  De conceptbegroting 2025 van Wedeka bedrijven voor kennisgeving aan te      nemen, deze naar de Raad te zenden ter kennisname en de raad voor te      stellen geen zienswijze kenbaar te maken.

2.15

Jaarstukken GGD 2023, begrotingswijziging GGD 2024 en ontwerpbegroting GGD 2025 inclusief meerjarenraming 2025-2028 

Jaarstukken 2023, begrotingswijziging GGD 2024 en ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenraming 2025-2028.

Besluit:

1.  De jaarstukken 2023 van de GGD Drenthe voor kennisgeving aannemen en      deze naar de raad zenden ter kennisname.
2.  De begrotingswijziging 2024 van de GGD Drenthe voor kennisgeving      aannemen en deze naar de raad zenden ter kennisname.
3.  Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenraming      2025-2028 en deze naar de raad zenden ter kennisname. 
4.  De gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze op de begrotingswijziging      2024 en de ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenraming 2025-2028      van de GGD Drenthe in te dienen.

2.16

Begrotingswijziging 2024 EMCO-groep 

De ontwerp begrotingswijziging 2024 van de EMCO-groep is voor kennisgeving aangenomen. Deze wordt ter kennis name aan de raad gezonden en er wordt voor- gesteld geen zienswijze kenbaar te maken. Ook heeft het college besloten het algemeen en financieel kader 2025 en verder van de EMCO-groep voor kennisgeving aan te nemen en deze naar de raad te zenden ter kennisname. De conceptbegroting 2025 van de EMCO-groep is ook voor kennisgeving aangenomen, deze wordt door ons ter kennisname naar de Raad gezonden ter kennisname en de raad wordt voorgesteld geen zienswijze kenbaar te maken.

Besluit:

1.  De ontwerp-begrotingswijziging 2024 van de EMCO-groep voor      kennisgeving aan te nemen, deze naar de raad te zenden ter kennisname,      en de raad voorstellen geen zienswijze kenbaar te maken.
2.  Het algemeen en financieel kader 2025 en verder van de EMCO-groep voor      kennisgeving aan te nemen en deze naar de raad zenden ter kennisname.
3.  De conceptbegroting 2025 van de EMCO-groep voor kennisgeving aan te      nemen, deze naar de raad te zenden ter kennisname, en de raad voorstellen      geen zienswijze kenbaar te maken.

8

Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.