BenW besluiten 23 april 2024

Besluitenlijst collegevergadering 23-04-2024 

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder) en M.N.J. Broers (gemeentesecretaris).

Afwezig: J. Wolters (bestuursadviseur).

1

Opening 

2

Besluitvormende stukken

2.1

Besluitenlijst collegevergadering 16-04-2024, openbaar gedeelte 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

2.2

Collegevoorstel vacaturetekst en proces W&S gemeentesecretaris/algemeen directeur 

Het college is akkoord met de vacaturetekst en het proces voor de werving en selectie van de nieuwe Gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Besluit:

1.  Akkoord gaan met de vacaturetekst voor de werving van de nieuwe      gemeentesecretaris/algemeen directeur.
2.  Akkoord gaan met de samenstelling en rol van de sollicitatiecommissies,      zoals is beschreven.

2.3

Bestuurlijke reactie op aanbevelingen klachtenprocedure Rekenkamer-commissie 

Er is een DoeMee-onderzoek geweest van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies naar de Klachtenbehandeling 2023 bij gemeenten. De Rekenkamercommissie van de gemeente Borger-Odoorn heeft aanbevelingen gedaan, toegespitst op de klachtenprocedure van de gemeente Borger-Odoorn en vraagt om een bestuurlijke reactie hierop. Het college stelt de ‘Aanbevelingen klachtenprocedure’ vast en zend deze ter kennisname naar de Rekenkamercommissie.

Besluit:

1.  De bestuurlijke reactie ‘Aanbevelingen klachtenprocedure’ vaststellen en      deze zenden aan de Rekenkamercommissie ter kennisname.

2.6

Bijdrage (verlengd) programma Vitale vakantieparken 2025-2027 

In 2024 loopt het programma Vitale Vakantieparken Drenthe af. De verwachting is dat de deelnemende partijen gaan instemmen met verlenging van dit programma. Wat betreft de financiering wordt vooralsnog uitgegaan van de bijdragen die de deelnemende partijen de afgelopen periode hebben gedaan. Het college stemt in met het plaatsen van de gemeentelijke bijdrage van € 20.000 op de DPL voor de jaren 2025 t/m 2027.

Besluit:

1.  Instemmen met opname van een jaarlijkse bijdrage van € 20.000 aan het      programma Vitale Vakantieparken (VVP) Drenthe voor de periode 2025-     2027 op de DPL van de Kadernota 2025.

2.7

Financiering budgetcoaches en projectcoördinator Financieel Team

Het college stemt in met middelen voor de financiering van de budget-coaches en projectcoördinator van het Financieel Team voor de jaren 2025 en 2026 toe te voegen aan de dynamische prioriteitenlijst (DPL) van de kadernota 2025.

Besluit:

De financiering van de budgetcoaches en projectcoördinator van het Financieel Team voor de jaren 2025 en 2026 met een bedrag van € 175.000 per jaar toe te voegen aan de dynamische prioriteitenlijst (DPL) van de kadernota 2025.

2.8

2e ronde: cultuurcoach op DPL 

Het college heeft besloten om de incidentele financiering voor 16 uur cultuurcoach per week met één jaar te verlengen met ingang van 1 januari 2025. En neemt het college een bedrag van € 36.500 op te nemen in de DPL van de  kadernota 2025.

Besluit:

1.  Incidentele financiering voor 16 uur cultuurcoach met 1 jaar verlengen,      m.i.v. 1 januari 2025.
2.  Hiervoor een bedrag van € 36.500 op te nemen in de DPL van de      kadernota 2025.

9

Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.