BenW besluiten 23 januari 2024

Besluitenlijst collegevergadering 23-01-2024 

 Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), L.E. Helder (locogemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

1

 

Opening 

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.3

 

Informatiebrief gemeenteraad dorpsbudgetten 

Het college informeert per brief de gemeenteraad over de voorgenomen evaluatie van de dorpsbudgetten.

 

Besluit:

1.  Het college besluit om de brief aan de gemeenteraad met betrekking tot de evaluatie van de dorpsbudgetten vast te stellen.
2.  Het college besluit om de brief over de evaluatie van de dorpsbudgetten ter kennisname te verzenden aan de gemeenteraad.

 

2.4

 

Mandatering uitvoering Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Borger-Odoorn 

Het college stelt het mandaatbesluit voor de uitvoering van de Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Borger-Odoorn vast. De regeling zal worden uitgevoerd door SNN.

 

Besluit:

1.   Mandaat te verlenen aan het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) tot het nemen van besluiten op grond van de Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Borger-Odoorn.
2.  Hiertoe het bijgaande 'Mandaatbesluit voor de uitvoering van de Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Borger-Odoorn' vast te stellen.

 

 

2.5

 

Beleid handhaving Wet kinderopvang gemeente Borger-Odoorn 2024 

Het college stemt in met vaststelling van het herzien Beleid handhaving Wet kinderopvang gemeente Borger-Odoorn 2024. Het vastgestelde beleid en afwegingsmodel worden met een begeleidende brief ter kennisgeving naar de gemeenteraad gestuurd. Alle kinderopvangvoorzieningen in de gemeente Borger-Odoorn en de GGD worden met een informatieve brief op de hoogte gebracht.

 

Besluit:

1.  Het Beleid handhaving Wet kinderopvang gemeente Borger-Odoorn 2024 en het daarvan onderdeel uitmakende Afwegingsmodel vaststellen. 
2.  Het huidige ‘Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en      Peuterspeelzalen’ intrekken. 
3.  Het vastgestelde beleid en afwegingsmodel met begeleidende brief ter kennisgeving naar de gemeenteraad sturen. 
4.  Alle kinderopvangvoorzieningen in de gemeente Borger-Odoorn en de GGD met een informatieve brief op de hoogte brengen.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 16-01-2024, nr. 03, openbaar gedeelte (o)

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.5

 

Mandaatbesluit 2024 

Het college stemt in met de voorgestelde wijziging van het mandaatbesluit en stelt het ‘mandaatbesluit gemeente Borger-Odoorn 2024’ vast. Het mandaatbesluit is op een aantal punten geactualiseerd en tekstueel gewijzigd. Het ‘mandaatbesluit gemeente Borger-Odoorn 2024’ treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2024. Met de vaststelling wordt het mandaatbesluit Borger-Odoorn 2020’ per datum inwerkingtreding ingetrokken.

 

Besluit:

1.  Instemmen met de voorgestelde wijzigingen van het ‘Mandaatbesluit      gemeente Borger-Odoorn 2020’.
2.  Vaststellen van het ‘Mandaatbesluit gemeente Borger-Odoorn 2024’.

 

3.6

 

Besluitvorming nodig inzake Woo-verzoek mbt luchtbemonstering en analyses 

Op 12 december 2023 heeft het college een WOO-verzoek ontvangen waarin een aantal documenten wordt opgevraagd over metingen met betrekking tot onder anderen geurbelasting, fijnstofuitstoot en geluid. Aangezien de gemeente niet beschikt over deze informatie heeft het college dit WOO-verzoek afgewezen.

 

Besluit:

Het Woo-verzoek afwijzen.

 

3.7

 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe (2019 – 2023) 

Het college stemt in met de verlenging van de ‘Samenwerkingsovereenkomst Provincie Drenthe – De Gemeenten behorende bij de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe’ tot en met 31 december 2025.

 

Besluit:

In te stemmen met de verlenging van de ‘Samenwerkingsovereenkomst Provincie Drenthe – De Gemeenten behorende bij de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe’ tot en met 31 december 2025.

 

3.8

 

Convenant Drentse Aanpak Ondermijning 

Vanaf midden 2023 is op Drentse schaal gewerkt aan een convenant tussen de provincie Drenthe, de twaalf inliggende gemeenten en de vier deels Drentse waterschappen. Het convenant beoogt onderlinge afspraken te maken die de weerbaarheid van deze overheden tegen ondermijnende criminaliteit versterkt. Het convenant heet 'Drentse Aanpak Ondermijning'. De ondertekening van het convenant door de overheden staat gepland op 2 februari 2024 in Emmen. Het college stemt in met de deelname van de gemeente Borger-Odoorn aan het convenant Drentse Aanpak Ondermijning’ en stemt toe dat de burgemeester die deelname door ondertekening van het convenant op 2 februari 2024 bekrachtigt.

Besluit:

1.  Instemmen met de deelname van de gemeente Borger-Odoorn aan het      convenant Drentse Aanpak Ondermijning en zich daarmee naar de andere  deelnemers actief verbinden tot de in het convenant opgenomen inspanningen voor onze gemeente; 
2.  Toestemming te verlenen aan de burgemeester van Borger-Odoorn om deze instemming met deelname van de gemeente Borger-Odoorn formeel te bekrachtigen middels ondertekening van het convenant op 2 februari 2024 te Emmen in het gezamenlijk tekenmoment van de deelnemende Drentse overheden.

 

8

 

Sluiting 

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten