BenW besluiten 24 juni 2024

Besluitenlijst collegevergadering 24-06-2024 

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), M.N.J. Broers (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

Locatie: Plein 7 in Woerden (i.v.m. VNG-congres)

1

Opening 

2

Besluitvormende stukken

2.2

Actiepunten accountants- en interne controle 2023 

Actiepunten accountants- en interne controle.

Besluit:

1.  De opmerkingen uit het accountantsverslag en het interne controle verslag      voor kennisgeving aan te nemen.

2.3

Collegevoorstel raadsbrief participatie en de Omgevingswet 

Het college besluit een brief over participatie en de Omgevingswet (met bijbehorende folder) ter kennisname aan de raad te sturen.

Besluit:

1. De raadsbrief Participatie en de Omgevingswet vaststellen. 
2. De raadsbrief met bijlage ter kennisname naar de gemeenteraad sturen.

2.5

Overeenkomst gemeentelijke opvanglocatie Brink 7 Westdorp 

Het college heeft besloten om een nieuwe opvanglocatie te openen voor vijf ontheemden uit Oekraïne in Westdorp. Het college heeft daarnaast besloten om voor de periode vanaf 1 juli 2024 tot 1 april 2025 een huurovereenkomst aan te gaan voor het pand aan Brink 7 in Westdorp. Het openen van een nieuwe locatie is nodig om voldoende opvangplekken te kunnen bieden en om te voldoen aan de taakstelling.

Besluit:

1.  Openen van een nieuwe gemeentelijke opvanglocatie voor ontheemden uit      Oekraïne per 1 juli 2024 aan de Brink 7 in Westdorp,
2.  Instemmen met de overeenkomst voor de tijdelijke huur van een deel van      het pand aan de Brink 7 in Westdorp voor de periode 1 juli 2024 tot 
     1 april 2025 voor gebruik als gemeentelijke opvanglocatie.
3.  De kosten dekken uit het beschikbare budget van het Rijk voor de opvang      van Oekraïense vluchtelingen.

3

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 18-06-2024, nr. 25, openbaar gedeelte 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

3.5

Jaarverslag klachten 2023 

Het college stelt het jaarverslag klachtenoverzicht 2023 vast en stuurt deze ook ter kennisname door naar de gemeenteraad. De leerpunten uit het leerproces worden meegenomen in het organisatie-ontwikkeltraject.

Besluit:

1.  Het jaarverslag klachtenoverzicht 2023 vast te stellen.
2.  Het jaarverslag klachtenoverzicht 2023 ter kennisname aan de      gemeenteraad te zenden.

3.6

Penvoerderschap aanbesteding inhuur derden 

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Europese aanbesteding voor inhuur derden in BOCE-samenwerking. Hierbij het college van burgemeester en wethouders van Emmen aan te wijzen als penvoerder voor het aanbestedingsproces. Dit middels bijgaand besluit tot machtiging, mandaat en volmacht tot stand te brengen.

Besluit:

1.  Instemmen met een gezamenlijke Europese aanbesteding inhuur derden in      BOCE verband.

2.  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen      aanwijzen als penvoerder voor het aanbestedingsproces.

3.  Dit penvoerderschap middels besluit tot machtiging, mandaat en      volmacht tot stand brengen.

9

Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.