BenW besluiten 27 februari 2024

Besluitenlijst collegevergadering 27-02-2024 

Aanwezig: H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), M.N.J. Broers (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

Afwezig: J. Seton (burgemeester).

1

Opening 

Besluit:

De burgemeester is afwezig wegens ziekte, wethouder Zwiep is voorzitter.

2

Besluitvormende stukken

2.1

Besluitenlijst collegevergadering 13-02-2024, nr. 07, openbaar gedeelte 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

2.3

Nota Reserves en Voorzieningen 2024 

Het college stemt in met de voorstellen uit de Nota Reserves en Voorzieningen 2024 en biedt deze ter vaststelling aan de raad aan.

Besluit:

1.  Instemmen met de nota reserves en voorzieningen 2024.
2.  De nota reserves en voorzieningen 2024 ter vaststelling aanbieden aan de      raad.

2.4

Duurzaamheidsagenda Borger-Odoorn 2024-2030 'Samen duurzaam doen' 

Het college stemt in met de Duurzaamheidsagenda Borger-Odoorn 2024-2030 ‘Samen duurzaam doen’ en biedt deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Hiermee wordt invulling gegeven aan een afspraak binnen het coalitieakkoord ‘Samen denken & samen doen!’ en laten we zien hoe we in Borger-Odoorn werken aan een duurzame toekomst.

Besluit:

1.  In te stemmen met de Duurzaamheidsagenda Borger-Odoorn 2024-2030      ‘Samen duurzaam doen’.
2.  De Duurzaamheidsagenda Borger-Odoorn 2024-2030 ‘Samen duurzaam      doen’ ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

2.5

Nota van Uitgangspunten Koesteeglocatie Borger 

Het college heeft besloten om de Nota van Uitgangspunten voor de Koesteeglocatie in Borger vast te stellen. Hiermee is de initiatiefase van het project officieel afgesloten.

Besluit:

1.  De Nota van Uitgangspunten Koesteeglocatie Borger vaststellen.
2.  Hiermee de initiatiefase van het project Borger Koesteeglocatie officieel      afronden.

2.6

Onderhandse gunning woonrijp maken Daalkampen 

Het college besluit gebruik te maken van de bevoegdheid om af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de opdracht voor de werkzaamheden die benodigd zijn voor het woonrijp maken van Daalkampen fase 2A en 2B in Borger enkelvoudig te gunnen aan Hemmen B.V.

Besluit:

1.  De werkzaamheden voor het woonrijp maken van de fasen 2A en 2B in de      woonwijk Daalkampen te Borger, met een opdrachtwaarde van € 291.000,-,      enkelvoudig onderhands te gunnen aan de firma Hemmen. 
2.  Hiertoe maakte het college gebruik van de afwijkingsbevoegdheid uit artikel      3.6 van het inkoop- aanbestedingsbeleid.

2.7

Vaststelling bestemmingsplan Zuideind 8A te Drouwenerveen 

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Buitengebied, Zuideind 8a Drouwenerveen ongewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een bedrijfsloods mogelijk.

Besluit:

1.  De gemeenteraad voorstellen om: 
     a.  Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuideind 8a                          Drouwenerveen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als           vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1681.00BP0078-VG01 met de           bijbehorende stukken, ongewijzigd vast te stellen.
     b. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te           stellen.

3

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

3.3

Bijpraatsessie gemeenteraad - bezwarencommissie 

Het college benoemt een secretaris en plaatsvervangend secretaris voor de commissie bezwaarschriften van de gemeente Borger-Odoorn. Ook stelt het college een bijpraatsessie voor aan de gemeenteraad over de rol en taken van de bezwaarschriftencommissie.

Besluit:

1.  Mevrouw P. Lok-Huigen aanwijzen als secretaris van de bezwarencommissie      met ingang van 27 februari 2024.
2.  Mevrouw mr. S. Brouwer aanwijzen als plaatsvervangend secretaris van de      bezwarencommissie met ingang van 27 februari 2024.
3.  Voorstellen aan de gemeenteraad om in het voorjaar van 2024 een      bijpraatsessie te organiseren over de rol en taken van de      bezwarencommissie.

8

Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.