BenW besluiten 30 januari 2024

Besluitenlijst collegevergadering 30-1-2024 

 

 

 

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), L.E. Helder (locogemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

  

1

 

Opening 

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 23-01-2024, nr. 4, openbaar gedeelte 

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

2.4

 

Schriftelijke vragen Goeree (D66) - EU-burgers informeren over stemrecht 

Raadslid Goeree van D66 heeft vragen gesteld aan het college over het actief informeren van EU-burgers over hun stemrecht bij de Europese Verkiezingen die op 6 juni 2024 plaatsvinden. Dit, omdat de Minister van BZK in antwoord op Kamervragen in 2022 heeft aangegeven dat meer dan een derde van de Nederlandse gemeenten niet-Nederlandse EU burgers daar destijds niet over informeerde.

 

Besluit:

1. De beantwoording van schriftelijke vragen over EU-burgers informeren over     stemrecht vast te stellen. 
2.  Deze beantwoording naar de gemeenteraad te sturen ter kennisname.

 

2.5

 

Uitkomst rapport brononderzoek windpark De Drentse Monden Oostermoer 

Uitkomst rapport brononderzoek windpark De Drentse Monden Oostermoer.

 

Besluit:

1.  De conclusie van het Rapport Windpark De Drentse Monden en Oostermoer      metingen geluidemissie voor kennisgeving aan te nemen.
2.  De gemeenteraad schriftelijk te informeren via bijgevoegde brief over de      conclusie van het rapport.

 

 

2.7

 

Erfgoedadvisering Libau 

Het college besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de opdracht voor erfgoedadvisering enkelvoudig te gunnen aan Libau.

 

Besluit:

1.  Erfgoedadvisering voor de jaren 2024 tot en met 2026 met een      opdrachtwaarde van jaarlijks € 36.800 (exclusief btw) enkelvoudig      onderhands te gunnen aan Libau. 
2.  Hiertoe gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid conform artikel 3.3      van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
3.  De geraamde kosten te dekken uit de post Monumenten.

Wethouder Zwiep onthoudt zich van de beraadslaging.

 

2.8

 

Schriftelijke vragen raadslid Zwiers (PvdA) over vertrek huisarts 

De raadsfractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over het vertrek van een huisarts uit 2e Exloërmond. Het college heeft de beantwoording van deze vragen vastgesteld en ter kennisname naar de raad gestuurd.

 

Besluit:

1.  De beantwoording van schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over het      vertrek van de huisarts uit 2e Exloërmond vaststellen;
2.  Deze beantwoording ter kennisname naar de gemeenteraad sturen.

 

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Verlengen ingezetenschap wethouder J. Hartsuiker 2024 

Het college stelt de gemeenteraad voor om de ontheffing van het ingezetenschap van wethouder R.J.J. Hartsuiker met één jaar te verlengen (tot 24 mei 2025).

 

Besluit:

1.  De gemeenteraad voorstellen om de ontheffing van het ingezetenschap van      wethouder R.J.J. Hartsuiker te verlengen tot 24 mei 2025. 

 

 

 

3.2

 

Benoeming nieuw bestuurslid Stichting Multi Functionele Accommodaties Borger-Odoorn (Stichting MFA's Borger-Odoorn) per 01-02-2024 door college van B en W 

Het college van burgemeester en wethouders benoemt mevrouw D. Goeree-Detz per 01-02-2024 tot bestuurslid van Stichting Multi Functionele Accommodaties Borger-Odoorn.

 

Besluit:

Mevrouw D. Goeree-Detz per 01-02-2024 benoemen tot bestuurslid van Stichting Multifunctionele Accommodaties Borger-Odoorn.

 

3.3

 

Wijziging tekst gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe 

Het Recreatieschap Drenthe heeft de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming gebracht met de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Het college stelt de raad voor hierop geen zienswijzen in te dienen.

 

Besluit:

1.  De ontwerpregeling van de gemeenschappelijke regeling 
     Recreatieschap Drenthe voor zienswijze voorleggen aan de raad. 
2   De raad voorstellen geen zienswijze tegen de ontwerpregeling in te dienen.

 

8

 

Sluiting 

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten