BenW besluiten 31 oktober 2023

Besluitenlijst collegevergadering - openbaar

Datum

31-10-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), B. van Spronsen (locogemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 17-10-2023, nr. 42 - openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

2.5

 

Woo-verzoek in zake benoeming WOO medewerker en woz beschikkingen

Bij e-mail van 2 oktober 2023 heeft AppjectWOZ B.V. een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) ingediend. Zij verzoeken tot het openbaar maken van informatie met betrekking tot verslagen van collegevergaderingen op het gebied van P&O, welke functies zijn toebedeeld aan wie binnen bepaalde afdelingen, WOZ-beschikkingen en de onderliggende gegevens daarbij en wordt er verzocht om documenten waarin staat beschreven wie ter beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie als contactpersoon is aangewezen.

 

Besluit:

Het Woo-verzoek afwijzen.

 

2.6

 

Invoeren en vaststellen AVOI en invoeren leges op het leggen van kabels en leidingen

Met regelmaat vinden in de openbare ruimte werkzaamheden plaats voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels- en leidingen. Hiertoe moeten trottoirs en straten worden opengebroken, met als gevolg hinder voor verkeer, gebruikers van de openbare ruimte en omwonenden. De gemeenteraad wordt voorgesteld de huidige beleidsdocumenten te vervangen door de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Borger-Odoorn (Avoi). In deze verordening zijn alle technische, administratieve en veiligheidsbepalingen opgenomen die de gemeente stelt aan de aanleg, instandhouding en opruiming van alle ondergrondse infrastructuur. De legesinkomsten worden aangepast, zodat aanvragen kostendekkend verlopen.

 

Besluit:

 1. De raad voorstellen: 

a. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Borger-

    Odoorn (Avoi) met bijbehorende toelichting vast te stellen; 

b. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Avoi de

    telecommunicatieverordening en de A.V.K.L. 2000 (*) in te trekken. 

 1. Hiervoor een wijziging van artikel 2.11, 4e lid van de APV voor te bereiden; 
 2. Het Handboek kabels en leidingen vast te stellen;
 3. De Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen vast te stellen;
 4. De Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Borger-Odoorn met bijbehorende toelichting vast te stellen.

 

2.7

 

Vragen van de gemeenteraad over het afvalbrengpunt

Het college stelt de raadsbrief ‘Verbeteren mogelijkheden routering en bewegwijzering op het gemeentelijke afvalbrengpunt’ vast en verzend deze naar de raad ter kennisname.

 

Besluit:

De raadsbrief ‘Verbeteren mogelijkheden routering en bewegwijzering op het gemeentelijke afvalbrengpunt’ vaststellen en naar de raad zenden ter kennisname.

 

2.8

 

Ontwerpbestemmingsplan Zuideind 8A te Drouwenerveen

Aan het Zuideind 8A te Drouwenerveen bevindt zich een paardenhouderij. De eigenaar wil een bedrijfsloods van circa 1100 m2 realiseren en deze gebruiken voor de opfok van pony's of als rijhal en opslag. De bouw van de nieuwe bedrijfsloods is binnen het bouw- en bestemmingsvlak niet mogelijk. Dit is de reden dat voorliggend ontwerpbestemmingsplan is opgesteld. De bouw van de bedrijfsloods leidt niet tot een uitbreiding van het aantal gehouden pony's.

 

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuideind 8a Drouwenerveen vaststellen; 
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuideind 8a Drouwenerveen voor een ieder gedurende zes weken ter inzage leggen conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro); 
 3. Instemmen met het verhaalcontract planschadevergoeding.

 

2.9

 

Verantwoording subsidie 2020 t/m 2022 stichting welzijnsorganisatie Andes

Het college van B&W stemt in met het vaststellen van de meerjarige subsidies van 2020, 2021 en 2022 aan stichting welzijnsorganisatie Andes.

 

Besluit:

 1. Kennis nemen van de verantwoording van de meerjarige subsidies over 2020, 2021 en 2022 van stichting welzijnsorganisatie Andes; 
 2. De subsidie over deze jaren definitief vast te stellen; 
 3. Op basis van deze verantwoording over 2020, 2021 en 2022 voor de basiswerkzaamheden, projectsubsidies en activiteitensubsidies een bedrag van € 24.656,- te vorderen van stichting welzijnsorganisatie Andes; 
 4. Stichting welzijnsorganisatie Andes informeren volgens bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

 

2.10

 

Afhandelen motie ID 65 Duurzaamheidslening maatschappelijk vastgoed

Het college stemt in met het verzenden van de brief ‘Afhandeling motie duurzaamheidslening maatschappelijk vastgoed' naar de raad. De motie wordt hiermee als afgedaan beschouwd.

 

Besluit:

 1. De brief 'Afhandeling motie duurzaamheidslening maatschappelijk vastgoed' vaststellen;
 2. De raad informeren door deze brief naar de raad te versturen.

 

2.11

 

Stand van zaken ouderenadviseur en reactie aan Adviesraad Sociaal Domein

Het college heeft de memo over de stand van zaken van de ouderenadviseur vastgesteld en stuurt deze ter kennisname naar de gemeenteraad. Daarnaast heeft het college kennisgenomen van de brief van de Adviesraad Sociaal Domein Borger – Odoorn en de brief aan deze Adviesraad vastgesteld.

 

Besluit:

 1. De memo ‘stand van zaken ouderenadviseur’ vast te stellen.;
 2. De memo ‘stand van zaken ouderenadviseur’ naar de gemeenteraad toe te sturen ter kennisname;
 3. Kennis te nemen van de brief van de Adviesraad Sociaal Domein Borger – Odoorn inzake de ouderenadviseur;
 4. De brief aan de Adviesraad Sociaal Domein Borger – Odoorn vast te stellen.

 

8

 

Sluiting

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten