BenW besluiten 4 juni 2024

Besluitenlijst collegevergadering 04-06-2024 

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), M.N.J. Broers (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

Locatie: Averis in Valthermond.

1

Opening 

2

Besluitvormende stukken

2.1

Besluitenlijst collegevergadering 28-05-2024, nr. 22, openbaar gedeelte 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

2.2

Opstellen integraal veiligheidsbeleid 

Het veiligheidsbeleid in Borger-Odoorn is niet meer actueel en vraagt om een herziening. Het college heeft besloten om de Startnotitie Veiligheidsbeleid vast te stellen, waarin wordt beschreven welke onderwerpen nader worden uitgewerkt in het op te stellen veiligheidsbeleid.  Het nog op te stellen veiligheidsbeleid zal te zijner tijd ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Besluit:

1.  De Startnotitie Veiligheidsbeleid vast te stellen. 
2.  De Startnotitie aan te bieden aan de griffie ter bespreking in      een commissievergadering. 
3.  De raadsbrief ‘startnotitie veiligheidsbeleid’ vast te stellen en naar de raad      te zenden ter kennisname.

2.3

Vaststellen bestemmingsplan Borger, Borger dorp 

Het ontwerpbestemmingsplan Borger, Borger dorp heeft vanaf 9 november tot en met 20 december 2023 ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan vervangt diverse, deels verouderde plannen en voorziet daarmee in een actuele planologisch-juridische regeling voor het dorp Borger. Het college stemt in met de reactie op de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen, zoals opgenomen in de ‘Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Borger, Borger dorp’, en stelt de raad voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Besluit:

1.  In te stemmen met de reactie op de zienswijzen en de ambtshalve      wijzigingen, zoals opgenomen in de Nota zienswijzen Ontwerp-     bestemmingsplan Borger, Borger dorp. 
2.  De raad voorstellen om: 
     a.   Vast te stellen de reactie op de zienswijzen en de ambtshalve      wijzigingen, zoals opgenomen in de Nota zienswijzen Ontwerp-     bestemmingsplan Borger, Borger dorp. 
     b.   Het bestemmingsplan Borger, Borger dorp, bestaande uit de geometrisch           bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand                                NL.IMRO.1681.01BP0023-VG01 met de bijbehorende stukken, gewijzigd           vast te stellen.
     c.   Geen exploitatieplan vast te stellen.

2.5

Raad informeren voortgang beleidsregels Wonen met zorg 

Het college stelt de inhoud van de raadsbrief voortgang beleidsregels wonen met zorg vast en stemt in met het verzenden van deze brief naar de gemeenteraad.

Besluit:

1. De raadsbrief ‘Voortgang beleidsregels wonen met zorg’ vaststellen. 
2. De raadsbrief aan de raad versturen ter kennisname.

2.6

Raad informeren over voortgang motie wijkrenovatie 

Het college stelt de inhoud van de raadsbrief ‘Beantwoording motie wijkrenovatie’ vast en stemt in met het verzenden van deze brief naar de gemeenteraad.

Besluit:

1. De raadsbrief ‘Beantwoording motie wijkrenovatie’ vaststellen.
2. De raadsbrief aan de raad te sturen ter kennisname.

2.7

Verduurzaming wagenpark buitendienst 

Het college kiest voor een stapsgewijze verduurzaming van het wagenpark van de buitendienst door vanaf 2024 meer en meer toe te werken naar vervanging van op dieselbrandstof aangedreven voertuigen door voornamelijk batterij-elektrisch aangedreven voertuigen en voertuigen op waterstof. Hiertoe wordt een materieelplan uitgewerkt. Om op korte termijn verdere stappen te kunnen zetten in de verduurzaming van het wagenpark is voorzien om de overstap te maken naar HVO-100 voor alle op dieselbrandstof aangedreven voertuigen. Deze maatregel kan snel ingevoerd worden waarbij we een grote bijdrage leveren aan de reductie van CO2-uitstoot (mondiaal) tegen relatief lage kosten.

Besluit:

1.  Het rapport ‘Verduurzaming Wagenpark Borger-Odoorn’ voor kennisgeving      aannemen. 
2.  Een stapsgewijze transitie naar duurzamere oplossingen doorvoeren in ons      eigen wagenpark uit te werken in een materieelplan. 
3.  De randvoorwaarden (laadinfrastructuur) voor verduurzaming wagenpark op      de gemeentewerf onderzoeken. 
4.  De investeringsbudgetten afstemmen op de aanschaf van BEV-voertuigen.
5.  De gemeenteraad informeren op basis van bijgaande brief.

2.8

Evaluatie en continuering programma Vitale Vakantie Parken Drenthe 

Na 2024 loopt het programma Vitale Vakantieparken Drenthe af. In het bijgevoegde memo worden de bevindingen uit het recent uitgevoerde evaluatieonderzoek in relatie tot de positie van de gemeente Borger-Odoorn ten aanzien van het programma nader geduid.

Besluit:

1.  Het evaluatierapport ‘Onderzoek naar vervolg Vitale Vakantieparken Drenthe      'En nu oogsten!’ voor kennisgeving aan te nemen.
2.  Het memo ‘Voortgang Programma Vitale Vakantieparken Drenthe’ vast te      stellen.

3

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

3.2

Benoemen leden Gemeentelijk Stembureau voor de verkiezing van het Europees Parlement 

Voorstel benoeming leden Gemeentelijk Stembureau voor de uitslag van de verkiezingen Europees Parlement.

Besluit:

Benoemen leden Gemeentelijk Stembureau.

3.3

Toestemming tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD 

De gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe dient, in verband met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, gewijzigd te worden. Het dagelijks bestuur van de GGD heeft een gewijzigde regeling voorgesteld. Het college stemt hier, onder voorbehoud van toestemming van de raad, mee in.

Besluit:

1.  De aanbiedingsbrief en de gemeenschappelijke regeling      ‘Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe’ voor kennisgeving aannemen.
2.  Onder voorbehoud van toestemming vanuit de gemeenteraad in te stemmen      met het voorstel van het bestuur van de GGD Drenthe om de      gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe te wijzigen conform de      voorliggende regeling.
3.  De gemeenteraad voor te stellen toestemming te verlenen om in te      stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD      Drenthe conform de voorliggende regeling.

3.4

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling EMCO-groep 

Het college heeft besloten de ontwerpregeling Gemeenschappelijke Regeling EMCO-groep 2024 voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad en adviseert de raad geen zienswijze tegen de ontwerpregeling in te dienen.

Besluit:

1.   De ontwerpregeling Gemeenschappelijke Regeling EMCO-groep 2024 voor       kennisgeving aan te nemen. 
2.  De ontwerpregeling Gemeenschappelijke Regeling EMCO-groep 2024 voor       zienswijze voor te leggen aan de raad. 
3.  De raad te adviseren geen zienswijze op de ontwerpregeling in te dienen.

3.5

Klantervaringsonderzoek WMO 2023 

Het college heeft de rapportage van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo Borger-Odoorn 2023 vastgesteld en stuurt de rapportage ter kennisname naar de Adviesraad Sociaal Domein en de gemeenteraad. De onderzoeksresultaten worden verstrekt aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Besluit:

1.  De rapportage ‘Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2023’ vast te stellen en      versturen naar de Adviesraad Sociaal Domein ter kennisname. 
2.  De raadsbrief ‘Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2023’ vast te      stellen en deze naar de gemeenteraad zenden ter kennisname.

9

Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.