BenW besluiten 5 maart 2024

Besluitenlijst collegevergadering 05-03-2024 Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), M.N.J. Broers (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

1

Opening 

2

Besluitvormende stukken

2.2

Collegevoorstel voor besluitvorming over nieuwe opvanglocatie 
Molenstraat 25 te Buinen 

Het college heeft besloten om een nieuwe opvanglocatie te openen voor ontheemden uit Oekraïne in Buinen. Het gaat om een pand met een drietal zelfstandige appartementen waar ruimte is voor maximaal 30 bewoners. Deze locatie wordt gefaseerd in gebruik genomen. Er wordt namelijk gestart met de opvang van 15 personen. Het college heeft daarnaast besloten om voor de periode vanaf 1 april 2024 tot 1 april 2027 een huurovereenkomst aan te gaan voor het pand aan de Molenstraat 25 in Buinen. Het openen van een nieuwe locatie is nodig om voldoende opvangplekken te kunnen bieden en om te voldoen aan de taakstelling.

Besluit:

1.  Openen van een nieuwe gemeentelijke opvanglocatie voor ontheemden uit      Oekraïne per 1 april 2024 aan de Molenstraat 25 in Buinen. 
2.  Instemmen met de overeenkomst voor de tijdelijke huur van het pand aan      de Molenstraat 25 voor de periode 1 april 2024 tot 1 april 2027 voor      gebruik als gemeentelijke opvanglocatie. 
3.  De kosten dekken uit het beschikbare budget van het Rijk voor de opvang      van Oekraïense vluchtelingen.2.3

Collegevoorstel om agenda lid te worden van het overlegorgaan en de bestuurscommissie Nationaal Park Drentsche Aa 

Het college stemt in om agenda lid te worden van het overlegorgaan Nationale Park Drentsche Aa en de bestuurlijke adviescommissie Drentsche Aa.

Besluit:

1.  Instemmen om agenda lid te worden van het overlegorgaan Nationaal Park      Drentsche Aa en de bestuurlijke adviescommissie Drentsche Aa. 
2.  De raad van dit besluit op de hoogte te brengen middels brief.

2.4

Plaatsnaamborden/Borden in de streektaal : Dubbele plaotsnaamborden, Borden in de streektaol

Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van PvdA inzake dubbele plaatsnaamborden, borden in de streektaal vast en zendt de beantwoording ter kennisname aan de raad.

Besluit:

1.  De brief met daarin de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA      inzake dubbele plaatsnaamborden, borden in de streektaal vaststellen. 
2.  De brief ter kennisname naar de raad sturen.

2.5

Beantwoording schriftelijke vragen omtrent grote evenementen 

Het college stelt de beantwoording op de gestelde raadsvragen omtrent de problematiek rondom grote evenementen vast, en stuurt de brief met daarin de antwoorden aan de raad.

Besluit:

1.  De beantwoording van schriftelijke vragen over problemen omtrent grote      evenementen vast te stellen.
2.  Deze beantwoording ter kennisname naar de gemeenteraad sturen.2.6

Besluitvorming omtrent de conceptregeling Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Drenthe, naar aanleiding van de wijziging van de wet gemeenschappelijke regelingen 

De gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe dient gewijzigd te worden, in verband met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast speelt mee dat de naam van de regeling wijzigt in ‘Omgevingsdienst Drenthe’. De RUD Drenthe heeft een conceptregeling aan de raad voorgelegd, waar de raad een zienswijze op in kan dienen. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen op deze conceptregeling.

Besluit:

1.  De aanbiedingsbrief en de conceptregeling Gemeenschappelijke Regeling      Omgevingsdienst Drenthe voor kennisgeving aannemen. 
2.  De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen op de conceptregeling      Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Drenthe.

2.7

Taaleis laten vervallen in raamovereenkomsten hulp bij huishouden 

Het college stemt in met het laten vervallen van de taaleis in de raamovereenkomsten ‘hulp bij huishouden’ met de gecontracteerde aanbieders. Het college realiseert het laten vervallen van de taaleis door het toevoegen van een addendum aan de raamovereenkomsten met de gecontracteerde aanbieders. Het college verzoekt de burgemeester wethouder Van Tongeren te machtigen om namens de gemeente Borger-Odoorn het addendum bij de raamovereenkomsten ‘hulp bij huishouden’ te ondertekenen.

Besluit:

1.  Instemmen met het laten vervallen van de taaleis in de raamovereen-     komsten ‘hulp bij het huishouden’ met de gecontracteerde aanbieders. 
2. Het laten vervallen van de taaleis realiseren door het toevoegen van een      addendum aan de raamovereenkomsten met de gecontracteerde      aanbieders. 
3. De burgemeester verzoeken wethouder Van Tongeren te machtigen om      namens de gemeente Borger-Odoorn het addendum bij de      raamovereenkomsten ‘hulp bij het huishouden’ te ondertekenen.

2.8

Subsidieaanvraag van de Voedselkast voor een Kledingbank 

Het college stemt in met het verlenen van een incidentele subsidie aan Stichting Voedselkast Borger voor de Kledingbank voor 2024 en 2025.

Besluit:

1.  Een incidentele subsidie verlenen aan Stichting Voedselkast Borger voor de      Kledingbank. 
2.  Voor 2024 een bedrag van € 20.690,- verlenen. 
3.  Voor 2025 een bedrag van maximaal 50% van het huidige aangevraagde      exploitatiebedrag voor 2025 verlenen. 
4. De kosten voor de subsidie ten laste brengen van de resterende middelen      2023 voor de webwinkel Meedoen, kostenplaats 42146.

3

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 27-02-2024, nr. 09, openbaar gedeelte 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

3.3

Bouwvlakvergroting Odoornerveen en andere veengebieden 

Het college wil, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan het vergroten van het bouwvlak voor Achterweg 30 te Odoornerveen tot maximaal 3 hectare. De gemeenteraad wordt voorgesteld om hier eveneens mee in te stemmen en de standaardregeling voor bouwvlakken van grondgebonden agrarische bedrijven binnen veengebieden te verruimen tot maximaal 3 hectare en daarvoor het Delegatiebesluit Omgevingswet Borger-Odoorn 2022 (24 november 2022) aan te vullen.

Besluit:

1.   Instemmen met het principeverzoek om het bouwvlak van het       grondgebonden agrarisch bedrijf aan de Achterweg 30 te Odoornerveen uit       te breiden tot 3 hectare.
2.  Aan deze bouwvlakvergroting de voorwaarden te verbinden dat: 
      a. Er voldaan wordt aan eisen uit het bestemmingsplan Buitengebied voor           de uitbreiding van agrarische bouwvlakken, zoals opgenomen in artikel           4.7.1 van de regels, en; 
      b. Er een zorgvuldig participatietraject wordt doorlopen waarbij in ieder           geval de bewoners en/of grondeigenaren in de omgeving worden       betrokken.
 3.  De gemeenteraad informeren over het principeverzoek en voorstellen om er       mee in te stemmen.
4.  De gemeenteraad voorstellen om de standaardregeling voor bouwvlakken       van grondgebonden agrarische bedrijven binnen veengebieden te       verruimen tot maximaal 3 hectare en ten behoeve van deze verruiming het       Delegatiebesluit Omgevingswet Borger-Odoorn 2022 (24 november 2022)       aan te vullen.

3.4

Openbare inschrijving projectbouw Ploegspoor te Borger 

Het college stelt het document “Openbare inschrijving projectbouw Ploegspoor Fase 3 Daalkampen te Borger” vast, stemt in met de koopovereenkomst en de uitnodiging voor de openbare inschrijving en zal deze uitnodiging publiceren, en stemt in met de verkoop en levering van de projectkavel.

Besluit:

1.  Het document “Openbare inschrijving projectbouw Ploegspoor Fase 3      Daalkampen te Borger”, zoals opgenomen als bijlage 1 vaststellen. 
2.  Instemmen met de koopovereenkomst voor de projectkavel Ploegspoor (13      tot en met 17), zoals opgenomen als bijlage 2.
3.  Instemmen met de uitnodiging voor de openbare inschrijving projectbouw      Ploegspoor Fase 3 Daalkampen te Borger, zoals opgenomen als bijlage 3, en      deze publiceren. 
4.  Instemmen met de verkoop en levering van de projectkavel Ploegspoor (13      tot en met 17) te Borger.

3.5

Aanbesteding Beschermd Wonen 

Het college stelt de definitieve aanbestedingsstukken voor de aanbesteding Beschermd Wonen vast. Het college verzoekt de burgemeester een volmacht te verlenen aan de manager Sociaal Domein om de overeenkomsten Beschermd Wonen namens de gemeente Borger-Odoorn te ondertekenen.

Besluit:

1.  De definitieve aanbestedingsstukken voor de aanbesteding Beschermd      Wonen vaststellen. 
2.  De burgemeester verzoeken volmacht te verlenen aan de manager Sociaal      Domein om de overeenkomsten Beschermd Wonen namens de gemeente      Borger-Odoorn te ondertekenen.

3.6

Uitvoeringsovereenkomst GKB 2024 

Het college stemt in met de Uitvoeringsovereenkomst 2024 tussen de gemeente Borger- Odoorn en de GKB. Het college dekt de kosten uit het budget voor schuldhulpverlening.

Besluit:

1.  Instemmen met de Uitvoeringsovereenkomst 2024 tussen de gemeente      Borger-Odoorn en de GKB. 
2.  De kosten, te weten € 223.624,74 dekken uit het budget voor      schuldhulpverlening (kostenplaats 42150).

3.7

Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA-VVE) 2023 

Het college stelt de Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA-VVE) 2023 vast en stuurt deze middels digitale verzending vóór 1 april 2024 aan de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Het college voldoet hiermee aan haar wettelijke taak.

Besluit:

1.  De Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA-VVE) 2023      vaststellen. 
2.  De Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA-VVE) 2023 op de      voorgeschreven wijze verzenden aan de Inspectie van het Onderwijs.

8

Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.