BenW besluiten 7 mei 2024

Besluitenlijst collegevergadering 07-05-2024 

Aanwezig:J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), M.N.J. Broers (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

1

Opening 

2

Besluitvormende stukken

2.01

Besluitenlijst collegevergadering 23-04-2024, nr. 17, openbaar gedeelte (o)

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

2.07

Kaveluitgifte woningbouw inbreidingsplan Oosterwijk te Nieuw-Buinen (o)

Het college stelt de verkoopprijzen vast van 12 woningbouwkavels gelegen in het inbreidingsplan Oosterwijk in Nieuw-Buinen. Daarnaast stelt het college het proces en de selectiecriteria voor deze woningbouwkavels alsmede de standaard koopovereenkomsten vast. Het college stemt in met de voorgenomen publicatie van de uitgifte van de bouwkavels en stemt in met verkoop en levering van de bouwkavels.

Besluit:

 1. De kavelprijzen voor 12 woningbouwkavels in het inbreidingsplan Oosterwijk te Nieuw-Buinen, zoals opgenomen als bijlage 1 vaststellen;
 2. Het proces en de selectiecriteria voor de uitgifte van 12 woningbouwkavels in het inbreidingsplan Oosterwijk te Nieuw-Buinen, zoals opgenomen als bijlage 2, vaststellen;
 3. De standaard koopovereenkomsten voor de 12 particuliere kavels in het inbreidingsplan Oosterwijk te Nieuw-Buinen, zoals opgenomen als bijlage 3, vaststellen;
 4. Instemmen met de publicatie van de voorgenomen uitgifte van 12 bouwkavels voor particulieren in het inbreidingsplan Oosterwijk te Nieuw-Buinen, zoals opgenomen als bijlage 4;
 5. 5. Instemmen met de verkoop en levering van de 12 bouwkavels ten behoeve van particulieren tegen de prijzen zoals opgenomen als bijlage 1.

2.08

Vaststelling Facetbestemmingsplan Wonen met zorg 

Met het Facetbestemmingsplan Wonen met zorg krijgt de gemeente meer grip op het al dan niet toestaan van wonen met zorg en op de voorwaarden die aan dergelijke initiatieven gesteld worden. Het college stemt in met de ambtshalve wijzigingen en stelt de raad voor om het facetbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Besluit:

 1. Instemmen met de ambtshalve wijzigingen van het Facetbestemmingsplan Wonen met zorg;
 2. De raad voorstellen om: 
  1. De ambtshalve wijzigingen van het Facetbestemmingsplan Wonen met zorg vaststellen.
  2. Het bestemmingsplan Wonen met zorg, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1681.15BP0003-VG01 met de bijbehorende stukken, gewijzigd vaststellen.
 3. Geen exploitatieplan vaststellen.

2.09

Definitieve tekst Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe 

Het college stemt – onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad – in met de door het Algemeen Bestuur voorgestelde wijziging van de GR Recreatieschap Drenthe.

Besluit:

 1. Instemmen met de door het Algemeen Bestuur van de GR Recreatieschap Drenthe voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling onder voorbehoud van toestemming door de gemeenteraad;
 2. De gemeenteraad voor te stellen het college toestemming te verlenen akkoord te gaan met de door het Algemeen Bestuur van de GR Recreatieschap Drenthe voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

2.10

Gemeenschappelijke Regeling (GR) Recreatieschap Drenthe: jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 

Het college stelt de jaarstukken 2023 van de GR Recreatieschap Drenthe vast en stelt de gemeenteraad voor kennis te nemen van de jaarstukken 2023 en de ontwerpbegroting 2025 (incl. meerjarenraming 2026-2028), geen zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur en de gemeentelijke bijdrage van € 129.290 te verwerken in de Kadernota 2025.

Besluit:

 1. In te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van de GR Recreatieschap Drenthe alsmede de gemeentelijke bijdrage voor het boekjaar 2023 van € 111.485
 2. Instemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur om van het rekeningresultaat van het boekjaar 2023 ad € 142.254 een bedrag van € 125.000 terug te laten storten naar de deelnemende gemeenten conform de in de GR opgenomen verdeelsleutel en het resterende deel ad € 17.254 ten gunste te brengen van de algemene reserve van de GR Recreatieschap Drenthe;
 3. Het te ontvangen bedrag van het Recreatieschap ad € 10.000 terug te laten vloeien naar de algemene middelen en dit verwerken in de BERAP II;
 4. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2025 (incl. meerjarenraming 2026-2028) van de GR Recreatieschap Drenthe;
 5. De gemeentelijke bijdrage aan de GR Recreatieschap Drenthe voor 2025 van € 129.290 in de Kadernota 2025 te laten verwerken;
 6. De gemeenteraad voorstellen kennis te nemen van het jaarverslag 2023, de jaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025 (incl. meerjarenraming 2026-2028) van de GR Recreatieschap Drenthe;
 7. De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 bij het Dagelijks Bestuur van de GR Recreatieschap Drenthe in te dienen en de gemeentelijke bijdrage van € 129.290 te verwerken in de Kadernota 2025.

2.11

Dutch TechZone jaarplan 2024 en jaarverslag 2023 (o)

Dutch TechZone jaarplan 2024 en jaarverslag 2023.

Besluit:

 1. Kennis nemen van het Dutch TechZone jaarplan 2024 en het Dutch TechZone jaarverslag 2023;
 2. Het Dutch TechZone jaarplan 2024 en het Dutch TechZone jaarverslag 2023 middels bijgaande brief ter informatie aanbieden aan de raad.

2.12

Aangaan samenwerkingsovereenkomst ESF+ sectoren 

Het college heeft besloten om in AMRD (Arbeidsmarktregio Drenthe) verband met de provincie een aanvraag te doen in het kader van de ESF+ regeling sectoren. Ook heeft het college besloten de burgemeester te verzoeken de burgemeester van de gemeente Emmen te machtigen om, mede namens de gemeente Borger-Odoorn, de samenwerkingsovereenkomst & machtiging ESF+sectoren “Kansrijk Noord: Leren en ontwikkelen met talent!” te ondertekenen.

Besluit:

 1. Instemmen met een gezamenlijke aanvraag van de Arbeidsmarktregio en de provincie Drenthe in het kader van de “ESF+ Sectoren regeling”;
 2. De burgemeester verzoeken de burgemeester van de gemeente Emmen te machtigen om, mede namens de gemeente Borger-Odoorn, de samenwerkingovereenkomst & machtiging ESF+sectoren “Kansrijk Noord: Leren en ontwikkelen met talent!” te ondertekenen.

3

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

3.4

Veiligheidsregio Drenthe: verzoek aan college tot instemming met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling 

Het college van burgemeester en wethouders heeft van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe het verzoek ontvangen in te stemmen met een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe. Om die instemming als college te kunnen geven is toestemming van de gemeenteraad nodig. Het collegevoorstel is dan ook gericht op instemming door het college met de wijziging onder de voorwaarde dat daarvoor toestemming van de gemeenteraad wordt verkregen. Om die toestemming te verkrijgen voorziet het collegevoorstel in het doen toekomen van een voorstel aan de raad. De noodzaak tot instemming door het college en toestemming door de raad heeft zijn basis in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Besluit:

 1. Onder voorbehoud van te verkrijgen toestemming van de gemeenteraad instemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe;
 2. De gemeenteraad van Borger-Odoorn met bijgevoegd raadsvoorstel verzoeken het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe.

9

Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.