BenW besluiten 7 november 2023

Besluitenlijst collegevergadering 07-11-2023

 

 

Aanwezig:

J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder),
R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), L.E. Helder (locogemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Adviesrapport taakstelling statushouders

Het college neemt kennis van het Adviesrapport taakstelling statushouders en neemt de aanbevelingen over. Het Adviesrapport zal ter kennisname doorgezonden worden aan de gemeenteraad.

 

Besluit:

1.  Het Adviesrapport taakstelling statushouders ter kennisgeving aannemen.
2. De aanbevelingen in het Adviesrapport taakstelling statushouders      overnemen.
3. Het MT verzoeken de aanbevelingen te implementeren in de bedrijfsvoering.
4. Het Adviesrapport taakstelling statushouders aan de raad zenden. 
 

2.2

 

Behandeling motie leegstaande bedrijfspanden

Het college stemt in met het verzenden van de brief aan de gemeenteraad over de motie herbestemming bedrijfspanden.

 

Besluit:

1. Vaststellen van de raadsbrief herbestemming bedrijfspanden.
2. De raadsbrief naar de gemeenteraad zenden ter kennisname.

 

2.3

 

Informatiebrief duurzaamheidsagenda raad

Het college stelt de raadsbrief “duurzaamheidsagenda” vast en zendt deze ter informatie naar de gemeenteraad.

 

Besluit:

1. De raadsbrief ‘duurzaamheidsagenda’ vaststellen.
2. Brief ter kennisname aan de gemeenteraad sturen.

 

2.4

 

Meerjarige prestatieafspraken woningcorporaties 2024-2028

Het college stemt in met de gezamenlijke meerjarige prestatieafspraken voor 2024-2028 met woningcorporaties Lefier en Woonservice en huurdersverenigingen ’t Huurdertje en Samen Sterk. De burgemeester verleent volmacht aan wethouders Henk Zwiep en Ankie van Tongeren om de overeenkomst namens de gemeente te tekenen. De meerjarige prestatieafspraken worden samen met een begeleidende brief naar de gemeenteraad gezonden.

 

Besluit:

1.  Instemmen met de gezamenlijke meerjarige prestatieafspraken voor 2024-     2028 met woningcorporaties Lefier en Woonservice en      huurdersverenigingen ’t Huurdertje en Samen Sterk.
2. De burgemeester verzoeken om volmacht te verlenen aan wethouders

     Henk Zwiep en Ankie van Tongeren om de prestatieafspraken namens de      gemeente te ondertekenen.
3. De meerjarige afspraken met de begeleidende brief ter informatie naar de      raad sturen.

 

2.5

 

Raadsbrief Parkeren Exloo

Het college stelt de brief ‘Parkeren Exloo’ vast. Deze brief wordt doorgezonden naar de raad ter kennisname.

 

Besluit:

De brief ‘Parkeren Exloo’ vaststellen en doorzenden naar de raad ter kennisname.

 

2.6

 

Collegevoorstel Inkomensgrens 120 of 130 procent

Het college besluit de huidige inkomensgrens van 120% te blijven hanteren in het reguliere minimabeleid en de raad over dat besluit te informeren middels een raadsbrief.

 

Besluit:

1. De huidige inkomensgrens van 120% blijven hanteren in het regulier     minimabeleid.
2. De raadsbrief waarmee de raad geïnformeerd wordt over beslispunt 1     vaststellen en ter kennisname naar de raad zenden.

 

 

 

2.7

 

Wijziging beleidsregels energietoeslag 2023

Het college stelt de Beleidsregels Energietoeslag Gemeente Borger-Odoorn 2023-2 vast en trekt de actuele beleidsregels in. Het college informeert de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein hierover.

 

Besluit:

1.  De Beleidsregels Energietoeslag gemeente Borger-Odoorn 2023 intrekken.
2. De Beleidsregels Energietoeslag gemeente Borger-Odoorn 2023-2      vaststellen.
3. De raadsbrief vaststellen en versturen naar de gemeenteraad ter      kennisname.
4. De Adviesraad Sociaal Domein informeren door een afschrift van de      raadsbrief te zenden.

 

 

2.8

 

Nadere regels kindregelingen Sociaal Medische Indicatie en Re-integratie gemeente Borger-Odoorn

Het college stelt de ‘Nadere regels kindregelingen Sociaal Medische Indicatie en Re-integratie gemeente Borger-Odoorn’ vast.

 

Besluit:

De ‘Nadere regels kindregelingen Sociaal Medische Indicatie en Re-integratie gemeente Borger-Odoorn’ vaststellen.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 31-10-2023, nr. 44 - openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

 

Besluitvorming 4 verschillende Woo-verzoeken middels 1 besluit

Op 28 september 2023 hebben wij 2 Woo-verzoeken ontvangen. Wij hebben verzocht om concretisering van beide Woo-verzoeken. Op 2 oktober 2023 hebben wij reactie ontvangen op dit verzoek evenals 2 nieuwe Woo-verzoeken. In de concretisering wordt gevraagd extra informatie openbaar te maken. De concretisering hebben wij om deze reden aangemerkt als nieuw Woo-verzoek. Van de in totaal 5 Woo-verzoeken zijn 4 onvoldoende geconcretiseerd, op het ingediende Woo-verzoek die wel voldoende concreet was volgt nog een apart besluit. Op 3 oktober 2023 hebben wij verzocht om 2 van de 3 Woo-verzoeken van 2 oktober te concretiseren. Hierop hebben wij geen reactie ontvangen. In totaal zijn er derhalve 4 Woo-verzoeken die onvoldoende geconcretiseerd zijn. De Woo-verzoeken worden om deze reden afgewezen.

 

Besluit:

De 4 Woo-verzoeken van AppjectWOZ B.V afwijzen.

 

3.4

 

Nota van Uitgangspunten Omgevingsprogramma invulling sportvelden e.o. Exloo

Het college stelt de Nota van Uitgangspunten Omgevingsprogramma invulling sportvelden e.o. Exloo vast en zendt het ter kennisname aan de gemeenteraad.

 

Besluit:

1.  De Nota van Uitgangspunten Omgevingsprogramma invulling sportvelden      e.o. Exloo vaststellen.
2. De Nota van Uitgangspunten ter kennisname aan de raad zenden.

 

3.5

 

Vaststellen koopovereenkomst aankoop perceel Borger, sectie L, nummer 3623

Op 19 oktober 2023 heeft de gemeenteraad besloten om een bedrag van
€ 1.375.000 beschikbaar te stellen uit het grondbedrijf voor de aankoop van kadastraal perceel Borger, sectie L, nummer 3623 voor de gebiedsontwikkeling van Borger-West. Het college wordt gevraagd de koopovereenkomst vast te stellen zodat tot aankoop wordt overgegaan.

 

Besluit:

1. Instemmen met de aankoop en levering van kadastraal perceel Borger, sectie     L, nummer 3623.
2. Het aankoopbedrag van Euro 1.375.000 (exclusief BTW) financieren uit het     grondbedrijf.

 

 

3.6

 

Aanbesteding Beschermd Wonen en penvoerderschap gemeente Emmen

Het college stemt in met de gezamenlijke aanbesteding Beschermd Wonen met de gemeenten Emmen en Coevorden en brengt het penvoerderschap naar de gemeente Emmen.

 

Besluit:

1.  Instemmen met de gezamenlijke aanbesteding Beschermd Wonen met de      gemeenten Emmen en Coevorden.
2. Instemmen met de concept inkoopstrategie Beschermd Wonen.
3. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen       aanwijzen als penvoerder voor het aanbestedingsproces.
4. Dit penvoerderschap door de overeenkomst en het besluit tot machtiging en      mandaat tot stand brengen.
5. Instemmen met het verlengen van het Regioplan Opvang & Bescherming      regio Zuidoost Drenthe 2020-2023 met 2 jaar tot en met 2025.

 

8

 

Sluiting

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten