BenW besluiten 9 januari 2024

Besluitenlijst collegevergadering 09-01-2024 

  
 Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), B. van Spronsen (locogemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).
  

1

 

Opening 

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Tijdelijke crisisnoodopvang vluchtelingen Ter Apel  

Het college heeft besloten om de gemeentewerf in 2e Exloërmond aan te wijzen als locatie voor de tijdelijke crisisnachtopvang voor vluchtelingen waarvoor geen slaapplek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarnaast verzoekt het college de burgemeester om daar waar nodig namens de gemeente Borger-Odoorn afspraken te maken met derden voor de realisatie van de tijdelijke crisisnachtopvang. Tot slot heeft het college een informerende brief voor de betreffende inwoners en ondernemers uit 2e Exloërmond en een memo voor de gemeenteraad vastgesteld.

 

Besluit:

1.  De gemeentewerf in 2e Exloërmond aanwijzen als locatie voor de tijdelijke      crisisnachtopvang, gedurende de periode 1 februari - 31 maart 2024, voor      maximaal 200 asielzoekers waarvoor geen slaapplek is in het      aanmeldcentrum in Ter Apel.
2.  De burgemeester verzoeken om daar waar nodig namens de gemeente      Borger-Odoorn overeenkomsten aan te gaan met derden voor de realisatie      van de tijdelijke crisisnachtopvang. 
3.  De memo voor de raad ‘Realiseren nachtopvang 200 asielzoekers’      vaststellen en deze memo naar de raad sturen ter kennisname. 
4.  De bewonersbrief ‘Crisisnachtopvang’ vast stellen en verspreiden in 
     2e Exloërmond.

 

2.2

 

Profiel en proces werving interim Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Het college is akkoord met het profiel en het proces voor de werving van de interim Gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 

Besluit:

1.  Akkoord gaan met het profiel voor de werving van de interim      Gemeentesecretaris/algemeen directeur.
2.  Akkoord gaan met de samenstelling en rol van de sollicitatiecommissies,      zoals is beschreven.
3. De meerkosten als autonoom verwerken in de bestuursrapportage I 2024.

 

2.3

 

1e wijziging legesverordening Borger-Odoorn 2024 

Het college stemt in met de gewijzigde legesverordening Borger-Odoorn 2024.

 

Besluit:

De legesverordening Borger-Odoorn 2024 voor de tarieven van het afgeven, vernieuwen of omwisselen van rijbewijzen gewijzigd vaststellen.

 

2.4

 

Vaststellen van de Verordening Uitvoering & Handhaving Omgevingsrecht 

Op basis van de Wet VTH is het voor gemeenten verplicht een verordening 'kwaliteit VTH' te hebben. Door een verandering in grondslagen en termino-logie is het nodig om de huidige Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht aan te passen. Om deze reden heeft het college besloten de gemeenteraad voor te stellen om de verordening Uitvoering & Handhaving Omgevingsrecht Borger-Odoorn 2024 vast te stellen en daarbij de huidige verordening in te trekken met ingang van de datum inwerkingtreding Omgevingswet.

 

Besluit:

De raad voorstellen de verordening ‘Uitvoering en Handhaving Omgevingsrecht Borger-Odoorn 2024’ vaststellen.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 19-12-2023, nr. 51, openbaar gedeelte 

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

 

3.7

 

Verklaring buiten gebruikstelling ex. artikel 6.20 (voorheen artikel 76u) Wet op het voortgezet onderwijs van Esdal College Borger aan de Hoofdstraat 56, 9531 AH Borger 

De gemeente verklaart dat Stichting Esdal College het onderwijs aan de Hoofdstraat 56 in Borger met ingang van 1 februari 2024 beëindigd en het juridische eigendom van de gebouwen met bijbehorende terreinen per 
1 februari 2024 overdraagt aan de gemeente. De verklaring buiten gebruikstelling wordt na ondertekening door de bevoegd directeur van Stichting Esdal College en de burgemeester ingeschreven in het kadaster. Hiermee verkrijgt de gemeente het juridisch eigendom over het Esdal College aan de Hoofdstraat 56 in Borger.

 

Besluit:

1.  Verklaren dat Stichting Esdal College het onderwijs aan de Hoofdstraat 56 in      Borger met ingang van 1 februari 2024 beëindigd en het juridische      eigendom van de gebouwen met bijbehorende terreinen per 1 februari 2024      overdraagt aan de gemeente. 
2.  De verklaring buiten gebruikstelling na ondertekening door de bevoegd      directeur van Stichting Esdal College en de burgemeester laten inschrijven in      het kadaster.

 

3.8

 

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe 2024 

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wijziging vraagt ook om een wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de GGD. De belangrijkste wijzigingen van de regeling zijn opgenomen in dit voorstel. De wensen van gemeenteraden zijn hierin ook verwerkt.

 

Besluit:

1.  De ontwerpregeling Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe voor      zienswijze voorleggen aan de raad. 
2. De raad adviseren geen zienswijze tegen de ontwerpregeling in te dienen.

 

8

 

Sluiting 

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten