BenW besluiten dinsdag 5 september 2023

Besluitenlijst collegevergadering

Datum

05-09-2023

Voorzitter

J. Seton

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), K. Speekhout (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.01

 

Notitie Evaluatie traineeships Borger-Odoorn, voor college en raad

Het college neemt kennis van de notitie Evaluatie traineeships Borger-Odoorn en stuurt deze met een korte brief naar de raad ter informatie, via de LIS

 

Besluit:

 1. Kennisnemen van de notitie Evaluatie traineeships Borger-Odoorn;
 2. Deze notitie met een korte brief ter informatie naar de raad sturen via de LIS.

 

2.02

 

Collegevoorstel bestuurlijke reactie RKC-onderzoek Recreatie en Toerisme Borger-Odoorn

Het college neemt kennis van het RKC-onderzoek naar Recreatie en Toerisme in Borger-Odoorn en stuurt een bestuurlijke reactie naar de Rekenkamercommissie.

 

Besluit:

 1. Kennisnemen van het RKC-onderzoek Recreatie en Toerisme Borger-Odoorn;
 2. Vaststellen bestuurlijke reactie volgens bijgaande brief.

 

2.05

 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Buinen, Oosterwijk’ en beeldkwaliteitsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Buinen, Oosterwijk’, en beeldkwaliteitsplan en het ontwerp besluit Hogere waarden worden voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in een actuele juridische regeling om de nieuwbouw mogelijk te maken.

 

Besluit:

 1. In te stemmen met het woningbouwprogramma Nieuw-Buinen;
 2. In te stemmen met de beantwoording en afdoening van de ingekomen vooroverleggen zoals beschreven in de ‘Nota van Beantwoording Overleg’, bestemmingsplan ‘Nieuw-Buinen, Oosterwijk’;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Buinen, Oosterwijk’ en beeldkwaliteitsplan voor een ieder voor zes weken ter inzage te leggen conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro);
 4. Geen MER-plicht (milieueffectrapport) op te leggen op basis van de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling;
 5. Het “Ontwerp Besluit hogere waarde Wet geluidhinder” voor een ieder voor zes weken ter inzage te leggen;
 6. Te bepalen dat in het kader van de Grondexploitatiewet geen exploitatieplan wordt vastgesteld.

 

2.06

 

Bestemmingsplan sportpark Odoorn

Bestemmingsplan sportpark Odoorn.

 

Besluit:

De gemeenteraad voorstellen om:

 1. Het bestemmingsplan ‘Odoorn, Sportpark’, bestaande uit geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1681.02BP0005-VG01 met bijbehorende stukken, gewijzigd vast te stellen; 
 2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

 

2.07

 

Wijziging gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer

Het college stemt in met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe onder voorwaarde van toestemming daartoe van de gemeenteraad.
Het college heeft de gemeenteraad verzocht om die toestemming en adviseert daarbij om geen zienswijze in te dienen.

 

Besluit:

 1. De wijziging gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer naar de raad te zenden en de raad voor te stellen om:

a. Geen zienswijze in te dienen op de wijziging;

b. Toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de wijziging gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer;

 1. In te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer na verkregen toestemming van de gemeenteraad.

 

2.08

 

Voortgang realisatie sportpark Odoorn

Het college stemt in met het voorleggen van een tekort op het projectbudget voor de realisatie van sportpark Odoorn. Het college vraagt de gemeenteraad om incidenteel een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen.

 

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het tekort op het projectbudget voor de realisatie van sportpark Odoorn; 
 2. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het verhogen van het projectbudget voor de realisatie van het sportpark in Odoorn; 
 3. De gemeenteraad voor te stellen om de benodigde incidentele investering, a € 538.000,- ten behoeve van het van het clubgebouw, ten laste te brengen van knop 2 in de BERAP 2023-2.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.01

 

Besluitenlijst collegevergadering 18-07-2023 nr. 29 - openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.03

 

Besluitenlijst collegevergadering 21-07-2023 nr. 29a - openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.04

 

Besluitenlijst collegevergadering 14-08-2023 nr. 33 - openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.07

 

Europese aanbesteding brandverzekering

Het college stemt in met het toepassen van een Europese aanbesteding en de aanbestedingsstrategie voor een brandverzekering. Daarnaast stemt het college in met de uitkomst van de Europese Aanbesteding van de brandverzekering per 01-01-2024.

 

Besluit:

 1. In te stemmen met de Europese aanbesteding brandverzekering;
 2. Insurance Managers aan te wijzen als penvoerder voor het aanbestedingsproces;
 3. Instemmen met de uitkomsten van de Europese Aanbesteding van de brandverzekering per 01-01-2024.

 

3.08

 

Vaststellen straatnaam voor uitbreidingsplan Drouwenermond

Het college heeft besloten na overleg met de lokale bevolking om de weg in het uitbreidingsplan Drouwenermond ‘Hogen Esch streekje’ te noemen

 

Besluit:

De straatnaam ‘Hogen Esch streekje’ vaststellen ten behoeve van het uitbreidingsplan in Drouwenermond.

 

3.09

 

Bijdrage circulaire woningen Valthermond

Het college stemt ermee in om de raad voor te stellen in te stemmen met een bijdrage aan Woonservice ten behoeve van de bouw van 8 circulaire woningen in Valthermond. Daarnaast stelt het college voor om de geraamde kosten ad € 128.000,- te onttrekken uit de reserve grondbedrijf.

 

Besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met een bijdrage aan Woonservice ten behoeve van de bouw van 8 circulaire woningen in Valthermond;
 2. De gemeenteraad voor te stellen om de geraamde kosten ad € 128.000,- te onttrekken uit de reserve grondbedrijf.

 

3.10

 

Planschadeverzoek Westerdorperstraat 10 Borger

Op 15 juli 2022 is een planschadeverzoek binnengekomen. Het planschadeverzoek heeft de procedure doorlopen en dat heeft geleid tot een definitief advies waarin is aangegeven dat tegemoetkoming van de planschade nihil is. Daarom wordt verzocht geen tegemoetkoming in planschade toe te kennen.

 

Besluit:

 1. Geen planschade toekennen conform het advies van SAOZ;
 2. Het betaalde recht bij het planschadeverzoek niet terugbetalen.

 

3.11

 

Ontwerp bestemmingsplan zonnepark Nieuw-Buinen – reparatieplan 2023

Ontwerp bestemmingsplan zonnepark Nieuw-Buinen – reparatieplan 2023

 

Besluit:

 1. Het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan zonnepark Nieuw-Buinen - reparatieplan 2023;
 2. Het ontwerpbestemmingsplan zonnepark Nieuw-Buinen – reparatieplan 2023 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage leggen conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro).

 

3.12

 

Bestemmingsplan Nieuw-Buinen woningbouw Hollandia Noorderdiep

Bestemmingsplan Nieuw-Buinen, woningbouw Hollandia Noorderdiep.

 

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Buinen, woningbouw Hollandia Noorderdiep voor een ieder gedurende zes weken ter inzage leggen conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro); 
 2. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Nieuw-Buinen, woningbouw Hollandia Noorderdiep voor een ieder voor zes weken ter inzage leggen; 
 3. Op basis van de ‘Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 15 appartementen Noorderdiep, Nieuw-Buinen’ van bureau Hollema vast te stellen dat voor deze ontwikkeling het doorlopen van een m.e.r. (beoordelings)procedure niet nodig is.

 

3.13

 

Bestemmingsplan Buitengebied, Poelkampen fase 3 fijnzanddepot

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Poelkampen fase 3 fijnzanddepot’ is opgesteld om de aanleg van een fijnzanddepot mogelijk te maken. Het plan is op participatieve wijze tot stand gekomen.

 

Besluit:

De gemeenteraad voorstellen om: 

 1. De ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Poelkampen fase 3 fijnzanddepot’ ontvankelijk te verklaren;
 2. In te stemmen met de gemeentelijke reactie op de zienswijzen, zoals opgenomen in de ‘Nota van zienswijzen Bestemmingsplan Buitengebied, Poelkampen fase 3 fijnzanddepot’;
 3. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Poelkampen fase 3 fijnzanddepot’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1681.00BP0075-VG01 met de bijbehorende stukken, ongewijzigd vast te stellen;
 4. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

 

8

 

Sluiting

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten