Besluitenlijst BenW 1 november 2022

Datum

01-11-2022

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), D. Rensen (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

9.00 - 10.00 uur (OR-kamer):
Voorbereiding vragen/behandeling begroting i.a.v. Peter Postema en Simone la Brijn

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.3

 

Verlenging contract accountant tot 1 december 2023

Voor de controlewerkzaamheden van de jaarrekening en het afgeven van een controleverklaring maakt de gemeente Borger-Odoorn gebruik van de accountantsdiensten van Eshuis Accountants en Adviseurs. De ervaringen in de afgelopen periode zijn positief. Het contract loopt van 1 december 2019 tot 1 december 2022 met de mogelijkheid om te verlengen tot 1 december 2023. Het voorstel is om gebruik te maken van deze mogelijkheid.

 

Besluit:

De raad adviseren om het contract met de huidige accountant te verlengen tot 1 december 2023.

 

2.6

 

Subsidieregeling Regio Deal

Het college stemt in met vaststelling van de Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen proeftuinen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn, ten behoeve van de proeftuin 2e Exloërmond die onder de Regio Deal Zuidoost Drenthe valt. Er is een subsidieplafond vastgesteld ter hoogte van € 500.000,- voor het totale plangebied van de Regiodeal Zuidoost Drenthe. Hiermee kunnen maximaal 200 subsidies verstrekt worden. De gemeente Emmen wordt gemandateerd, om de regeling, als onderdeel van het penvoerderschap voor de Regio Deal, uit te voeren.

 

Besluit:

  1. De “Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen proeftuinen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn” (bijlage 1) vast te stellen ten behoeve van de proeftuin 2e Exloërmond die onder de Regio Deal Zuidoost Drenthe valt, op grond van artikel 2 en 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn 2022
  2. Een subsidieplafond vast te stellen ter hoogte van € 500.000,- voor het totale plangebied van de Regiodeal Zuidoost Drenthe
  3. Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen tot het nemen van besluiten op grond van de Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen proeftuinen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn.

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 25-10-2022 nr 43, openbaar gedeelte

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.3

 

Bestuurlijke besluitvorming

Het college neemt een besluit op bezwaar. Het eerder genomen besluit wordt herroepen en op grond van de belangenafweging wordt afgezien van intrekking/herziening en terugvordering.

 

Besluit:

  1. Het bezwaar ontvankelijk en gegrond verklaren;
  2. Het bestreden besluit herroepen.

3.4

 

Overeenkomst opvanglocatie ontheemden Oekraïne

Het Rijk heeft gemeenten opdracht gegeven om opvanglocaties te realiseren voor het opvangen van ontheemden uit Oekraïne. Het college sluit een overeenkomst af voor het realiseren van een opvanglocatie. Dit conform de Regeling opvang ontheemden Oekraïne en de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

 

Besluit:

Aangaan van de huurovereenkomst voor het realiseren van een opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne.

 

9

 

Sluiting

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten