Besluitenlijst BenW 11 april 2023

Datum

11-04-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), L.E. Helder (loco-gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

Agendanummer Onderwerp en besluit

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Budget voor trainees

Het college is akkoord met de inzet van jaarlijks 4 trainees voor de komende 4 jaar en plaatst dit als bestuurlijk voorstel jaarlijks op de DPL.

 

Besluit:

 1. Akkoord gaan met het inzetten van 4 trainees voor (in elk geval) de periode juni 2024-juni 2025;
 2. Het benodigde budget op de DPL plaatsen.

 

2.2

 

Brononderzoek Windpark DDMO

Bij het bespreken van de uitkomsten van het akoestisch onderzoek dat is gedaan naar het windpark De Drentse Monden Oostermoer is toegezegd dat de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn vervolgonderzoek laten doen. Het gaat om brononderzoek waarbij objectief wordt vastgesteld of turbines aan specificaties voldoen. Het college verleent met dit besluit formeel de opdracht om dit brononderzoek uit te laten voeren.

 

Besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde opzet van het brononderzoek bij Windpark De Drentse Monden en Oostermoer (DDMO);
 2. Opdracht te verlenen aan LBP|Sight voor het uitvoeren van een brononderzoek overeenkomstig besluit onder 1;
 3. De kosten ad € 5.750,-- te dekken uit het budget ruimtelijke ordening;
 4. De gemeenteraad schriftelijk te informeren over besluit onder 2;
 5. De verenigingen voor dorpsbelangen in de nabijheid van het windpark te informeren over de start van het brononderzoek;

 

2.3

 

Monitor/planregistratiesysteem

Het college stemt in met het verzenden van een brief aan de gemeenteraad, waarin de raad op de hoogte wordt gebracht het planregistratiesysteem en de monitoring van de woningbouwopgave.

 

Besluit:

 1. De brief over de stand van op komst zijnde monitor behorend bij het planregistratiesysteem vaststellen;
 2. De brief ter kennisname naar de gemeenteraad te zenden.

 

2.5

 

Bestuurlijke reactie onderzoeksrapport Biodiversiteitsbeleid Borger-Odoorn

Bestuurlijke reactie op 'Rapport Biodiversiteitsbeleid'

 

Besluit:

 1. Kennisnemen van het rapport Biodiversiteit, een vergelijking tussen het biodiversiteitsbeleid van de gemeente Noordenveld en van de gemeente Borger-Odoorn en de daarop door de Rekenkamercommissie Borger-Odoorn gebaseerde bestuurlijke nota met conclusies en aanbevelingen;
 2. Instemmen met de bestuurlijke reactie volgens bijgaande brief.

 

2.7

 

Vervolgopdracht Vundamenz

Het college van B&W stemt in met het gunnen van de opdracht voor projectmanagement tijdens de ontwerp- en realisatiefase van nieuwbouw van sporthal de Koel aan Vundamenz.

 

Besluit:

 1. Neemt kennis van de offerte van Vundamenz voor het begeleiding van de ontwerp- en realisatiefase van de nieuwbouw van sporthal de Koel;
 2. Gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, conform artikel 3.3, voor het verstrekken van de vervolgopdracht aan Vundamenz voor projectmanagement van de nieuwbouw van sporthal de Koel;
 3. Stemt in met het verstrekken van de opdracht voor projectmanagement voor de ontwerp- en realisatiefase aan Vundamenz;
 4. Stemt in met het dekken van de kosten op het projectbudget van de nieuwbouw van sporthal de Koel (€ 97.750,-).

 

2.8

 

Voorstel De Smidswal te Exloo

Het college stemt in met de verkoop van “de Smidswal” aan een derde die er meerdere, zelfstandige jongerenwoningen in zal realiseren. Dit omdat het pand geen maatschappelijke functie meer heeft en het gemeentelijk beleid erop gericht is om het aantal vastgoed bezittingen terug te brengen. De opbrengsten komen in de reserves van “Kern en Kader”.

 

Besluit:

 1. Het pand “de Smidswal” aan de Hoofdstraat 58/58C te Exloo te verkopen aan een derde die er meerdere, zelfstandige jongerenwoningen in dient te realiseren. Dit met behoud van de uitstraling van het pand;
 2. De verkoopopbrengst wordt gestort in het reservefonds “Kern en Kader”;
 3. De eis ten aanzien van de parkeernorm wordt door de nieuwe eigenaar afgekocht bij de gemeente.

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 04-04-2023 nr 14 - openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.3

 

Aanbesteding ondersteuning en expertise ESF Subsidie

Het college heeft ingestemd met het doen van Europese aanbesteding van de ondersteuning en expertise voor het doen van ESF-subsidie aanvragen samen met de gemeenten in de Arbeidsmarktregio Drenthe.

 

Besluit:

 1. In te stemmen met Europese Aanbesteding voor de “ondersteuning en expertise ESF subsidie” in AMRD verband;
 2. De gemeente Emmen (AMRD) aan te wijzen als penvoerder voor het doen van de aanbesteding.

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten