Besluitenlijst BenW 13 december 2022

Besluitenlijst collegevergadering - openbaar

Datum

13-12-2022

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder),
J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder),
A.T.J. Huijing (wethouder) en D. Rensen (gemeentesecretaris),
Job Wolters (bestuursadviseur).

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Informatieveiligheidsbeleid 2022

Vaststellen van strategisch gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid 2022 en visie informatieveiligheid 2023-2025.

 

Besluit:

 1. Het informatieveiligheidsbeleid 2022 vaststellen.
 2. De visie informatieveiligheid 2023-2025 vaststellen.

 

2.2

 

Vaststellen DVO met RUDD inzake functioneel beheer Powerbrowser

Vaststellen DVO met RUDD inzake functioneel beheer Powerbrowser

 

Besluit:

 1. Het college stelt voorliggend DVO (DienstVerleningsOvereenkomst) met bijbehorende DAP, SLA en DFA vast;
 2. De burgemeester verzoeken de gemeentesecretaris te machtigen om deze documenten te ondertekenen namens de gemeente;
 3. Het besluit de kosten, te weten een bedrag van €  [nader in te vullen door steller] te dekken vanuit de compensatiegelden voor de invoering van de Omgevingswet.

 

2.5

 

Toezegging Isolatie woningcorporaties

Het college stemt in met het verzenden van een brief aan de gemeenteraad, waarin de raad op de hoogte wordt gebracht van het isolatieprogramma van de woningbouwcorporaties.

 

Besluit:

 1. Instemmen met de bijgevoegde raadsbrief over het isolatieprogramma van de woningcorporaties voor Borger-Odoorn
 2. De bijgevoegde raadsbrief ter kennisname naar de gemeenteraad te zenden

 

2.6

 

Woonzorgvisie

Het college heeft ingestemd om de raad voor te stellen de woonzorgvisie 'Wonen zonder zorgen’ 2023-2026’ voor een periode van 4 jaar vast te stellen. Verder is het college ook akkoord gegaan met het ontwikkelen van een regionaal woon-zorgakkoord in BOCE-verband en beantwoording van reactie van adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn.

 

Besluit:

 1. De raad voorstellen de woonzorgvisie 'Wonen zonder zorgen’ 2023-2026’ voor een periode van 4 jaar vast te stellen.
 2. Akkoord gaan met het ontwikkelen van een regionaal woon-zorgakkoord in BOCE verband.
 3. Instemmen met de beantwoording en verzending conform de bijgesloten brief aan de adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn.

 

2.7

 

Vertraging uitvoering van negen wegen,- verkeer,- en rioolprojecten

Op 24 mei 2022 heeft het college het investeringsvoorstel REAL 2022 voor wegen, verkeer, riolering en groen vastgesteld. De uitvoering van een 9-tal infrawerken worden doorgeschoven naar 2023. Bij enkele werken moeten vooraf kabels en leidingen worden verlegd. Ook is bij een aantal projecten gekozen voor een uitgebreider participatietraject en wordt gewacht op subsidiegelden. De raad wordt hierover geïnformeerd.

 

Besluit:

 1. Kennis nemen van de vertraging van negen wegen,- verkeer,- en rioolprojecten
 2. Gemeenteraad informeren middels bijgevoegde brief

 

2.8

 

Analyserapport ‘Omarm de complexiteit’ Jeugdhulpregio Drenthe

Het college neemt kennis van de begeleidende brief vanuit Jeugdhulpregio Drenthe en het analyserapport ‘omarm de complexiteit’. Het college stelt de informerende brief aan de gemeenteraad vast en zendt beide documenten ter kennisgeving aan de gemeenteraad.

 

Besluit:

 1. Kennisnemen van de begeleidende brief vanuit Jeugdhulpregio Drenthe bij het analyserapport gericht aan het college.
 2. Kennisnemen van het analyserapport ‘omarm de complexiteit’.
 3. Het analyserapport ‘omarm de complexiteit’ ter kennisneming zenden aan de gemeenteraad.
 4. Informerende brief gemeenteraad ter kennisgeving aannemen, vaststellen en zenden aan de gemeenteraad.

 

2.9

 

Richtlijnen beleidskader Participatiewet

Richtlijnen voor het formuleren van de beleidskaders Participatiewet.

 

Besluit:

 1. Vaststellen "2022 richtlijnen beleidskader Participatiewet" als richtinggevend document voor een te formuleren Beleidskader Participatiewet.
 2. De "2022 richtlijnen beleidskader Participatiewet" ter kennisgeving aan de raad sturen.
 3. Op basis van de richtlijnen beleidskader Participatiewet vorm geven aan beleidskaders Participatiewet 2022 - 2026.

 

2.10

 

Aanvraag voorziening onderwijshuisvesting CKC Drenthe programma 2023: Vervangende Nieuwbouw CKC De Klister

Het college stemt in met afwijzing van de aanvraag van CKC Drenthe voor vervangende nieuwbouw van CKC De Klister. Afwijzing is in overeenstemming met gemaakte afspraken en het op te stellen IHP.

 

Besluit:

Aanvraag vervangende nieuwbouw CKC De Klister afwijzen.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 06-12-2022 nr 49 openbaar gedeelte

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.3

 

Vaststelling bestemmingsplan Nieuw-Buinen, Parklaan 10-12

Aan de Parklaan bevindt zich een voormalig supermarktpand. Het plan is om dit pand te slopen en hiervoor in de plaats een appartementengebouw met 18 woningen te realiseren. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken zijn het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Nieuw-Buinen, Parklaan 10-12 opgesteld. Het ontwerp van deze plannen heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de gemeentelijke reactie op de zienswijzen en om de zienswijzen ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren. Verder wordt voorgesteld het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ongewijzigd vast te stellen.

 

Besluit:

De gemeenteraad voorstellen:

 1. De ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan Nieuw-Buinen, Parklaan 10-12 ontvankelijk te verklaren;
 2. In te stemmen met de gemeentelijke reactie op de zienswijzen, zoals opgenomen in de ‘Reactienota zienswijzen bestemmingsplan Nieuw-Buinen, Parklaan 10-12’ (nr. 86227-2022:469695);
 3. De zienswijzen gedeeltelijk gegrond te verklaren;
 4. Het bestemmingsplan Nieuw-Buinen, Parklaan 10-12, bestaande uit geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in de GML-bestanden NL.IMRO.1681.05BP0023-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
 5. Het beeldkwaliteitsplan Nieuw-Buinen, Parklaan 10-12 ongewijzigd vast te stellen;
 6. Geen exploitatieplan op te stellen in het kader van de Grondexploitatiewet.

 

3.4

 

Afhandeling toezegging schriftelijk beantwoorden toezegging over risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid.

Het college stelt de toegezegde beantwoording op de vragen van Leefbaar Borger-Odoorn vast en brengt de gemeenteraad via een raadsbrief op de hoogte van de beantwoording.

 

Besluit:

 1. De toegezegde beantwoording op de vragen van Leefbaar Borger-Odoorn vaststellen;
 2. De toezegging afhandelen middels bijgevoegde raadsbrief.

 

3.5

 

Europese aanbesteding bestrijding eikenprocessierups

Europese aanbesteding eikenprocessierups

 

Besluit:

 1. Instemmen met het Europees aanbesteden van de dienst bestrijding processierups.
 2. Instemmen met de aanbestedingsstrategie, inclusief de daarin beschreven voorwaarden, eisen en criteria.

 

3.6

 

Ondersteuning inkoop bosonderhoud Bosgroep

De komende jaren is ondersteuning nodig van de Bosgroep bij het voorbereiden, aanbesteden, laten uitvoeren en toezicht inzake onderhoudsprojecten (dunning) van bossen en boomlanen. De totale opdrachtwaarde van deze ondersteuning overschrijdt het richtbedrag uit het inkoop- en aanbestedingsbeleid zoals vastgesteld door het college. Het college stemt in hier van af te wijken zodat de werkzaamheden rechtstreeks bij de Bosgroep kunnen worden weggezet en de aanbestedingsplicht vanuit de Aanbestedingswet zodoende ook kan worden doorgelegd.

 

Besluit:

 1. Het voorbereiden, aanbesteden, uitvoeren, begeleiden van het onderhoud aan gemeentelijke houtopstanden gunnen aan de Bosgroep Noord Nederland en de aanbestedingsplicht vanuit de Aanbestedingswet in de uitvoering doorleggen.
 2. Bij het voorbereiden, aanbesteden, uitvoeren, begeleiden van het onderhoud aan gemeentelijke houtopstanden gebruik maken van de afwijkingsbevoegdheid conform artikel 3.3. van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

3.7

 

Opdrachtverlenging M. Kogelman

Het college van B&W stemt in met het gunnen van de opdracht voor onderwijsbeleid aan bureau M. Kogelman-Bloo en maakt gebruik van de afwijkingsmogelijkheid zoals geformuleerd in artikel 3.3 van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

Besluit:

 1. Gunt de opdracht voor onderwijsbeleid aan bureau M. Kogelman-Bloo.
 2. En maakt gebruik van de afwijkingsmogelijkheid zoals geformuleerd in artikel 3.3 van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

10

 

Sluiting

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten