Besluitenlijst BenW 14 februari 2023

Besluitenlijst collegevergadering

Datum

14-02-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), D. Rensen (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

1

 

Opening

Besluit:

Geen besluiten

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Schriftelijke vraag ZWIERS - Veiligheid windturbines

Het college is akkoord met beantwoording van de raadsvragen over de veiligheid van windturbines via bijgaande brief.

 

Besluit:

  1. De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen vast te stellen via bijgevoegde brief;
  2. De beantwoording ter kennisname naar de raad sturen.

 

2.2

 

Addenda overeenkomst PKN-kerk als opvanglocaties voor ontheemden uit Oekraïne

Het Rijk heeft gemeenten opdracht gegeven om opvanglocaties te realiseren voor het opvangen van ontheemden uit Oekraïne. Het college heeft overeenkomsten afgesloten voor het realiseren van deze opvanglocaties. De overeenkomst t.a.v. zalencentrum “Het Tussendiep” aan Kerklaan 2 in Nieuw-Buinen wordt, vanwege de nog steeds bestaande situatie in Oekraïne en de noodzaak tot opvang, verlengd tot en met 31 augustus 2023. Dit conform de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, Regeling opvang ontheemden Oekraïne en de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

 

Besluit:

Het verlengen van de overeenkomst tot en met 31 augustus 2023 van de gemeentelijke opvanglocatie in zalencentrum "Het Tussendiep" aan Kerklaan 2 in Nieuw-Buinen.

 

2.3

 

Raadsbrief: toelichting monitor toerisme Drenthe / Borger-Odoorn 2021

Januari jl. verscheen de laatste editie van de Monitor “Toerisme Drenthe”. Voor een toeristische gemeente als Borger-Odoorn bevat de monitor interessante informatie, die voor zover gerelateerd aan onze gemeente, in bijgaande raadsbrief ter informatie is samengevat. Belangrijke conclusie is het snelle en bovengemiddelde herstel van de lokale sector na de coronacrisis. Zowel bestedingen als werkgelegenheid lagen in 2021 na een tijdelijke terugval in 2020 weer op pre-coronaniveau.

 

Besluit:

  1. Kennis nemen van de Monitor Toerisme Drenthe 2021;
  2. De Monitor Toerisme Drenthe 2021 ter informatie aanbieden aan de raad middels bijgaande brief.

 

2.4

 

Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Borger-Odoorn 2023

Het college heeft ingestemd met de gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Borger-Odoorn 2023 en heeft tevens besloten de gedragscode naar de raad te sturen met het verzoek deze vast te stellen.

 

Besluit:

  1. In te stemmen met de ‘Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Borger-Odoorn 2023’;
  2. De Gedragscode te zenden naar de gemeenteraad met het voorstel deze vast te stellen.

 

2.5

 

Informeren gemeenteraad over Plan van aanpak inzet POH-Jeugd

Informeren gemeenteraad over Plan van aanpak inzet Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd (POH-Jeugd), inclusief begroting en afdoening toezegging.

 

Besluit:

  1. Vaststellen memo ‘Concept plan van aanpak inzet POH-Jeugd’;
  2. Het memo ‘Concept plan van aanpak inzet POH-Jeugd’ met bijlage aanbieden aan de gemeenteraad.

 

2.6

 

Stand van zaken beleid alcoholpreventie en -handhaving

In 2020 heeft de gemeente Borger – Odoorn het alcoholpreventie en -handhavingsplan 2020 – 2024 ‘Ontnuchterend!’ vastgesteld. In deze memo informeren wij de gemeenteraad over de stand van zaken van dit beleid.

 

 

Besluit:

  1. De ‘memo stand van zaken beleid alcoholpreventie en -handhaving’ vast te stellen;
  2. De ‘memo stand van zaken beleid alcoholpreventie en -handhaving’ naar de gemeenteraad toe te sturen ter kennisname.

 

2.7

 

Slachtoffers aardbeving Turkije/Syrië

 

Besluit:

Het college besluit om € 26.000,- te doneren aan Giro 555 en deze uitgave te dekken uit kostenplaats flexibel budget sociaal cultureel werk (kostenplaats 41078).

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 07-02-2023 nr 6 - openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

10

 

Sluiting