Besluitenlijst BenW 15 november 2022

Besluitenlijst collegevergadering - openbaar

Datum

15-11-2022

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), D. Rensen (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 08-11-2022 nr 45, openbaar gedeelte

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

2.2

 

Financiële verordening 2023

Actualiseren Financiële verordening gemeente Borger-Odoorn 2023.

 

Besluit:

De raad voorstellen de Financiële verordening gemeente Borger-Odoorn vast te stellen.

 

2.3

 

Collegevoorstel BERAP 2022-II

 

Besluit:

De raad voorstellen om:

 1. De financiële mutaties die uit deze rapportage voortvloeien en
  het geprognosticeerde rekeningresultaat 2022 vaststellen.
 2. De Bestuursrapportage 2022-II verder vaststellen.

2.4

 

Besluit op bezwaar 20% maatregel Participatiewet

Er is bij het college een bezwaarschrift binnengekomen tegen het besluit van 23 februari 2022 waarin er een maatregel van 20% over de periode 1 maart 2022 tot en met 31 maart 2022 hebben opgelegd voor het zich schuldig maken aan maatregelwaardig gedrag. Het bestreden besluit is opnieuw beoordeeld. De bezwarencommissie heeft het college geadviseerd om het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren. Het college neemt dit advies niet over. Anders dan de commissie meent, ziet het college niet dat elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. Ook zijn geen dringende redenen aanwezig om van de maatregel af te zien.

 

Besluit:

Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren.

 

2.5

 

Het toevoegen van vijf appartementen in het pand Zuiderdiep 209 te 2e Exloërmond

Het verzoek past niet in het gemeentelijk woonbeleid. Door de ontbrekende cultuurhistorische waarde kan niet zonder een precedent te scheppen afgeweken worden van dit beleid. Er zal geen medewerking worden verleend aan dit initiatief.

 

Besluit:

Wel medewerking verlenen aan dit verzoek.

 

2.6

 

Toezegging raadsvergadering 27 oktober 2022: nader juridisch advies bestemmingsplan Buitengebied, Middenweg Ees

In de raadsvergadering van 27 oktober 2022 is door het college de toezegging gedaan nader juridisch advies te vragen over de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Buitengebied, Middenweg Ees. Ter voldoening aan deze toezegging heeft het college besloten een informerend memo vast te stellen en aan de gemeenteraad te sturen.

 

Besluit:

 1. De memo "Nader juridisch advies bestemmingsplan Buitengebied, Middenweg Ees" vaststellen;
 2. De memo doorsturen naar de gemeenteraad, ter voldoening aan een aan de gemeenteraad gedane toezegging.

2.7

 

Gemeentelijk Rioleringsplan 2023 tot en met 2029 (GRP)

Gemeentelijk Rioleringsplan 2023 tot en met 2029 (GRP).

 

Besluit:

 1. Instemmen met het Gemeentelijk Rioleringsplan 2023 tot en met 2029;
 2. Kiezen voor kostendekkingscenario 2;
 3. De gemeenteraad voor te stellen het Gemeentelijke Rioleringsplan 2023 tot en met 2029 vast te stellen; en daarmee
 1. de rioolheffing conform huidig beleid jaarlijks met 0,75% te laten stijgen;
 2. de afschrijftermijn van nieuwe en bestaande investeringen in vrijvervalriolering te verhogen van 25 naar 60 jaar; 
 3. deze wijziging van de afschrijftermijn in de Financiële verordening te verwerken.

2.8

 

Inkoop en aanbesteding aanleg sportvoorzieningen, verharding en aanpassing ontsluitingsroute t.b.v. sportpark Odoorn

Inkoop en aanbesteding sportvoorzieningen, civiele inrichting en ontsluitingsroute t.b.v. sportpark Odoorn.

 

Besluit:

 1. Voor de realisatie van voetbalvelden, tennisbanen, de terreininrichting en het optimaliseren van de ontsluitingsroute gebruik maken van de afwijkingsbevoegdheid conform artikel 3.3. van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
 2. Mits de aanbieding voor het realiseren van voetbalvelden, tennisbanen, de terreininrichting en het optimaliseren van de ontsluitingsroute binnen de raming past, dit aan te besteden in een bouwteamconstructie met Avitec en Bouma Sport en Groen BV.

2.9

 

Te vervangen materieel 2022 BORG

Kijkend naar het materieelplan, de staat van onderhoud en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers staan voor 2022 verschillende onderdelen van het materieelplan ter vervanging. Het college stemt in met de vervanging van een tractor, een versnipperaar, 6 bussen, 2 vrachtwagens én toevoeging van de inruilbedragen aan de post klein motorisch gereedschap. Het klein materieel wordt vervangen volgens de bijlage lijst. De lasten van het groot materieel komen ten laste van de stelpost investeringen tractie. De stelpost is voldoende. Echter is er onvoldoende dekking voor de kapitaallasten van de nog aan te schaffen vrachtwagens. De kosten voor het klein materieel komen te laste van de begroting. Het te investeren bedrag is voldoende. De aankoop van het materieel is een levering. Voor alle leveringen is het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Gemeente Borger-Odoorn van toepassing.

 

Besluit:

 1. Instemmen met de aanschaf van 1 tractor en 1 versnipperraar met een investering ter hoogte van 226.000 euro
 2. De kapitaalslasten van deze investering te dekken uit de Stelpost investeringen tractie
 3. Een materieelplan BORG uit te werken voor de korte en middellange termijn gericht op het duurzaam beheren van de openbare ruimte en groen.

2.10

 

Kandidaatstelling host city Nationale Sportweek 2023 met Aa en Hunze

De gemeente Borger-Odoorn wil in samenwerking met de gemeente Aa en Hunze zich kandidaat stellen als host-city van de Nationale Sportweek 2023.

 

Besluit:

Akkoord gaan met de kandidaatstelling van de gemeente Borger-Odoorn host city Nationale Sportweek 2023 in samenwerking met Aa en Hunze.

 

2.11

 

Liquiditeitsprobleem Stichting De Afdraai kwartaal 4 2022

Stichting De Afdraai krijgt de laatste maanden van 2022 te maken met een liquiditeitstekort van zo’n € 51.000. Tevens is er voor 2022 nog geen uitvoeringovereenkomst voor de exploitatie en het beheer van de sportzaal in ‘t Brughuus afgesloten tussen de stichting en de gemeente. Om deze problemen op te lossen, heeft het college het volgende besloten: 1. Voorschot afrekening 2021 exploitatie en beheer sportzaal in 't Brughuus verstrekken aan Stichting De Afdraai 2. Voorschot afrekening 2022 exploitatie en beheer sportzaal in 't Brughuus verstrekken aan Stichting De Afdraai 3. Eerste helft huisvestingssubsidie 2023 voor het dorpshuis begin december 2022 uitbetalen 4. Akkoord gaan met de uitvoeringsovereenkomst voor 2022 inzake de exploitatie en het beheer van de sportzaal in ’t Brughuus

 

Besluit:

 1. Voorschot afrekening 2021 exploitatie en beheer sportzaal in 't Brughuus verstrekken aan Stichting De Afdraai
 2. Voorschot afrekening 2022 exploitatie en beheer sportzaal in 't Brughuus verstrekken aan Stichting De Afdraai
 3. Eerste helft huisvestingssubsidie 2023 voor het dorpshuis begin december 2022 uitbetalen
 4. Akkoord gaan met de uitvoeringsovereenkomst voor 2022 inzake de exploitatie en het beheer van de sportzaal in ’t Brughuus

 

2.12

 

Advies zendmachtiging lokale omroep, vanaf maart 2023

Advies toewijzing zendmachtiging lokale omroep.

 

Besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen het Commissariaat voor de Media te adviseren om de nieuwe zendmachtiging voor de lokale omroep aan RTV 1 toe te wijzen.

 

 

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.2

 

Bestuurlijke besluitvorming n.a.v. bezwaar en commissieadvies

Er is bij het college een bezwaarschrift binnengekomen tegen het besluit van 21 april 2022 om aan bezwaarmaker vanaf 18 maart 2022 een bijstandsuitkering te verlenen. Het bestreden besluit is opnieuw beoordeeld. Daarnaast heeft de bezwarencommissie het college geadviseerd om het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Volgens de commissie heeft het college terecht besloten om de uitkering niet met terugwerkende kracht toe te kennen. Het college neemt dit advies over.

 

Besluit:

Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren.

 

3.3

 

Dienstverleningsovereenkomst maatwerkvoorziening Beschermd Wonen met de gemeente Emmen voor de periode 2023 en 2024

Het huidige convenant Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang voor het onderdeel Maatschappelijke Opvang te verlengen tot 2025; De raad voor te stellen in te stemmen met de financiële afspraken ten aanzien van de decentralisatie Beschermd Wonen; De dienstverleningsovereenkomst Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen, inclusief bijlagen (bijlage 2) aan te gaan met de gemeente Emmen, onder voorbehoud van positieve besluitvorming van de raad; Mandaat te verlenen aan het college van de gemeente Emmen om de beschreven taken op het gebied van Beschermd Wonen voor de gemeente Borger-Odoorn uit te voeren.

 

Besluit:

Instemmen met de dienstverleningsovereenkomst 2023-2024 maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en de daarbij behorende financiële afspraken tussen de gemeente Borger-Odoorn en de gemeente Emmen.

 

10

 

Sluiting

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten