Besluitenlijst BenW 16 mei 2023

Datum

16-05-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder),          K. Speekhout (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

Agendanummer Onderwerp en besluit

1

 

Opening  

2

 

Besluitvormende stukken

2.1

 

Collegevoorstel ontwerp Omgevingsvisie vaststellen en ter inzage leggen  

Het college stemt in met de ontwerp omgevingsvisie BuitenGewoon Borger-Odoorn. En besluit deze ter inzage te leggen, zodat iedereen zijn zienswijze kan geven op dit ontwerp.

Besluit:

In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvisie BuitenGewoon Borger-Odoorn (bijlage 1) en deze vrij te geven voor ter inzagelegging.

 

2.2

 

Voorstel pilotjaar participatie  

Het college besluit in 2024 een pilotjaar te draaien met participatie bij aanvragen voor buitenplanse activiteiten waar een participatieplicht voor geldt. We stellen (vooralsnog) geen beleidsregels vast, maar passen bij iedere aanvraag in deze categorie maatwerk toe.

 

Besluit:

 1. In 2024 een pilotjaar te draaien met participatie bij aanvragen voor buitenplanse activiteiten waar een participatieplicht voor geldt, zoals voorgesteld in bijlage 1;
 2. Vooralsnog geen beleidsregels participatie op te stellen;
 3. De pilot tussentijds te evalueren.

 

2.3

 

Jaarstukken 2022  

In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het afgelopen begrotingsjaar. De prognose van het rekeningresultaat volgens de 2e bestuursrapportage 2022 bedraagt € 962.041 positief. Het uiteindelijk resultaat is € 3.210.722 positief. In de samenvatting is een verklaring op hoofdlijnen gegeven en in de jaarrekening zelf een meer gedetailleerde verklaring. Het rekeningresultaat van € 3.210.722 zal overeenkomstig de bestaande beleidslijn worden toegevoegd aan de vrije algemene reserve.

 

Besluit:

 1. De raad voorstellen om de jaarstukken 2022 in de vergadering van 22 juni vast te stellen;
 2. De raad voorstellen om het rekeningresultaat van € 3.210.722 toe te voegen aan de vrije algemene reserve (VAR).

 

2.4

 

Kadernota 2024  

Het college stemt in met de Kadernota 2024. Hierin staan de financiële verwachtingen voor 2024 en daarna. De Kadernota sorteert voor op de begroting 2024.

 

Besluit:

 1. Instemmen met de ambities en speerpunten voor het jaar 2024; 
 2. Instemmen met de financiële kaders; 
 3. Instemmen met de autonome bestedingsvoorstellen 2024; 
 4. Instemmen met het tarief toeristenbelasting 2024; 
 5. De raad verzoeken om een reactie te geven op de voorzet van het college over de bestuurlijke bestedingsvoorstellen 2024 en de voorstellen uit het meerjarig investeringsplan.

 

 

2.6

 

Advies welstand voor dakbedekking Exloërkijl-zuid in 2e Exloërmond  

 

Besluit:

 1. Af te wijken van het door de welstandscommissie gegeven advies;
 2. In te stemmen met een pilot dakpanplaten Exloerkijl-Zuid 81.

 

2.7

 

Advies welstand voor het bouwen van een stal aan de Brammershoopstraat 41 te Eeserveen  

Het college wijkt af van het welstandsadvies voor een pluimveestal op perceel Brammershoopstraat 41 te Eeserveen. Dit onder voorwaarde dat het inpassingsplan wordt aangepast op de vooroverlegreactie van de provincie.

Besluit:

 1. Af te wijken van het door welstand gegeven advies;
 2. Inpassingsplan laten afstemmen op opmerkingen provincie.

 

2.8

 

Beleid Tiny houses  

Het college stemt in met het beleidskader Tiny houses en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Besluit:

 1. In te stemmen met het beleidskader Tiny houses;
 2. Het beleidskader Tiny houses ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

2.9

 

Optieverlening en uitgifte particuliere woningbouwkavels in de Daalkampen Fase 3a te Borger. Het betreft 20 woningbouwkavels voor vrijstaande bouw door particulieren  

Het college stelt de verkoopprijzen vast van de woningbouwkavels in Fase 3a van Daalkampen. Daarnaast stelt het college het proces en de selectiecriteria voor particuliere woningbouwkavels alsmede de standaard koopovereenkomst vast. Het college stemt in met de voorgenomen publicatie van de uitgifte van de particuliere bouwkavels en stemt in met verkoop en levering van de particuliere bouwkavels.

Besluit:

 1. De kavelprijzen Fase 3a Daalkampen te Borger, zoals opgenomen als bijlage 1 vast te stellen; 
 2. Het proces en de selectiecriteria voor de uitgifte van woningbouwkavels in Daalkampen Fase 3a, zoals opgenomen als bijlage 3, vast te stellen; 
 3. De standaard koopovereenkomst Fase 3a Daalkampen, zoals opgenomen als bijlage 4, vast te stellen; 
 4. In te stemmen met de publicatie van de voorgenomen uitgifte van bouwkavels voor particulieren in Fase 3a Daalkampen, zoals opgenomen als bijlage 5; 
 5. In te stemmen met de verkoop en levering van de bouwkavels ten behoeve van particulieren tegen de prijzen zoals opgenomen als bijlage 1.

 

2.10

 

Jaarrekening 2022, Begrotingswijziging 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD)  

De jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de RUDD zijn aangeboden. De raad heeft de mogelijkheid om op de twee laatstgenoemde stukken een zienswijze in te dienen. Geadviseerd wordt om op de ontwerpbegroting 2024 gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Besluit:

 1. Kennisnemen van de Jaarstukken 2022, en deze ter kennisgeving door te zenden naar de gemeenteraad;
 2. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief en de Ontwerpbegrotingswijziging 2023 van de RUDD, deze ter kennisgeving te zenden aan de gemeenteraad en de raad te adviseren om geen zienswijze in te dienen;
 3. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief en de Ontwerpbegroting 2024 van de RUDD, deze ter kennisgeving zenden aan de gemeenteraad en de raad te adviseren een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024.

 

2.11

 

Tijdelijke invulling sporthal de Koel  

Het college van B&W stemt in met het onderbrengen van de bezetting van sporthal de koel bij omliggende sportaccommodaties in de gemeente gedurende de bouwperiode van de nieuwe sporthal.

Besluit:

 1. Instemmen met scenario 1 voor het tijdelijk invullen van de bezetting van sporthal de Koel tijdens de bouwfase van de nieuwe sporthal; 
 2. De kosten voor dit scenario (€ 60.000,-) dekken vanuit de exploitatie van de binnensportaccommodaties.

 

2.12

 

Conceptbegroting 2024, 1ste ontwerpbegrotingswijziging 2023 en beleidskader 2024-2027 Emco-groep  

Het college stelt aan de gemeenteraad voor in te stemmen met de ontwerp-begrotingswijziging en de verhoging van de bijdrage van € 16.237,--. Deze verhoging is opgenomen in de Berap I. Ook wordt aan de raad voorgesteld kennis te nemen van het Algemeen Financieel Kader 2024 en verder en de conceptbegroting 2024 van de EMCO-groep en af te zien van de mogelijkheid om gebruik te maken van het indienen van zienswijzen. De effecten van 2024-2027 en de gevolgen van de conceptbegroting 2024 van de EMCO-groep worden meegenomen in de Kaderbrief 2024 en de programmabegroting 2024 met meerjarenraming tot en met 2027 van de gemeente Borger-Odoorn.

Besluit:

 1. De raad voor te stellen: 
  1. In te stemmen met de ontwerp-begrotingswijziging 2023 en de verhoging van de bijdrage van € 16.237,-- dit is opgenomen in de Berap I;
 2. Kennis te nemen van het Algemeen en Financieel Kader 2024 en volgende jaren en de conceptbegroting 2024 van de EMCO-groep;
 3. Af te zien van de mogelijkheid gebruik te maken van het indienen van zienswijzen.

 

2.13

 

Wedeka-bedrijven jaarstukken 2022, begrotingwijziging 2023 en concept-begroting 2024  

Het college stelt aan de gemeenteraad voor in te stemmen met de ontwerp-begrotingswijziging. De verlaging van € 26.000,-- is verwerkt in Berap I. Ook wordt aan de raad voorgesteld kennis te nemen van het Algemeen Financieel Kader 2024 en verder en de conceptbegroting 2024 van de Wedeka bedrijven en af te zien van de mogelijkheid om gebruik te maken van het indienen van zienswijzen. De effecten van 2024-2027 en de gevolgen van de conceptbegroting 2024 van Wedeka bedrijven worden meegenomen in de Kaderbrief 2024 en de programmabegroting 2024 met meerjarenraming tot en met 2027 van de gemeente Borger-Odoorn.

Besluit:

Aan de raad voor te stellen: 

 1. Het jaarverslag 2022 van Wedeka bedrijven voor kennisgeving aannemen; 
 2. In te stemmen met de ontwerp-begrotingswijziging 2023;
 3. De concept begroting 2024 van Wedeka bedrijven voor kennisgeving aannemen; 
 4. In te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de begroting 2024 en de ontwerp-begrotingswijzing 2023.

 

2.14

 

Publiek Vervoer Groningen Drenthe Jaarstukken 2022, Begroting 2024 en Kaderbrief 2024  

Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een bedrijfsvoeringsorganisatie die haar taken uitvoert in opdracht van alle gemeenten in Groningen en Drenthe (totaal 22) en het OV-bureau Groningen Drenthe. De overgedragen taken zijn contractbeheer en relatie-management, klachtenloket en klantparticipatie, kennis en adviesfunctie (inclusief doorontwikkeling). De gemeente Borger-Odoorn neemt deel aan de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Met de kaderbrief 2024 geeft Publiek Vervoer de deelnemers de beleidsmatige, organisatorische en financiële kaders die als input dienen voor het opstellen van de begroting 2024. Het college wordt voorgesteld om de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van Publiek Vervoer.

Besluit:

Beslispunten:

 1. Kennisnemen van de jaarstukken 2022;
 2. Kennisnemen van de kaderbrief 2024 en de begroting 2024;
 3. Stukken ter kennisname aanbieden aan gemeenteraad;
 4. Gemeenteraad adviseren geen zienswijze in te dienen.

 

2.15

 

GR Recreatieschap Drenthe: jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 (incl. meerjarenraming 2025-2027)  

Besluit:

 1. Vaststellen jaarverslag en -rekening 2022 van het Recreatieschap Drenthe en de bijdrage van Borger-Odoorn definitief vast te stellen op € 108.291;
 2. Het resultaat over 2022 van € 11.267 ten bate laten brengen van de algemene reserve van de gemeente;
 3. Verwerken van een bijdrage aan het Recreatieschap Drenthe van           € 123.5760 in de kadernota van 2024 van de gemeente Borger-Odoorn;
 4. Gemeenteraad kennis laten nemen de jaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024 (incl. meerjarenraming 2025-2027) van het Recreatieschap Drenthe;
 5. Gemeenteraad voorstellen geen zienswijzen op de ontwerpbegroting van 2024 bij het bestuur van het Recreatieschap Drenthe in te laten dienen.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 09-05-2023 nr 19 - openbaar  

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

 

3.3

 

Schriftelijke vraag De Groot (GroenLinks) - inbreidingslocatie Oude Waag Drouwen  

Het college stelt de brief met beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks over potentiële inbreidingslocatie Oude Waag Drouwen vast. Daarnaast wordt de brief ter kennisname naar de raad gestuurd.

Besluit:

 1. De brief met beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks over inbreidingslocatie Oude Waag Drouwen vast te stellen;
 2. De brief met beantwoording ter kennisname naar de raad te sturen.

 

3.4

 

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Poelkampen fase 3 fijnzanddepot  

Het mogelijk maken van een fijnzanddepot ten noordoosten van het bedrijf Vos Zand & Grind B.V. te Ellertshaar.

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Poelkampen fase 3 fijnzanddepot voor een ieder gedurende zes weken ter inzage leggen conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro);
 2. Instemmen met het verhaalcontract planschadevergoeding ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Poelkampen fase 3 fijnzanddepot.

 

3.5

 

Grondstoffenmonitor 2022  

Het college neemt kennis van de Grondstoffenmonitor 2022 en stelt het begeleidende memo vast.

Besluit:

    1. Kennisnemen van de Grondstoffenmonitor 2022 en het bijbehorende memo vaststellen;
    2. De Grondstoffenmonitor en het memo ter kennisname aanbieden aan de raad.

 

3.6

 

Resultaten Leefstijlonderzoek 2022  

In 2010 zijn we gestart met het project Gezonde Leefstijl Borger-Odoorn. Om de vier jaar doen we een leefstijlonderzoek om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van onze inwoners. Door middel van een (digitale) enquête hebben we vragen gesteld over onderwerpen als lichaamsbeweging, sportdeelname en gezondheidskenmerken. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in de Rapportage 'Leefstijlonderzoek Borger-Odoorn' en de factsheets.

Besluit:

    1. Kennis te nemen van het rapport ‘Leefstijlonderzoek 2022 Borger-Odoorn’ en de bijbehorende factsheets;
    2. De informerende brief aan de gemeenteraad vast te stellen;
    3. De informerende brief en factsheets ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

 

 

8

 

Sluiting  

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten