Besluitenlijst BenW 17 januari 2023

Besluitenlijst collegevergadering - openbaar

Datum

17-01-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), D. Rensen (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.2

 

Besluit op bezwaar

Er is bij het college een bezwaarschrift binnengekomen tegen het besluit van 17 augustus 2022 waarin de eenmalige energietoeslag is geweigerd. Dit besluit is opnieuw beoordeeld. De bezwarencommissie heeft het college geadviseerd om het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het college neemt dit advies over.

 

Besluit:

Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren

 

2.3

 

Beantwoording toezegging Raad m.b.t. Regio deal - proeftuin 2e Exloërmond

Het college stemt in met het verzenden van een memo aan de gemeenteraad, waarin de raad op de hoogte wordt gebracht van de inzet vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe voor inwoners met een smalle portemonnee.

 

Besluit:

 1. Instemmen met de bijgevoegde memo over de stand van zaken Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe;
 2. De bijgevoegde memo ter kennisname naar de gemeenteraad te zenden.

 

2.4

 

Schriftelijke vraag - KRANS (CDA) - Verkeerssituatie Torenes_Kruisstraat_Koesteeg Borger

Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van CDA over verkeerssituatie Torenes/Kruisstraat/Koesteeg Borger vast.

 

Besluit:

 1. De beantwoording van de vragen van de fractie van CDA vaststellen;
 2. De vragen van de fractie van CDA beantwoorden middels bijgevoegd formulier.

 

2.5

 

Cultuurnota 2022-2024 aanbieden voor inspraak

Het college besluit: Akkoord te gaan met de Cultuurnota 2022-2024 “Cultuur blijft verbinden!” als basis voor inspraak en deze ter inzage aan te bieden voor inspraak.

 

Besluit:

 1. Akkoord gaan met de Cultuurnota 2022-2024 "Cultuur blijft verbinden!" als basis voor inspraak;
 2. De Cultuurnota 2022-2024 ter inzage aanbieden voor inspraak;
 3. Een brief zenden, namens het college, naar de kleine musea met daarin benoemd de mogelijkheden (fondsen) voor verduurzaming en energiearmoede.

 

2.6

 

Vaststellen subsidies cultuur onder de € 20.000

Een aantal organisaties met subsidies onder de € 20.000,- krijgen vaste bedragen voor de komende 4 jaar. Bij essentiële veranderingen in het aanbod wordt het college op de hoogte gesteld en om akkoord gevraagd.

 

Besluit:

    1. Akkoord gaan met de voorgenomen beschikkingen voor de subsidieverstrekkingen cultuur onder de 20.000 euro voor de komende 4 jaar;
    2. Hiervoor een totaalbedrag beschikbaar te stellen van € 48..300,- binnen het cultuurbudget;
    3. Hiertoe € 3000,- te onttrekken aan het flexibel budget.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 10-01-2023 nr 2 - openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.6

 

Besluit op bezwaar tegen afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor medicinale cannabisolie

Besluit op bezwaar inhoudende de afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor medicinale cannabisolie.

 

Besluit:

    1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
    2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
    3. Het bestreden besluit van 19 juli 2022 in stand te laten.

 

10

 

Sluiting

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten