Besluitenlijst BenW 18 april 2023

Datum

18-04-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), L.E. Helder (loco-gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

Agendanummer Onderwerp en besluit

1

 

Opening  

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Informatiebrief aan gemeenteraad inzake visie en parkeeronderzoek Exloo  

Het college informeert per brief de gemeenteraad over het parkeeronderzoek in Exloo en de visie voor Exloo.

 

Besluit:

 1. Het college besluit om de brief aan de gemeenteraad met betrekking tot de visie en parkeeronderzoek Exloo vast te stellen;
 2. Het college besluit om de brief over de visie en parkeeronderzoek Exloo te verzenden aan de gemeenteraad;
 3. Het college besluit om de geschatte proceskosten van de uitvoering van de visie voor Exloo á € 100.000,- toe te voegen aan de dynamische prioriteitenlijst (DPL).

 

2.2

 

Woo-verzoek dorpshuis Nieuw-Buinen deelbesluit 2  

Naar aanleiding van een ingediend Woo-verzoek over Dorpshuis Nieuw-Buinen worden vierentachtig documenten, (gedeeltelijk) voor een ieder openbaar gemaakt. Binnenkort wordt nog eenmaal besloten tot het (gedeeltelijk) openbaar maken van stukken die betrekking hebben op (de financiële en bestuurlijke situatie van) Dorpshuis Nieuw-Buinen.

 

Besluit:

 1. Naar aanleiding van een ingediend Woo-verzoek over Dorpshuis Nieuw-Buinen een twintigtal documenten, inclusief het Countus-rapport, (gedeeltelijk) voor een ieder openbaar te maken;
 2. De tegen het voornemen tot openbaarmaking ingebrachte inhoudelijke zienswijzen gedeeltelijk over te nemen.

 

 

2.4

 

Kennis nemen van het Jaarprogramma 2023 van de RUDD voor Borger-Odoorn  

Kennis nemen van het Jaarprogramma 2023 van de RUDD.

 

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het Jaarprogramma 2023 van de RUDD;
 2. Het Jaarprogramma ter kennisgeving aan de raad te zenden.

 

2.5

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 2e Exloërmond, Middenlaan 61 t/m 99 herstructurering  

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 2e Exloërmond, Middenlaan 61 t/m 99 herstructurering.

 

Besluit:

De gemeenteraad voorstellen om:

 1. De ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan ‘2e Exloërmond, Middenlaan 61 t/m 99 herstructurering’ ontvankelijk te verklaren;
 2. In te stemmen met de gemeentelijke reactie op de zienswijzen, zoals opgenomen in de ‘Reactienota zienswijzen bestemmingsplan ‘2e Exloërmond, Middenlaan 61 t/m 99 herstructurering’;
 3. Het bestemmingsplan ‘2e Exloërmond, Middenlaan 61 t/m 99 herstructurering’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1681.14BP0010-VG01 met de bijbehorende stukken, gewijzigd vast te stellen;
 4. Het beeldkwaliteitsplan ‘Deelgebied Midden 2e Exloërmond’ vast te stellen;
 5. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

 

2.6

 

Omgevingsvergunning ten behoeve van het uitbreiden van een bestaand agrarisch bedrijf aan het Noorderdiep 41 in Nieuw-Buinen met een pluimveestal  

Ontwerp-besluit en ontwerp-VVGB ten behoeve van het uitbreiden van een bestaand agrarisch bedrijf aan het Noorderdiep 41 in Nieuw-Buinen met een pluimveestal.

 

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ten behoeve van het uitbreiden van een bestaand agrarisch bedrijf aan het Noorderdiep 41 in Nieuw-Buinen met een pluimveestal;
 2. De gemeenteraad voorstellen:

a. Op grond van artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht een ontwerp

    verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 van

    de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), af te geven;

b. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitieve

    verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er geen

    zienswijzen zijn ingediend.

 1. Na afgifte van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de duur van zes weken ter inzage te leggen.

 

2.7

 

Het mandateren van wethouder A. Huijing-van Tongeren om de aannemingsovereenkomst inzake realisatie sportpark Odoorn te ondertekenen  

Volmacht verlenen aan wethouder A. Huijing-van Tongeren

 

Besluit:

De burgemeester van Borger-Odoorn, dhr. mr. J. Seton verzoeken om wethouder A. Huijing-van Tongeren te machtigen om de aannemings-overeenkomst inzake de realisatie sportpark Odoorn te ondertekenen.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 11-04-2023 nr 15 - openbaar  

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.4

 

Mandatering N.V.Area Reiniging  

Het college stemt in met het mandateren van N.V. Area Reiniging ten behoeve van het verrichten van een aanbesteding voor de B-stromen van het afvalbrengpunt.

 

Besluit:

Instemmen met het mandateren van N.V. Area Reiniging voor het verrichten van de aanbestedingswerkzaamheden van de B-stromen van het afvalbrengpunt namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn op basis van het bijgevoegde mandaatbesluit.

 

3.5

 

Samenwerking Energietransitie, onderdeel Flexteam Warmtetransitie Drenthe  

Het maken van gedragen warmte transitieplannen en het ontwikkelen en uitvoeren van lokale processen betekent een grote extra inzet van mensen en middelen. Volgens berekeningen is 160 Fte in Drenthe nodig om de taken op dit vlak uit te voeren, terwijl daar hooguit 50 tot 60 fte voor beschikbaar is. De druk op de bestaande (gemeentelijke) organisaties is daarmee erg groot. Dat vertraagt de noodzakelijke uitvoering van de warmtetransitie en zet lokale processen stil. Dit probleem kan moeilijk ‘ieder voor zich’ opgelost worden. Samenwerking tussen gemeenten om extra capaciteit en ondersteuning vorm te geven is wenselijk. Deze capaciteit en ondersteuning wordt vormgegeven via het Flexteam Warmte en moet voor alle gemeenten een helpende hand bieden om het onderdeel warmtetransitie van de energietransitie verder vorm te geven. Het college stemt in met het inrichten van een Flexteam Warmte.

 

Besluit:

 1. Instemmen met de inrichting van het Flexteam Warmte voor de periode 2023 t/m 2025 en het uitvoeringsplan Flexteam Warmtetransitie Drenthe;
 2. Instemmen met de begroting en de gemeentelijke bijdrage ad. €41.273,99 in 2023 en jaarlijks €80.031,02 in de jaren 2024 en 2025;
 3. De kosten van het Flexteam Warmte te dekken uit de rijksmiddelen voor de uitvoering van het klimaatakkoord;
 4. Instemmen met het vastleggen van de juridische voorwaarden in een samenwerkingsovereenkomst.

 

8

 

Sluiting  

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten