Besluitenlijst BenW 18 oktober 2022

Datum

18-10-2022

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder),

D. Rensen (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.2

 

Collegevoorstel Financiële update 2022

Het college stemt in met het versturen van de financiële update aan de raad ten behoeve van de begrotingsvergadering. Met de informatie van de financiële update kunnen raadsleden de kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de begroting 2022 optimaal uitvoeren.

 

Besluit:

In te stemmen met de financiële update 2022.

 

2.3

 

Vervolg op bezwaarzaak. Besluit, collegeadvies en advies van de commissie

Er is bij het college een bezwaarschrift binnengekomen tegen het beëindigen van de aanvraag voor beschermingsbewind door de GKB. Deze beslissing is opnieuw beoordeeld. Daarnaast heeft de bezwarencommissie het college geadviseerd om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren, omdat deze beslissing geen Awb-besluit is. Het college neemt dit advies over.

 

Besluit:

Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren.

 

2.4

 

Project Sociale Activering BORG

Collegevoorstel integratie project Buurtbedrijf als onderdeel van BORG ter realisatie van trajecten Sociale Activering

 

Besluit:

 1. Instemmen met de voortzetting van het BUURTBEDRIJF als onderdeel van BORG REAL
 2. Vaststellen dat de primaire doelstelling van BUURTBEDRIJF BORG betreft Sociale Activering
 3. De extra kosten – 150.000 per jaar – dekken binnen de reguliere begroting uit de post Activering en Re-integratie.

2.5

 

Keuze definitief scenario sporthal de Koel

Er is gekozen voor het vernieuwen van sporthal de Koel waarbij scenario 4b als uitgangspunt wordt vastgesteld voor het realiseren van een nieuwe sporthal op dezelfde locatie als sporthal de Koel in Borger.

 

Besluit:

 1. Het college stemt in met het voorkeursscenario 4b voor toekomstbestendige binnensportvoorzieningen in het dorp Borger;
 2. En stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met een gewijzigde maatvoering van de sportvloer (C1) voor scenario 4b;
 3. En legt scenario 4b als definitieve keuze ter instemming voor aan de gemeenteraad;

2.6

 

Terugkoppeling motie over haalbaarheid schoolzwemmen

Terugkoppeling onderzoek haalbaarheid schoolzwemmen (motie 22 juli 2022)

 

Besluit:

 1. Het college gaat akkoord met de bijgevoegde memo ter afhandeling van de motie "weer schoolzwemmen"
 2. Het college stuurt de memo door naar de gemeenteraad ter kennisname

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 11-10-2022 nr 41, openbaar gedeelte

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.2

 

Nieuwe beslissing op bezwaar verkeersbesluit

Het college heeft per besluit van 10 december 2019 (welke is gepubliceerd in de Staatscourant op 11 december 2019) een verkeersbesluit genomen die inhoud dat het doodlopende stukje van de Zuiderblokken in Drouwenermond wordt afgesloten voor alle motorvoertuigen, door plaatsing van het bord C12 uit bijlage I van het RVV1990. Het bord C12 wordt voorzien van het onderbord “uitgezonderd tractoren” (pictogram onderbord OB55). Het college besluit om het bezwaar tegen het verkeersbesluit alsnog gegrond te verklaren. En het bestreden verkeersbesluit in te trekken.

 

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond verklaren;
 2. Het verkeersbesluit van 10 december 2019 (gepubliceerd op 11 december 2019) herroepen;
 3. Het verkeersbesluit van 10 december 2019 (gepubliceerd op 11 december 2019) intrekken en deze intrekking publiceren in de Staatscourant;
 4. Overgaan tot het vergoeden van de proceskosten.

3.3

 

WOO verzoek inzake toetsing Statenvertaling in besluitvorming van de gemeente

Woo-verzoek inzake toetsing Bijbelvertaling in besluitvorming van de gemeente.

 

Besluit:

Het Woo-verzoek afwijzen.

 

3.4

 

Zienswijze Actium Ooststellingwerf

Het college stemt in met een positieve zienswijze op de aanvraag van woningcorporatie Actium voor permanente ontheffing op het uitbreidingsverbod betreft de gemeente Ooststellingwerf.

 

Besluit:

 1. Instemmen met een positieve zienswijze op de ontheffingsaanvraag van Actium betreft het uitbreidingsverbod in de gemeente Ooststellingwerf.

3.5

 

Schriftelijke vragen GroenLinks (ecologisch) bermbeheer en maaibeleid

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks conform art. 40 van het Reglement van Orde. Onderwerp (ecologisch) bermbeheer en maaibeleid.

 

Besluit:

 1. De beantwoording van de vragen van GroenLinks vaststellen;
 2. De vragen van de fractie GroenLinks beantwoorden middels bijgevoegd formulier.

9

 

Sluiting

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten