Besluitenlijst BenW 20 december 2022

Besluitenlijst collegevergadering – openbaar

Datum

20-12-2022

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), D. Rensen (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 13-12-2022 nr 50, openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

2.2

 

Subsidie Andes 2023 - 2025

Het college van B & W heeft kennis genomen van het subsidieverzoek welzijnswerk 2023 – 2025 van welzijnsorganisatie Andes. Het college van B & W stemt in met de basissubsidie 2023 met startdatum 1 januari 2023. kennen. Het budget van de toegekende subsidie wordt ten laste gebracht van de begroting 2023.

 

Besluit:

 1. Kennisnemen van de subsidieaanvraag 2023 – 2025 Welzijnsorganisatie Andes;
 2. Instemmen met het subsidieverzoek van Welzijnsorganisatie Andes: basissubsidie (basisopdracht) voor 2023 met startdatum 1 januari 2023;
 3. Instemmen met het beschikbaar stellen van de basissubsidie voor 2023;
 4. Besluiten om de indexatie van loonkosten van € 52.892,- in de basissubsidie voor 2023 af te wijzen;
 5. Besluiten om het subsidieverzoek van Welzijnsorganisatie Andes: basissubsidie voor 2024 en 2025 af te wijzen;
 6. Besluiten om het subsidieverzoek voor additionele subsidie voor 2023 af te wijzen;
 7. Instemmen met het subsidieverzoek voor activiteitensubsidie voor 2023;
 8. Besluiten de activiteitensubsidie te verhogen naar € 52.660,- door het werkbudget van € 8.000,- van het contactpunt mantelzorg (CPM) toe te voegen voor 2023;
 9. Besluiten om de middelen voor de mantelzorgwaardering vooralsnog niet toe te kennen;
 10. Instemmen met het toekennen van € 798.630,- aan Welzijnsorganisatie Andes voor het begrotingsjaar 2023;
 11. Het budget ten laste brengen van de, in de begroting 2023, voor Andes gereserveerde middelen.

 

2.3

 

Begroting 2023 Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn

Het college van B & W stemt in met de begrotingsaanvraag van Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn voor 2023 en met het toekennen van € 3.181.033,- conform de voorgestelde dekking. Daarnaast besluit het college van B & W dat het overschot op de jaarrekening 2021 mag worden benut voor de (gedeeltelijke) dekking van de begroting 2023. De aanvraag voor overcapaciteit formatie, om wachtlijsten te voorkomen, wordt afgewezen.

 

Besluit:

 1. Kennisnemen van de kaderbrief 2023 Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn;
 2. Instemmen met de begroting 2023 Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn;
 3. Besluiten dat het positieve saldo jaarrekening 2021, als gevolg van vrijval van bestemmingsreserves van de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn benut mag worden voor de (gedeeltelijke) dekking van de begroting 2023;
 4. Besluiten om de aanvraag voor overcapaciteit formatie af te wijzen;
 5. Instemmen met het toekennen van € 3.181.033,- aan Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn;
 6. Het budget ten laste brengen van de begroting 2023, specifieke uitkeringen en inhoudelijke budgetten als genoemd in de bijlage.

 

2.4

 

Schriftelijke vragen Gemeentebelangen Borger-Odoorn 28-11-2022 - Langslepende voetbalkwestie 2e Exloërmond

Het college is akkoord met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van Gemeentebelangen Borger-Odoorn met betrekking tot de langslepende voetbalkwestie in 2e Exloërmond.

 

Besluit:

 1. Akkoord gaan met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van Gemeentebelangen Borger-Odoorn.
 2. Bijgevoegde beantwoording naar de gemeenteraad zenden.

 

2.5

 

Benoeming commissieleden periode 2023 t/m 2026

Het college (her)benoemt de voorzitters en (plaatsvervangend) leden voor de commissie bezwaarschriften van de gemeente Borger-Odoorn.

 

Besluit:

 1. De heer mr. H.A. Vriezema herbenoemen als voorzitter en lid van de bezwarencommissie tot en met 31 december 2026.
 2. Mevrouw Y.M. Prins herbenoemen als voorzitter en lid van de bezwarencommissie tot en met 31 december 2026.
 3. Mevrouw A.B. van Ulsen herbenoemen als lid van de bezwarencommissie tot en met 31 december 2026.
 4. De heer A. Tollenaar herbenoemen als plaatsvervangend lid van de bezwarencommissie tot en met 31 december 2026.
 5. Mevrouw N. Hoogstra benoemen als lid van de bezwarencommissie met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026.
 6. De heer E.M. Venema benoemen als lid van de bezwarencommissie met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026.

 

2.6

 

Besluitvorming nodig n.a.v. commissieadvies inzake discussienota

Er is bij de gemeenteraad een bezwaarschrift binnengekomen tegen de discussienota inbreiding Borger-Oost 2e concept van 28 januari 2022. Bezwaarmaker wil dat de gemeenteraad de besluitvorming hierover opschort, totdat de Omgevingsvisie is vastgesteld. De bezwarencommissie heeft de raad geadviseerd om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. De raad wordt voorgesteld om dienovereenkomstig te besluiten, omdat geen sprake is van een besluit, zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Daarom is het maken van bezwaar niet mogelijk.

 

Besluit:

 1. De raad voorstellen om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

 

2.7

 

Collegevoorstel ten behoeve van de verlenging van de crisisnoodopvanglocaties in Exloo tot 1 april 2023.

Het college besluit om de crisisnoodopvang in Exloo te verlengen tot 1 april 2023. Sinds eind september 2022 verblijven er 24 vluchtelingen in de tweepersoons units achter het gemeentehuis en 9 vluchtelingen in de groepsaccommodatie van camping Exloo. Vanwege een tekort aan opvangplekken hebben het COA en het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe aan onze gemeente gevraagd om de opvang te verlengen tot 1 april 2023. Het college is tot dit besluit gekomen na overleg met de Dorpsraad van Exloo en na het organiseren van een inloopbijeenkomst op 19 december 2022 in het Dorpshuis in Exloo.

 

Besluit:

 1. Besluiten de crisisnoodopvanglocaties in Exloo te verlengen tot 1 april 2023.

 

2.8

 

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning aan de Brink 11 te Westdorp.

Er wordt medewerking verleend aan het bouwen van een bedrijfswoning aan de Brink 11 te Westdorp.

 

Besluit:

 1. Op basis van het positief welstandsadvies medewerking verlenen.

 

2.9

 

Webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn 2023

Het college stemt in met een uitbreiding van de webwinkel meedoen met een eenmalige regeling voor energiebesparende producten. Deze uitbreiding start medio maart 2023 tot en met einde 31 oktober 2023.

 

Besluit:

 1. In te stemmen met een tijdelijke extra Energie-regeling in de webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn met de looptijd vanaf medio april 2023 (of eerder indien mogelijk) tot en met 31 december 2023.
 2. De budgethoogte van de Energie-regeling per huishouden vast te stellen op €500,-, te besteden aan de meerkosten voor de aanschaf van een energiezuinige wasmachine en koelkast.
 3. De doelgroep van de Energie-regeling vast te stellen op dezelfde doelgroep als de webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn.
 4. In te stemmen met het reserveren van €275.000 uit de SPUK middelen voor het uitvoeren van de Energie-regeling.

 

2.10

 

Overdracht MI-middelen: vereenvoudiging bekostiging PO

Vanaf 1 januari 2023 gaat de vereenvoudiging bekostiging PO van start. Dit betekent onder andere dat er geen aparte budgetten meer zijn voor personele en materiële bekostiging. Dit leidt tot de vraag hoe de huidige overdracht van de MI-middelen voor vijf scholen van Stichting OPO B-O en één school van CKC Drenthe geregeld moet worden. Conclusie is dat de huidige berekening voor de overdracht van MI-middelen wordt aangehouden voor 2023. De financiële effecten voor de scholen zijn zeer gering. Voor de gemeente zijn er geen financiële effecten.

 

Besluit:

 1. De overdracht MI middelen voor 2023 te indexeren volgens artikel 116 lid 10 en 11 Wpo met het leerlingenaantal op de peildatum van 1 oktober 2022.

 

2.12

 

Actualisatie Verordening commissie bezwaarschriften

Het college heeft besloten in te stemmen met de geactualiseerde concept Verordening commissie bezwaarschriften en stuurt dit door naar de gemeenteraad voor vaststelling. In de gemeente Borger-Odoorn is een commissie voor advies over bezwaarschriften ingesteld. Dit is een commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Voor de werkzaamheden en de wijze waarop de commissie deze taken uitvoert is door de gemeenteraad een verordening vastgesteld.

 

Besluit:

 1. Instemmen met de geactualiseerde concept Verordening commissie bezwaarschriften.
 2. De geactualiseerde concept Verordening commissie bezwaarschriften naar de gemeenteraad zenden voor vaststelling.
 3. Een bijpraatmoment organiseren met de gemeenteraadsleden en de voorzitters van de commissie bezwaarschriften.

 

2.13

 

Tussenevaluatie Beleidsplan ‘Licht in de openbare ruimte’ (2018-2027)

Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad het beleidsplan ‘Licht in de openbare ruimte’ vastgesteld. (2018-2027). In dit beleidsplan staan de uitgangspunten voor het aanbrengen van verlichting beschreven. Onderdeel van dit beleidsplan is het project ‘verduurzaming openbare verlichting’ (2019 -2024). Dit project loopt volgens planning en binnen de financiële kaders. Het beleid is intern positief geëvalueerd. De gemeenteraad wordt middels een brief en notitie geïnformeerd. De notitie wordt ook besproken met de verschillende dorpsbelangen.

 

Besluit:

 1. Kennis nemen van de beleidsmatige tussenevaluatie;
 2. Kennis nemen van de versnelde uitfasering PL-lampen;
 3. Middels bijgevoegde brief en notitie gemeenteraad informeren;
 4. Tussenevaluatie delen en bespreken met dorpsorganisaties.

 

2.15

 

Continuering Voorzieningenwijzer

Het college stemt in met het voortzetten van de inzet van de Voorzieningenwijzer en neemt dit structureel op in de begroting.

 

Besluit:

Het college van B&W besluit;

 1. In te stemmen met het voortzetten van de inzet van de Voorzieningenwijzer.
 2. De kosten voor de inzet van Voorzieningenwijzer a €20.000,- structureel te begroten.
 3. Deze kosten voor 2023 ten laste te brengen van de kostenplaats Jeugdfonds Sport & Cultuur.

 

2.16

 

Ontvangen bezwaarschrift tegen toekenning bijzondere bijstand bewindvoerings- en mentorschapskosten voor een bedrag van € 185,53 per maand

Er is bij het college een bezwaarschrift binnengekomen tegen het besluit van 19 januari 2022, waarin bijzondere bijstand voor bewindvoerings- en mentorschapskosten is toegekend. Dit besluit is opnieuw beoordeeld. De bezwarencommissie heeft het college geadviseerd om het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het college neemt dit advies over.

 

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.3

 

Addendum op overeenkomst voor opvanglocatie ontheemden uit Oekraïne

Het Rijk heeft gemeenten opdracht gegeven om opvanglocaties te realiseren voor het opvangen van ontheemden uit Oekraïne. Het college heeft overeenkomsten afgesloten voor het realiseren van deze opvanglocaties. Eén van deze overeenkomsten wordt, vanwege de nog steeds bestaande situatie in Oekraïne en de noodzaak tot opvang, verlengd tot 1 april 2024.

 

Besluit:

 1. Instemmen met het addendum op de huurovereenkomst voor de opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne.

 

3.4

 

Schoon Belonen 2022

Het college stemt in met het uitkeren van een bedrag van €250 aan de deelnemers van het programma “Schoon Belonen”.

 

Besluit:

 1. De deelnemers aan het programma “Schoon Belonen” belonen met €250. Het betreft een maximaal bedrag van €5000 en ca.20 deelnemers.

 

3.5

 

Schriftelijke Vragen Gemeentebelangen Borger-Odoorn 28-11-2022 - Bermmonumenten

Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van Gemeentebelangen over bermmonumenten vast.

 

Besluit:

 1. De beantwoording van de vragen van de fractie van Gemeentebelangen vaststellen;
 2. De vragen van de fractie van Gemeentebelangen beantwoorden middels bijgevoegd formulier.

 

3.6

 

Aanvraag voorziening onderwijshuisvesting Stichting Primenius programma 2023: Vergoeding noodlokaal met terugwerkende kracht

De aanvraag voor vergoeding van een noodlokaal met terugwerkende kracht door Stichting Primenius moet getoetst worden aan de huidige regelgeving. Op basis van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Borger-Odoorn 2017 heeft Stichting Primenius geen recht op vergoeding van een noodlokaal met terugwerkende kracht. Het college stemt in met afwijzing van de aanvraag.

 

Besluit:

 1. Aanvraag vergoeding noodlokaal met terugwerkende kracht afwijzen.

 

3.7

 

Indexering huisvestingssubsidie dorpshuizen 2023

Het college stemt in met indexering van 3,3% van de huisvestingssubsidie voor dorps- en buurthuizen. Energiekosten vallen niet onder de huisvestingssubsidie. Dorps- en buurthuizen die te maken hebben met energiearmoede kunnen een beroep doen op de maatregelen die de gemeente inzake energiearmoede treft.

 

Besluit:

 1. De huisvestingssubsidie voor dorps- en buurthuizen indexeren met 3,3%.
 2. Meerkosten meenemen in BERAP I 2023.

 

10

 

Sluiting

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten