Besluitenlijst BenW 21 februari 2023

Besluitenlijst collegevergadering - openbaar

Datum

21-02-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), L.E. Helder (loco-gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

1

 

Opening

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Beantwoording brief bewonersgroep Eesergroen betreffende onderbouwing zorgen lelieteelt.

Het college stemt in met de beantwoording van de brief vanuit de bewonersgroep Eesergroen omtrent hun zorgen met betrekking tot de lelieteelt.

 

Besluit:

Instemmen met het verzenden van bijgaande brief als reactie op de zorgen van betrokken inwoners uit Eesergroen betreffende de lelieteelt.

 

2.3

 

Collegevoorstel Reactiebrief op verbetervoorstellen Valtherdijk

Het college stelt bijgevoegde reactiebrief vast en verzendt deze naar het Bewonerscollectief Valtherblokken-Zuid.

 

Besluit:

De brief 'Reactie op verbetervoorstellen Valtherdijk' vast te stellen en deze te verzenden aan het Bewonerscollectief Valtherblokken-Zuid.

 

2.5

 

Agenderingsverzoek projecten maatschappelijk vastgoed bijpraatsessie

Het college van B&W stemt in met het agenderingsvoorstel van een bijpraatsessie met de gemeenteraad over maatschappelijk vastgoed projecten.

 

Besluit:

Instemmen met het voorleggen van een agenderingsverzoek bijpraatsessie aan de agendacommissie van de gemeenteraad voor informeren over projecten maatschappelijk vastgoed.

 

2.6

 

Beleidsregels Participatiewet Vrijlating giften

Inwoners met een bijstandsuitkering kunnen vanaf 1 januari 2023 giften ontvangen tot een bedrag van € 1.200,-- zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering. Inwoners die middelen hebben ontvangen en deze niet hebben doorgegeven ontvangen geen waarschuwing/boete. De ontvangen middelen kunnen een beperkte bijdrage leveren aan het verbeteren van de financieel positie.

 

Besluit:

 1. De concept-beleidsregels giften Participatiewet vast te stellen en in principe in werking te laten gaan op 1 januari 2023;
 2. De adviesraad sociaal domein te vragen advies te geven over de concept-beleidsregels.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 14-02-2023 nr 7 - openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.3

 

Besluit op bezwaar inzake afwijzing eenmalige energietoeslag 2022

Besluit op bezwaar inhoudende de afwijzing aanvraag eenmalige energietoeslag.

 

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren;
 2. Het bezwaarschrift ongegrond verklaren;
 3. Het bestreden besluit van 15 september 2022 in stand laten.

 

3.4

 

Overeenkomsten opvanglocaties (Woodstock en de Brinken)

Het college heeft besloten voor de periode 1 februari 2023 tot 1 april 2024 een huurovereenkomst aan te gaan voor 5 appartementen van ‘De Brinken’ en een woning aan de Boshof 2 in Odoorn. De locatie wordt ingezet als gemeentelijke opvanglocatie. Verder heeft het college besloten een overeenkomst aan te gaan voor de periode 1 februari 2023 tot 1 mei 2023 voor een vakantiewoning aan Zuiderdiep 69D in Drouwenerveen. Ook deze locatie wordt tijdelijk ingezet als gemeentelijke opvanglocatie.

 

Besluit:

 1. Aangaan van de overeenkomst voor de tijdelijke huur van een vakantiewoning aan Zuiderdiep 69D in Drouwenerveen voor de periode 1 februari 2023 tot 1 mei 2023 voor gebruik als gemeentelijke opvanglocatie;
 2. Instemmen met de overeenkomst voor de tijdelijke huur van 5 appartementen en een woning aan Boshof 2 in Odoorn voor de periode 1 februari 2023 tot 1 april 2024 voor gebruik als gemeentelijke opvanglocatie.

 

3.5

 

Schriftelijke vragen raadslid Schoenmakers (Gemeentebelangen) - Goed beheer belangrijke overheidsinformatie

Beantwoording schriftelijke vraag fractie Gemeentebelangen BO over goed beheer belangrijke overheidsinformatie.

 

Besluit:

 1. De beantwoording van schriftelijke vragen vanuit de raad over goed beheer van belangrijke overheidsinformatie vast te stellen;
 2. De beantwoording ter kennisname naar de raad sturen.

 

3.6

 

Afwijking meervoudig onderhandse aanbesteding van opdracht projectleider 2e Exloërmond, in het kader van de regiodeal.

Het college van B&W stemt in met het gunnen van de opdracht aan bureau Be NRG en het dekken van de kosten uit de Regiodeal. Voor de opdrachtverstrekking wordt gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid zoals geformuleerd in artikel 3.3 van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

Besluit:

 1. De opdracht voor projectleiding regiodeal proeftuin 2e Exloërmond gunnen aan bureau Be NRG;
 2. De geraamde kosten ad € 72.000,- te dekken uit het budget van de Regiodeal pijler Wonen;
 3. Voor de opdrachtverstrekking gebruik maken van de afwijkingsmogelijkheid zoals geformuleerd in artikel 3.3 van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

3.7

 

Ontwerpbestemmingsplan 2e Exloërmond, Middenlaan 61 t/m 99 herstructurering

Het bestemmingsplan ‘2e Exloërmond, Middenlaan 61 t/m 99 herstructurering’ is opgesteld voor de herstructurering aan de Middenlaan. Het plan voorziet in het terugbouwen van 20 woningen, waarbij ook de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. Het plan is op participatieve wijze tot stand gekomen. Nu alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond kunnen het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd.

 

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan 2e Exloërmond, Middenlaan 61 t/m 99 herstructurering en beeldkwaliteitsplan voor een ieder gedurende zes weken ter inzage leggen conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro);
 2. Instemmen met het verhaalcontract planschadevergoeding ontwerpbestemmingsplan 2e Exloërmond, Middenlaan 61 t/m 99 herstructurering.

 

3.8

 

Uitbreiding recreatiepark de Bosrand aan de Ellertsweg 9 te Ellertshaar

Het college verleent medewerking aan het projectplan voor aanpassing en uitbreiding van recreatiepark de Bosrand. Om het plan te realiseren zal er een planologische procedure gevoerd moeten worden.

 

Besluit:

Medewerking verlenen aan het voorgestelde projectplan.

 

3.9

 

Stand van zaken ontsluiting Mondenweg-N391, n.a.v. raadsbesluit 2 maart 2022 m.b.t. Varianten oost-westverkeer zuidkant gemeente


Het college laat middels bijgevoegde raadsbrief de gemeenteraad kennisnemen over de stand van zaken m.b.t. ontsluiting Mondenweg-N391.

 

Besluit:

 1. De raadsbrief ‘Stand van zaken aansluiting Mondenweg-N391 vast te stellen;
 2. Deze raadsbrief naar de gemeenteraad te verzenden ter kennisname

 

9

 

Sluiting