Besluitenlijst BenW 23 augustus 2022

Datum

23-08-2022

Toelichting

Aanwezig: H.J Zwiep (voorzitter/wethouder), J.B. Jansen (wethouder),
R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder),  
D. Rensen (gemeentesecretaris) en J. Wolters (plv. bestuursadviseur).
Afwezig: J. Seton (burgemeester), H.J. van Olst (bestuursadviseur).

 

 

 

1

 

Opening 

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 12-07-2022, nr. 28, openbaar gedeelte 

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

2.5

 

Start onderzoek Rekenkamercommissie naar Recreatie en toerisme in gemeente Borger-Odoorn 

Start onderzoek Rekenkamercommissie naar Recreatie en toerisme in gemeente Borger-Odoorn.

 

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 

2.7

 

Aanbesteding beeldmateriaal 

Voor de jaarlijkse aanschaf van beeldmateriaal komt er een europese aanbe-steding die wordt uitgevoerd door de gemeente Emmen namens BOCE. Met dit besluit wordt u geïnformeerd, bevestigd u de deelname aan de aanbesteding en mandateert u de gemeente Emmen op te treden als penvoerder.

 

Besluit:

1.  Instemmen met Europese Aanbesteding voor beeldmateriaal in BOCE      samenwerking.
2. Het college van burgemeester en wethouders van Emmen aanwijzen als      penvoerder voor het aanbestedingsproces.
3. Dit middels het besluit tot machtiging, mandaat en volmacht tot stand te      brengen.

 

2.8

 

Extreme prijsstijgingen weg- en waterbouw, indexatie en toekomstige aanbestedingen 

Door Corona en de oorlog in Oekraïne zijn de energie- en bouwstofprijzen in de civiele sector gestegen met ongeveer 15%. Om de prijsverhoging bij toekomstige projecten te compenseren wordt getracht het wegenonder-houdsbudget voor 2023 eenmalig te indexeren. Om het bedrijfsleven tegemoet te komen worden toekomstige aanbestedingen niet uitgesteld.

 

Besluit:

1. Notie nemen van de extreme prijsstijgingen.
2. Voor de begroting 2023 volgt een gemeentebreed indexatievoorstel (incl.     wegen).
3. Beleid ontwikkelen voor regelgeving bij prijsstijgingen bij toekomstige     werken.
4. Aanbestedingen niet uitstellen.

 

2.9

 

Collegevoorstel m.b.t. reactiebrief Verkeerscommissie Dorpsbelang Klijndijk

Het college besluit een brief te sturen naar de Verkeerscommissie Dorpsbelang Klijndijk, als reactie op hun brieven.

 

Besluit:

Versturen van brief aan Verkeerscommissie Dorpsbelang Klijndijk.

 

2.10

 

Plan van aanpak – realisatie sportpark Odoorn

De gemeenteraad heeft ingestemd met de kaders die zijn opgenomen in het plan van aanpak voor het realiseren van sportpark Odoorn en geeft het college van B&W opdracht om samen met de verenigingen het plan van aanpak uit te voeren.

 

Besluit:

1.  De gemeenteraad stemt in met de kaders van het plan van aanpak voor het      realiseren van het nieuwe sportpark in Odoorn.
2. En brengt de extra benodigde incidentele financiering (€ 800.000,-) ten      laste van knop 2 in de BERAP 2022-2.
3. En verwerkt de extra benodigde investering voor het optimaliseren van de      ontsluitingsroutes via de Hammeersweg en Torenweg (€ 20.625,-      kapitaalslast) in de BERAP 2023-1.4. En geeft het college opdracht om het plan van aanpak in samenwerking met      de verenigingen uit te voeren.
5. En stemt in met de garantstelling van de geldlening van € 150.000,- aan de      verenigingen vv HOC en tc OKKO.

 

2.11

 

Verruiming toewijzingsregel Woonzorg Nederland

Het college stemt in met ondertekening van de allonge van Woonzorg Nederland. Woonzorg Nederland krijgt hiermee de mogelijkheid om maximaal 15% van haar aanbod toe te wijzen aan huurders met een hoger inkomen dan de sociale inkomensgrens.

 

Besluit:

Instemmen met ondertekening van de allonge van Woonzorg Nederland.

 

2.12

 

Aanpassingen project archeologie in Daalkampen

Wijziging planning Archeologie in beeld, Daalkampen.

 

Besluit:

1.  Akkoord gaan met deze aangepaste planning.
2. Als de agenda van de burgemeester het toelaat hem verzoeken om aanwezig      te zijn, anders is wethouder Huijing aanwezig.

 

2.13

 

Addendum voor auto('s) locatiemanagers opvanglocaties ontheemden uit Oekraïne

Het college stemt in met het addendum, zodat de locatiemanagers van de opvanglocaties voor ontheemden uit Oekraïne een auto ter beschikking krijgen voor het uitvoeren van hun taken.

 

Besluit:

1.  Instemmen met het addendum.
2. De manager Bestuurs- en Concernondersteuning een volmacht geven om      het addendum te ondertekenen.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

3.1

 

Huurovereenkomst voor noodopvang ontheemden uit Oekraïne 

Het Rijk heeft gemeenten opdracht gegeven om opvanglocaties te realiseren voor het opvangen van ontheemden uit Oekraïne. Het college sluit een overeenkomst af voor het realiseren hiervan. Dit conform de Regeling opvang ontheemden Oekraïne en de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

 

Besluit:

Aangaan van de huurovereenkomst voor het realiseren van een opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne.

 

9

 

Sluiting

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten