Besluitenlijst BenW 25 april 2023

Datum

25-04-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), L.E. Helder (loco-gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

Agendanummer Onderwerp en besluit

1

 

Opening  

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.2

 

Verantwoording Ensia 2022  

In 2022 is de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) uitgevoerd. ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren. De uitkomsten van de audit 2022 laten zien dat er een verbetering is ten opzichte van het jaar 2021. De aandachtspunten vanuit de ENSIA worden in het kader van de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) verder opgepakt.

 

Besluit:

 1. Het college besluit in te stemmen met de uitkomsten van ENSIA voor DigiD en Suwinet, zoals opgenomen in de collegeverklaring;
 2. Het college besluit de collegeverklaring ENSIA 2022 inzake informatieveiligheid DigiD en Suwinet vast te stellen en te ondertekenen;
 3. Het college besluit de bijgevoegde Letter of Representation te verzenden;
 4. Het college besluit in te stemmen met de uitkomsten van ENSIA voor de verantwoording over de BAG, BGT en BRO, zoals in de bijgevoegde rapportages is opgenomen en deze vast te stellen;
 5. Het college besluit in te stemmen met de uitkomsten van ENSIA voor de verantwoording over de WOZ, zoals in de bijgevoegde rapportages is opgenomen en deze vast te stellen;
 6. Het college besluit de raad via een passage in de paragraaf bedrijfsvoering te informeren over de uitkomsten.

 

2.3

 

Rapportage dienstverlening 2018-2023  

 

Besluit:

 1. De brief ‘Rapportage Dienstverlening 2018-2023’ vast te stellen;
 2. De brief ‘Rapportage Dienstverlening 2018-2023’ sturen naar de raad ter kennisname.

 

2.4

 

Schriftelijke vragen De Groot (GroenLinks) - gevolgen Didam-arrest  

Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks inzake de gevolgen van het Didam-arrest voor de gemeente Borger-Odoorn vast en zendt het antwoord aan de raad.

 

Besluit:

 1. De bijgevoegde brief met daarin de beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks inzake de gevolgen van het Didam-Arrest voor de gemeente Borger- Odoorn vast te stellen;
 2. De bijgaande brief ter kennisname naar de raad te sturen.

 

2.5

 

Vervolg propositie Regio Deal- Zuid en -Oost Drenthe  

Het college stemt in met de raadsbrief ‘Vervolg Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe’ en biedt deze ter informatie aan bij de raad.

 

Besluit:

 1. Instemmen met de raadsbrief ‘Vervolg Propositie vervolg Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe’;
 2. De raad informeren over het vervolg Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe door bijgevoegde raadsbrief.

 

2.6

 

Uitstel beantwoording vragen raadslid mbt zorgboerderijen  

Beantwoording raadsvragen mbt zorgboerderijen.

 

Besluit:

 1. De beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie Leefbaar Borger-Odoorn over zorgboerderijen vast te stellen;
 2. De beantwoording door te sturen naar de raad ter kennisname.

 

2.7

 

De cultuurnota 2023-2024 “Cultuur blijft verbinden!”  

Het college gaat akkoord met de Cultuurnota 2023-2024 “Cultuur blijft verbinden!” en biedt deze ter vaststelling aan aan de gemeenteraad

 

Besluit:

 1. Akkoord gaan met de Cultuurnota 2023-2024 “Cultuur blijft verbinden!”;
 2. De Cultuurnota 2023-2024 ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad;
 3. Voor de uitvoering € 321.982,- beschikbaar stellen binnen de begroting (budgetten Kunst en cultuur algemeen, Exploitatie Hunebedcentrum, subsidies schaapskudde Exloo).

 

2.8

 

Sluiting en sloop locatie kinderopvang Wilhelminalaan 4A in Valthermond (de Speulstee)  

Het college stemt in met sluiting unit op locatie Wilhelminalaan 4A in Valthermond (“de Speulstee”) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 januari 2024.

 

Besluit:

Sluiting unit op locatie Wilhelminalaan 4A in Valthermond (“de Speulstee”) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 januari 2024.

 

2.9

 

Vooraankondiging boekje De 25 mooiste plekken van Borger-Odoorn  

Het college informeert de gemeenteraad over het boekje: De 25 mooiste plekken van Borger-Odoorn

 

Besluit:

 1. Bijgevoegd memo met informatie over het publieksboek ‘De 25 mooiste plekken van Borger-Odoorn’ vaststellen;
 2. Voor dit project € 20.000,- beschikbaar stellen, te bekostigen uit de budgetten Cultuur en R & T;
 3. Het memo ter informatie naar de gemeenteraad sturen.

 

2.10

 

Veiligheidsregio Drenthe: Jaarstukken 2022 en Ontwerpbegroting 2024  

Het college heeft besloten een raadsvoorstel dat ziet op de door de gemeenteraad van de Veiligheidsregio Drenthe ontvangen stukken door te geleiden naar de gemeenteraad. Het raadsvoorstel ziet op de Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Drenthe en de Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Drenthe.

 

Besluit:

Het bij dit voorstel gevoegde raadsvoorstel omtrent Veiligheidsregio Drenthe: Jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 door te geleiden naar de gemeenteraad voor behandeling en besluitvorming.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 18-04-2023 nr 16 - openbaar  

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.4

 

Beslissing op bezwaar  

Het college heeft besloten het bezwaarschrift gericht tegen de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het organiseren van zweethutrituelen op het perceel gedurende 10 jaar ontvankelijk en gegrond te verklaren. Door het besluit op bezwaar worden de geconstateerde omissies hersteld en geldt deze ook voor de tijdelijke bouw van de zweethut. Dit besluit is conform het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Borger-Odoorn.

 

Besluit:

Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond verklaren, waarbij geconstateerde omissies in het besluit op bezwaar gecorrigeerd worden.

 

3.5

 

Besluiten om fotocollectie Borger en Odoorn weer zoveel mogelijk online te zetten via website Drents Archief  

Het weer online plaatsen fotocollectie Borger en Odoorn via website Drents Archief

 

Besluit:

De fotocollectie van Borger en Odoorn weer online toegankelijk maken onder de in het voorstel genoemde voorwaarden.

 

3.7

 

Time-out opname voor inwoners met een verstandelijke beperking  

 

Besluit:

 1. In te stemmen met bijgaand ‘Overeenkomst dienstverlening; time-out opname inwoners met een verstandelijke beperking zonder Wlz indicatie’ tussen de Drentse Gemeenten en Stichting GGZ Drenthe, die geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 met de mogelijkheid tot verlenging met twee jaren;
 2. De burgemeester te verzoeken om wethouder D. Bouwman van Midden-Drenthe te machtigen de overeenkomst van dienstverlening time-out opname te ondertekenen namens de gemeente Borger-Odoorn;
 3. De kosten van een time-out opname te dekken uit het budget algemene kosten Wmo (Kostenplaats 42212).

 

3.8

 

Verlenging overeenkomst spoedpoli 2023 e.v.  

 

Besluit:

 1. Gebruik te maken van de afwijkingsbevoegheid in het inkoop- en aanbestedingsbeleid door de exploitatie van de spoedpoli 1 op 1 te gunnen aan Stichting GGZ Drenthe;
 2. In te stemmen met bijgaand ‘Overeenkomst van opdracht spoedpoli 2023-2024’ tussen de Drentse Gemeenten en Stichting GGZ Drenthe, die geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 met de mogelijkheid tot verlenging van twee jaren;
 3. De burgemeester te verzoeken om wethouder D. Bouwman van Midden-Drenthe te machtigen de overeenkomst van opdracht spoedpoli te ondertekenen namens de gemeente Borger-Odoorn;
 4. De kosten van een spoedpoli voor de duur van de overeenkomst te dekken uit het budget algemene kosten Wmo (Kostenplaats 42212).

 

 

10

 

Sluiting  

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten