Besluitenlijst BenW 25 oktober 2022

Datum

25-10-2022

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), D. Rensen (gemeentesecretaris)
en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

1

 

Opening  

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 18-10-2022 nr 42, openbaar gedeelte  

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

2.3

 

Vaststelling belastingverordeningen 2023  

Vaststelling gemeentelijke belastingverordeningen 2023

 

Besluit:

De raad voorstellen de navolgende gemeentelijke belastingverordeningen vast te stellen:

 1. verordening onroerende-zaakbelastingen 2023;
 2. verordening rioolheffing 2023;
 3. verordening reinigingsheffingen 2023, alsmede de daarbij behorende tarieventabel reinigingsheffingen 2023-01;
 4. toeristenbelasting 2023;
 5. forensenbelasting 2023;
 6. verordening lijkbezorgingsrechten 2023, alsmede de daarbij behorende tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2023-01;
 7. algemene legesverordening 2023, alsmede de daarbij behorende tarieventabelleges 2023-01
 8. legesverordening omgevingsvergunning 2023, alsmede de daarbij behorende tarieventabel omgevingsvergunning-01 en
 9. verordening marktgelden Borger 2023.

2.4

 

Besluit op bezwaar inzake kap 12 bomen ten behoeve van herinrichting Valtherweg  

Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor de kap van 12 eiken aan de Valtherweg/Exloërweg te Exloo. De bezwarencommissie adviseert het besluit beter te motiveren/beargumenteren en alle betrokken belangen beter af te wegen. In de beslissing op bezwaar wordt nader onderbouwd waarom de herinrichting, inclusief de kap van de bomen, noodzakelijk is en hoe de betrokken belangen zijn afgewogen.

 

Besluit:

Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren vanwege een gebrekkige motivering. Het besluit d.d. 23 december 2021 nader te motiveren en inhoudelijk in stand te laten.

 

2.5

 

Opstarten proces Woonzorgvisie (BOCE)  

Het college stemt in met het vrijgeven van de concept woonzorgvisie voor het opvragen van advies bij de adviesraad Borger-Odoorn sociaal domein.

 

Besluit:

De concept woonzorgvisie vrijgeven voor het opvragen van advies bij de adviesraad Borger-Odoorn sociaal domein.

 

2.6

 

Uitwerking motie oversteek fietsers gehele gemeente van november 2021 Uitwerking motie verlichting oversteek Zuideinde Exloo van november 2021  

Op verzoek van de gemeenteraad zijn de fietsoversteken binnen de gemeente nader bekeken op verkeersveiligheid. Een drietal oversteken worden voorzien van extra accentueringen, te weten: 1. Exloo: oversteek bij zwembad Leewal Valtherweg 2. Klijndijk: oversteek bij parkeerplaats Valtherbos 3. Valthe: oversteek Zefatweg het de Hondsrugweg Uitvoering vindt nog in 2022 plaats.

 

Besluit:

    1. Een drietal fietsoversteken extra accentueren. - Exloo: oversteek bij zwembad De Leewal Valtherweg - Klijndijk: oversteek bij parkeerplaats Valtherbos - Valthe: oversteek Zefatweg bij de Hondsrugweg
    2. Te verkennen welke oplossingen er zijn op de lange termijn voor verbetering van de verkeersveiligheid op de oversteken Zefatweg bij de Hondsrugweg en de Leewal Valtherweg
    3. De raad informeren middels bijgaande brief.

 

2.7

 

Vernieuwen convenant dementievriendelijk Drenthe  

Op een nader te bepalen moment ondertekent wethouder Huijing – van Tongeren namens het college van gemeente Borger - Odoorn het convenant Dementievriendelijke Drenthe voor de verlenging van de looptijd. Met dit convenant wordt bijgedragen aan het realiseren van een dementievriendelijke Drentse samenleving, zodat mensen met dementie zo lang mogelijk hun waardigheid en zelfstandigheid kunnen behouden en mee blijven doen in de samenleving en hun naasten hierin ondersteund worden.

 

Besluit:

 1. Het Convenant Dementievriendelijk Drenthe te verlengen;
 2. Wethouder Huijing – van Tongeren te machtigen om het convenant namens het college te ondertekenen ter verlenging van het huidige convenant.

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.2

 

Aanpassen mandaat voor de milieutaken aan de RUD  

Het college stemt in met het mandaatbesluit voor de milieutaken aan RUD-Drenthe, zodat het mandaat is geregeld na invoering van de Omgevingswet

 

Besluit:

Instemmen met het ontwerp mandaatbesluit directeur RUD-Drenthe.

 

3.3

 

Beslissing op bezwaar tegen APV  

Er is bezwaar ingediend tegen het ontbreken van een bepaling in de APV door Stichting Platform Keelbos. Dit bezwaar is niet ontvankelijk. De raad is het bevoegde orgaan om een beslissing op bezwaar te nemen.

 

Besluit:

Het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.

 

3.4

 

Besluit op bezwaar tegen afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor bewindvoerders- en bankkosten  

Besluit op bezwaar inhoudende de afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor bewindvoerders- en bankkosten.

 

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
 3. Het bestreden besluit van 12 januari 2022 in stand te laten.

3.5

 

Schriftelijke vragen LBO betreft Kanaal Zuiderdiep, Valthermond (opvolging zaak 79839-2022)  

Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van Leefbaar Borger-Odoorn over de stand van zaken amendement kanaal Zuiderdiep Valthermond vast.

 

Besluit:

 1. De beantwoording van de vragen van de fractie van Leefbaar Borger-Odoorn vaststellen
 2. De vragen van de fractie van Leefbaar Borger-Odoorn beantwoorden middels bijgevoegd formulier

10

 

Sluiting  

 

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten