Besluitenlijst BenW 29 november 2022

Datum

29-11-2022

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), D. Rensen (gemeentesecretaris).

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.2

 

Beleidskader Flexwonen

Het college besluit in te stemmen met het beleidskader flexwonen en het ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

 

Besluit:

 1. In te stemmen met het beleidskader Flexwonen dat is bijgevoegd.
 2. Het beleidskader Flexwonen ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

2.3

 

Prestatieafspraken Lefier en Woonservice 2023

Het college stemt in met de gezamenlijke prestatieafspraken voor 2023 met woningcorporaties Lefier en Woonservice en huurdersverenigingen ’t Huurdertje en Samen Sterk.

 

Besluit:

 1. Instemmen met de gezamenlijke prestatieafspraken voor 2023 met woningcorporaties Lefier en Woonservice en huurdersverenigingen ’t Huurdertje en Samen Sterk.
 2. De burgemeester verzoeken om volmacht te verlenen aan wethouders Zwiep en Huijing – van Tongeren om de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.
 3. Het groeidocument met begeleidende brief (bijlage 2) ter informatie naar de raad te sturen.

 

2.4

 

Het toevoegen van vijf woonappartementen in het pand Zuiderdiep 209 te 2e Exloërmond

Het college biedt de memo over het toevoegen van vijf appartementen in het pand Zuiderdiep 209 in 2e Exloërmond aan de gemeenteraad aan. Dit ter verduidelijking van het op 15 november genomen besluit om medewerking te verlenen aan het verzoek.

 

Besluit:

Memo ter informatie aan de gemeenteraad voorleggen.

 

2.5

 

Ontwerpbestemmingsplan 2e Exloermond, Jan Fabriciusstraat herstructurering

Het bestemmingsplan ‘2e Exloërmond, Jan Fabriciusstraat herstructurering’ is opgesteld voor de herstructurering aan de Jan Fabriciusstraat. Het plan voorziet in de sloop en de bouw van een 2 onder 1 kap woningen. Ook wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Het plan is op participatieve wijze tot stand gekomen. Nu alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond kunnen het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd.

 

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan 2e Exloërmond, Jan Fabriciusstraat herstructurering en beeldkwaliteitsplan voor een ieder gedurende zes weken ter inzage leggen conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro).
 2. Geen m.e.r.-procedure doorlopen, op basis van de vormvrije m.e.r.-beoordeling met betrekking tot het nieuwe planologische regime voor de bouw van twee woningen aan de Jan Fabriciusstraat in 2e Exloërmond.
 3. Instemmen met het verhaalcontract planschadevergoeding ontwerpbestemmingsplan 2e Exloërmond, Jan Fabriciusstraat herstructurering.

2.6

 

Vaststelling bestemmingsplan 2e Exloërmond, Zuiderdiep 380a

Het ontwerpbestemmingsplan 2e Exloërmond, Zuiderdiep 380a heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Met het plan wordt de uitbreiding van het biologische melkveebedrijf aan Zuiderdiep 380a in 2e Exloërmond met een kaasmakerij, met een boerderijwinkel en workshopruimte, mogelijk gemaakt. Tijdens de inzageperiode zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 

Besluit:

De gemeenteraad voorstellen:

 1. Het bestemmingsplan 2e Exloërmond, Zuiderdiep 380a, bestaande uit geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in de GML-bestanden NL.IMRO.1681.14BP0009-VG01, ongewijzigd vast te stellen.
 2. Geen exploitatieplan op te stellen in het kader van de Grondexploitatiewet.

 

2.7

 

Vaststelling bestemmingsplan Valthermond, Noorderdiep 74

Het ontwerpbestemmingsplan Valthermond, Noorderdiep 74 heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Met het plan wordt de bouw van een agrarische bedrijfswoning aan Noorderdiep 74 in Valthermond mogelijk gemaakt. Tijdens de inzageperiode zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 

Besluit:

De gemeenteraad voorstellen:

 1. Het bestemmingsplan Valthermond, Noorderdiep 74, bestaande uit geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in de GML-bestanden NL.IMRO.1681.08BP0017-VG01, ongewijzigd vast te stellen.
 2. Geen exploitatieplan op te stellen in het kader van de Grondexploitatiewet.

 

2.8

 

Memo dorpsbelevingsonderzoek 2e Exloërmond

 

Besluit:

College besluit tot het verzenden van de memo richting de raad.

 

 

 

2.9

 

Schriftelijke vraag CDA - Overlast oude bomen en status onderhoud Waardeel Borger

Beantwoording schriftelijke vragen CDA - Overlast oude bomen en status onderhoud Waardeel Borger.

 

Besluit:

 1. De beantwoording van de vragen van de CDA-fractie vaststellen;
 2. De vragen van de fractie van de CDA beantwoorden middels bijgevoegd formulier.

 

2.10

 

Beleidsregels Energietoeslag 2 gemeente Borger-Odoorn (inclusief vergroten doelgroep)

Het college stelt de Beleidsregels Energietoeslag 2023 gemeente Borger-Odoorn vast. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in 2022 een voorschot uit te betalen. De doelgroep van de Energietoeslag 2023 wordt vergroot door de inkomensnorm te verhogen van 120% naar 130% van de toepasselijke bijstandsnorm, onder voorbehoud van het raadsbesluit van 15 december 2022. Het college stelt vast dat de beleidsregels vervallen op 31 december 2023.

 

Besluit:

 1. Het college verruimt de doelgroep voor de energietoeslag in 2023 van huishoudens met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm naar huishoudens met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.
 2. Het college maakt geen gebruik van de mogelijkheid die het kabinet gemeenten biedt om een voorschot van € 500,00 op de energietoeslag 2023 in 2022 uit te keren.
 3. Het college stelt de vervaldatum van de beleidsregels vast op 31 december 2023.
 4. Het college stelt de Beleidsregels Energietoeslag gemeente Borger-Odoorn 2023 vast.
 5. Het college informeert de gemeenteraad middels bijgevoegde brief.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 22-11-2022 nr 47, openbaar gedeelte

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.3

 

Brief GS Drenthe en wethouders EZ Drentse gemeenten aan minister van EZK inzake energiecrisis en bedrijven

Ter info aan de gemeenteraad: brief die door GS Provincie Drenthe en 12 wethouders EZ (Drentse gemeenten) gestuurd is naar minister EZK. Hierin wordt uiting gegeven aan zorg over de toekomst Drentse MKB a.g.v. energiecrisis. In verlengde hiervan is de minister gevraagd om bij te dragen aan oplossingen op zeer korte c.q. langere termijn.

 

Besluit:

 1. Kennisnemen van de betreffende brief.
 2. Instemmen met de begeleidende toelichting.
 3. Brief met toelichting ter informatie voorleggen aan de gemeenteraad.

 

10

 

Sluiting

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten