Besluitenlijst BenW 30 augustus 2022

Datum    30-08-2022
Tijd    9:00 - 12:30

Toelichting    Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), 
J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), 
A.T.J. Huijing (wethouder) en D. Rensen (gemeentesecretaris),
J. Wolters (plv. bestuursadviseur).
Afwezig: H.J. van Olst (bestuursadviseur)

  
1 Opening (o)

2 Besluitvormende stukken

2.1 Bezwaar tegen verleende omgevings- en evenementenvergunning (o)
Het college en de burgemeester stemmen in met het gegrond verklaren van het bezwaar tegen respectievelijk de verleende omgevings- en evenementen-vergunning voor Baja Borger 2021. Hiermee wordt het advies van de bezwarencommissie gevolgd. In haar advies heeft de bezwarencommissie geadviseerd dat er een quickscan natuur en geluidsonderzoek uitgevoerd had moeten worden en dat de omgevingsvergunning verduidelijking behoefde. Deze adviezen zullen ook worden meegenomen bij mogelijke toekomstige vergunningstrajecten voor Baja Borger.

Besluit:
Het advies van de bezwarencommissie volgen om het bezwaar tegen de evenementen- en omgevingsvergunning voor Baja Borger 2021 gegrond te verklaren.

2.2 Wijziging mandaat en vervangingsregeling gemeentesecretaris (o)
Vervangingsregeling gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Besluit:
De vervangingsregeling gemeentesecretaris/algemeen directeur vaststellen.

2.3 Communicatiestrategie realisatie Grondstoffenvisie
Communicatiestrategie wijziging inzamelfrequentie restafval.

Besluit:
Instemmen met voorgestelde communicatiestrategie- en planning.

2.4 Voortgangsrapportage Hunzevallei
Het college heeft de vierde voorgangsrapportage van het project de Hunzevallei ontvangen. Het project heeft als doel de toekomstige Hunzevallei een grote belevingswaarde voor toeristen en onze inwoners te geven. Dit versterkt de economie, recreatie en toerisme. De gemeente faciliteert initiatieven van onze inwoners en bedrijven rond de Hunze (Voorste Diep en Achterste Diep).

Besluit:
1.     Voorgangsrapportage voor kennisgeving aannemen.
2.     € 5.000,- voor de pilot veenoxydatie bijdragen.
3.     € 175.000,- voor aanleg 1e fase fietspad Bronnegermaden ( weg van de     Westerlanden) op de DPL plaatsen.

3 Hamerstukken
Ter kennisgeving.

3.1 Besluitenlijst collegevergadering 23-08-2022, openbaar gedeelte, nr. 34 

Besluit:
De besluitenlijst is conform vastgesteld.

3.3 Collegevoorstel over het bezwaarschrift tegen de opgelegde maatregel (Participatiewet) 
Er is bij het college een bezwaarschrift binnengekomen tegen een besluit om een maatregel op te leggen, omdat er sprake is van maatregelwaardig gedrag. De maatregel betreft een verlaging van de uitkering van 100 % gedurende één maand. Het bestreden besluit is opnieuw beoordeeld en daaruit blijkt dat de maatregel terecht is opgelegd. Daarnaast heeft de bezwarencommissie het college geadviseerd om het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het college neemt dit advies over.

Besluit:
Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren.

3.4 Mandaatregeling zwembaden BV
Het college stemt in met het mandateren van wethouder A. Huijing – van Tongeren om namens de gemeente deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met zwembaden Borger-Odoorn BV.

Besluit:
De burgemeester, in de rol van Algemene Vergadering van aandeelhouders, machtigt wethouder A. Huijing–van Tongeren om namens de gemeente deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met zwembaden Borger-Odoorn BV.

10 Sluiting 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten