Besluitenlijst BenW 4 april 2023

Datum

04-04-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), L.E. Helder (loco-gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

Agendanummer Onderwerp en besluit

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.4

 

Procesvoorstel IZA regio Drenthe

Procesvoorstel Integraal Zorg Akkoord (IZA) regio Drenthe

Besluit:

  1. Goede Bereikbare Zorg als themagroep aan te wijzen voor het uitvoeren van de IZA opdracht in Drenthe. In technische zin is de gemeente Emmen de aangewezen gemeente;
  2. Akkoord te gaan met het aanstellen van een programmaleider IZA Drenthe voor 24 uur per week voor een periode tot 31 december 2023;
  3. Akkoord te gaan met de financiering van de programmaleider IZA, die door de gemeente Emmen via de Specifieke Uitkering IZA wordt bekostigd;
  4. Akkoord te gaan met het procesvoorstel op hoofdlijnen om te komen tot het regiobeeld voor Drenthe.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.2

 

Besluitenlijst collegevergadering 28-03-2023 nr 13 - openbaar

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.3

 

Agenderingsverzoek bijpraatsessie raad over omgevingsvisie

Het college van B&W stemt in met het agenderingsvoorstel voor een bijpraatsessie met de gemeenteraad over de omgevingsvisie.

Besluit:

De gemeenteraad via bijgevoegd formulier verzoeken een bijpraatsessie te organiseren over de omgevingsvisie.

 

3.4

 

Overeenkomst voor gemeentelijke opvanglocatie Langhieten 5c in Odoorn

Het college heeft besloten voor de periode 20 maart 2023 tot 1 april 2024 een huurovereenkomst aan te gaan voor een appartement aan Langhieten 5c in Odoorn. De locatie wordt ingezet als gemeentelijke opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne.

Besluit:

Instemmen met de overeenkomst voor de tijdelijke huur van een appartement aan Langhieten 5c in Odoorn voor de periode 20 maart 2023 tot 1 april 2024 voor gebruik als gemeentelijke opvanglocatie.

 

3.5

 

Woo-verzoek dorpshuis Nieuw-Buinen (deelbesluit 1)

Naar aanleiding van een ingediend Woo-verzoek over Dorpshuis Nieuw-Buinen worden een twintigtal documenten, inclusief het Countus-rapport, (gedeeltelijk) voor een ieder openbaar gemaakt. Binnenkort wordt nog tweemaal besloten tot het (gedeeltelijk) openbaar maken van stukken die betrekking hebben op (de financiële en bestuurlijke situatie van) Dorpshuis Nieuw-Buinen.

Besluit:

  1. Naar aanleiding van een ingediend Woo-verzoek over Dorpshuis Nieuw-Buinen een twintigtal documenten, inclusief het Countus-rapport, (gedeeltelijk) voor een ieder openbaar te maken;
  2. De tegen het voornemen tot openbaarmaking ingebrachte inhoudelijke zienswijzen niet over te nemen.

 

3.6

 

verlengen subsidieregeling Regio Deal

Het college stemt in met het verlengen van de looptijd van de “Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen proeftuinen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn” tot en met 31-12-2023.

Besluit:

De looptijd van de “Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen proeftuinen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn” te verlengen tot en met 31-12-2023.

 

10

 

Sluiting

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten