Besluitenlijst BenW 6 december 2022

Besluitenlijst collegevergadering - openbaar

Datum

06-12-2022

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), D. Rensen (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 29-11-2022 nr 48 openbaar gedeelte

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

2.3

 

Addendum voor opvanglocatie vluchtelingen

Het Kabinet heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Veiligheidsregio’s afspraken gemaakt over crisisnoodopvang van vluchtelingen. Hierdoor moeten gemeenten een tijdelijke verblijfplaats bieden aan vluchtelingen. Het gaat om de opvang van vluchtelingen om de druk op Ter Apel te verlichten. Om de huisvesting van vluchtelingen te waarborgen legt het college aanvullende afspraken vast in een addendum op de overeenkomst voor opvanglocatie voor crisisnoodopvang van vluchtelingen.

 

Besluit:

Instemmen met het addendum op de huurovereenkomst voor de opvanglocatie voor vluchtelingen.

 

2.4

 

Bestuurlijke besluitvorming naar aanleiding van een ontvangen Woo-verzoek inzake Graszoden

Op 24 oktober 2022 is er een Woo-verzoek ontvangen waarin documenten gevraagd worden met betrekking tot de omvang van het geplande graszodenbedrijf aan de Middenweg te Ees onderbouwen. Op grond van artikel 5.1 van de Wet open overheid heeft het college besloten om het Woo-verzoek (gedeeltelijk) toe te kennen en de documenten openbaar te maken, behoudens persoonsgegevens en concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens.

 

Besluit:

Het Woo-verzoek (gedeeltelijk) toekennen.

 

2.5

 

Regionale woondeal 2022-2030

Het college stemt in met de inhoud van de regionale woondeal die voortkomt uit de afspraken tussen het Rijk en de provincies en, per provincie, tussen provincie en gemeente.

 

Besluit:

  1. Instemmen met de inhoud van de woondeal.
  2. De burgemeester (te) verzoeken om wethouder H.J. Zwiep te machtigen de woondeal namens Borger-Odoorn te ondertekenen.
  3. De bijgevoegde brief vast te stellen en ter kennisname naar de gemeenteraad te zenden.

 

2.7

 

Schriftelijke vraag Hooiveld (GB) - Aanrijroute t Haantje-N34 vanuit Odoornerveen

Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van Gemeentebelangen over de aanrijroute ’t Haantje-N34 vanuit Odoornerveen vast.

 

Besluit:

  1. De beantwoording van de vragen van de fractie van Gemeentebelangen vaststellen;
  2. De vragen van de fractie van Gemeentebelangen beantwoorden middels bijgevoegd formulier.

 

2.8

 

Binnensport zuidwest Borger-Odoorn

Het college van B&W stemt in met het aanbieden van de het haalbaarheidsonderzoek binnensportaccommodaties Exloo, Valthe en Odoorn en een begeleidend memo aan de gemeenteraad.

 

Besluit:

  1. De memo en het haalbaarheidsonderzoek vaststellen en ter kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad;
  2. Het haalbaarheidsonderzoek vrijgeven voor verspreiding aan gebruikers.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitvorming naar aanleiding bezwarencommissie

Er is bij het college een bezwaarschrift binnengekomen tegen het besluit van 18 mei 2022 waarin wij de eenmalige energietoeslag hebben geweigerd. Dit besluit is opnieuw beoordeeld. De bezwarencommissie heeft het college geadviseerd om het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het college neemt dit advies over.

 

Besluit:

Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren

 

3.2

 

Besluitvorming n.a.v. commissie advies inzake bezwaar verkeersbesluit.

Er is bij de raad een bezwaarschrift binnengekomen tegen het onttrekkingsbesluit welke is gepubliceerd op 13 juli 2022. Het bezwaarschrift is niet inhoudelijk beoordeeld. De bezwarencommissie heeft het college geadviseerd om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren omdat bezwaarmaker niet kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluit:

Het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.

 

3.3

 

Aanbieden raadsbrief energietoeslag

 

Besluit:

Het college informeert de gemeenteraad over de energietoeslag in 2023 middels een raadsbrief.

 

10

 

Sluiting

 

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten