Besluitenlijst BenW 6 september 2022

Datum

06-09-2022

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder),
J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder),
A.T.J. Huijing (wethouder) en D. Rensen (gemeentesecretaris),
J. Wolters (bestuursadviseur).

 

 

 

1

 

Opening 

 

2

 

Besluitvormende stukken

2.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 30-08-2022, openbaar gedeelte, nr. 35 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

2.3

 

Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen: diefstal agrarische GPS-apparatuur 

Door de fractie van Gemeentebelangen zijn schriftelijke vragen aan het college gesteld over diefstal van agrarische GPS-apparatuur op het grondgebied van Borger-Odoorn. Met een memo aan de gemeenteraad beantwoordt het college (en de burgemeester waar dat dat bestuursorgaan betreft) deze vragen.

Besluit:

De door de fractie van Gemeentebelangen gestelde vragen conform de bijlage beantwoorden en doorzenden naar de gemeenteraad.

2.6

 

Ontwerpbestemmingsplan 2e Exloërmond, Zuiderdiep 380a

Het ontwerpbestemmingsplan 2e Exloërmond, Zuiderdiep 380a wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Met het plan wordt de uitbreiding van het biologische melkveebedrijf aan Zuiderdiep 380a in 2e Exloërmond met een kaasmakerij, met een boerderijwinkel en workshopruimte, mogelijk gemaakt.

Besluit:

1. Het ontwerpbestemmingsplan 2e Exloërmond, Zuiderdiep 380a voor een ieder voor zes weken ter inzage leggen conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro).
2. Geen m.e.r.-procedure doorlopen, op basis van de vormvrije m.e.r.-     beoordeling met betrekking tot het nieuwe planologische regime voor de uitbreiding van het melkveebedrijf aan Zuiderdiep 380a in 2e Exloërmond.
3. Instemmen met het verhaalcontract planschadevergoeding      ontwerpbestemmingsplan 2e Exloërmond, Zuiderdiep 380a.

2.7

 

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Zuideind 25 Drouwenerveen

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuideind 25 Drouwenerveen heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Het plan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de uitbreiding van een recreatiebedrijf aan Zuideind 25 in Drouwenerveen. Tijdens de inzageperiode zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Besluit:

De gemeenteraad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan Buitengebied, Zuideind 25 Drouwenerveen, bestaande uit geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in de GML-bestanden NL.IMRO.1681.00BP0076-VG01, ongewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan op te stellen in het kader van de Grondexploitatiewet.

2.8

 

Transformatie Noorderdiep 348-352 Nieuw-Buinen

Er wordt onder voorwaarden medewerking verleend aan het realiseren van 24 wooneenheden aan het Noorderdiep 348 – 352 in Nieuw-Buinen.

Besluit:

1. Instemmen met door initiatiefnemer voorgestelde plan.
2. Bij uitwerking zullen de gemeentelijke randvoorwaarden in het plan vertaald worden.

2.10

 

Mandaat ondertekening subsidieaanvraag SPV-subsidie 

De burgemeester machtigt wethouder J. Hartsuiker om namens de gemeente de SPV-subsidie te ondertekenen.

Besluit:

De burgemeester machtigt wethouder J. Hartsuiker om namens de gemeente de SPV-subsidie te ondertekenen.

2.11

 

Raadsmemo Kwaliteitsniveau A ecologisch gras op begraafplaatsen. Toezegging ID 125 

Raadsmemo Kwaliteitsniveau A ecologisch gras op begraafplaatsen.

Besluit:

De raad informeren met memo.

2.12

 

Vaststellen Nadere regels subsidie voor Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2023 

Het college stemt in met de Nadere regels subsidie voor Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2023 en besluit dat de Nadere regels subsidie voor Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2022 per 1 januari 2023 komen te vervallen.

Besluit:

1.  De voorgestelde Nadere regels subsidie voor Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2023 vaststellen.
2. Besluiten dat de Nadere regels subsidie voor Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2022 per 1 januari 2023 komen te vervallen.

8

 

Sluiting