Besluitenlijst BenW 7 februari 2023

Datum

07-02-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), D. Rensen (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

1

 

Opening  

 

2

 

Besluitvormende stukken:

 

2.2

 

Portfolio januari 2023 en eerste uitwerking UMO's  

Vaststellen portfolio en eerste uitwerking koersvastgesprekken UMO's

 

Besluit:

 1. Instemmen met portfolio januari 2023;
 2. Instemmen met eerste uitwerking UMO's naar aanleiding van koersvastgesprekken.

 

2.3

 

Nieuwe verordening Starterslening  

Het college stemt in met de Verordening Startersregeling 2023 en legt deze ter vaststelling voor aan de raad.

 

Besluit:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde Verordening Startersregeling 2023;
 2. De Verordening Startersregeling 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

2.5

 

Verzoek tot vaststellen grondexploitatie nieuwbouw uitbreidingsplan Drouwenermond  

Exploitatieopzet uitbreidingsplan Drouwenermond. Om het uitbreidingsplan Drouwenermond in uitvoering te brengen en 20 bouwkavels uit te kunnen geven zal er eerst goedkeuring moeten komen op de grondexploitatie. Conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV) dient de raad de grondexploitatie vast te stellen.

 

Besluit:

De raad voor te stellen om de grondexploitatie voor het uitbreidingsplan Drouwenermond vast te stellen.

 

2.6

 

Mandatering ondertekening overeenkomst MONO-Zakelijk  

Het college besluit mee te doen aan het programma MONO-Zakelijk. De burgemeester geeft wethouder J. Hartsuiker een volmacht om namens de gemeente het convenant MONO-Zakelijk te ondertekenen.

 

Besluit:

 1. Meedoen aan het programma MONO-Zakelijk d.m.v. aangaan van een convenant;
 2. De burgemeester verzoeken om wethouder Hartsuiker te machtigen het convenant MONO-Zakelijk te ondertekenen namens de gemeente Borger-Odoorn.

 

2.7

 

Hondenspeelplaats Nieuw-Buinen  

Het college geeft toestemming om het grasveld tussen Industrieweg 13 en 15 te Nieuw-Buinen onder voorwaarden te laten gebruiken en in te richten als openbaar toegankelijke hondenspeelplaats.

 

Besluit:

 1. Toestemming verlenen om het grasveld tussen Industrieweg 13 en 15 te Nieuw-Buinen onder voorwaarden te laten gebruiken en in te richten als openbaar toegankelijke hondenspeelplaats;
 2. Akkoord gaan met de inhoud van de bijgevoegde gebruiksovereenkomst hondenspeelplaats Nieuw-Buinen;
 3. De kosten ter hoogte van een bedrag van € 1.500 beschikbaar stellen voor de aanschaf van twee hondenpoepafvalbakken met zakjesdispensers en dit te dekken uit het budget 'onderhoud plantsoen'.

 

2.8

 

Goedkeuring geven aan verzoek bijpraatsessie IHP 16 maart 2023  

Het college stemt in met: 1. De bijpraatsessie IHP op 16 maart 2023. 2. Hiervoor wordt bijgevoegd format doorgestuurd naar de griffie.

 

Besluit:

Instemmen met bijpraatsessie IHP op 16 maart 2023. 2. Hiervoor bijgevoegd format doorsturen naar de griffie.

 

2.9

 

Wijziging nadere regels subsidie voor Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2023 gemeente Borger-Odoorn  

Het college stemt in met de Nadere regels subsidie voor Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2023 gemeente Borger-Odoorn V2 en besluit dat de Nadere regels subsidie voor Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2023 gemeente Borger-Odoorn komen te vervallen.

 

Besluit:

 1. De aangepaste 'Nadere regels subsidie voor Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2023 gemeente Borger-Odoorn Versie 2' vast te stellen;
 2. De 'Nadere regels subsidie voor Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2023 gemeente Borger-Odoorn' in te trekken.

 

3

 

Hamerstukken:

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 31-01-2023 nr 5 - openbaar  

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.2

 

Besluitenlijst collegevergadering 02-02-2023 nr 5a - openbaar  

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.3

 

Inzake afwijzing energietoeslag i.v.m. woonachtig in inrichting  

Er is bij het college een bezwaarschrift binnengekomen tegen het besluit van 18 oktober 2022 waarin de eenmalige energietoeslag is geweigerd. Dit besluit is opnieuw beoordeeld. De bezwarencommissie heeft het college geadviseerd om het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het college neemt dit advies over.

 

Besluit:

Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

 

3.4

 

Schriftelijke vragen Wegman (CDA) - Opheffing Energiecoöperatie Valthe  

Het college stemt in met de beantwoording van schriftelijke vragen vanuit de CDA-fractie in de gemeenteraad over de opheffing van Energiecoöperatie Valthe en zendt de antwoorden door aan de raad.

 

Besluit:

 1. In te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de CDA-fractie over opheffing Energiecoöperatie Valthe;
 2. De beantwoording via de bijgaande brief ter kennisname naar de raad te zenden.

 

3.5

 

Deelname aan Drents fixteam tegen energiearmoede  

Het college neemt deel aan het provincie brede project ‘Drents Fixteam’, waarin een team professionele en vrijwillige klussers kosteloos kleine energiebesparende middelen installeert bij inwoners thuis, onderdeel van de Borger-Odoornse aanpak tegen energiearmoede.

 

Besluit:

 1. Deel te nemen aan het provincie brede project ‘Drents Fixteam’, een gezamenlijke maatregel in de aanpak van energiearmoede;
 2. Vanuit de Specifieke Uitkering (SPUK) Energiearmoede € 48.587,- te reserveren voor de gemeentelijke bijdrage aan het Drentse fixteam.

 

9

 

Sluiting  

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten