Besluitenlijst BenW 7 maart 2023

Besluitenlijst collegevergadering - openbaar

Datum

07-03-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), L.E. Helder (loco-gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 28-02-2023 nr 9 - openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

2.2

 

Wijzigen inzamelfrequentie restafval

Het college bekrachtigd de scenariokeuze van de Raad, genomen per beluit op 8 juli 2021, met betrekking tot de grondstoffenvisie 2021-2025 waarin de inzamelfrequentie van het restafval wordt gewijzigd van 1x per 3 weken naar 1x per 6 weken conform het collegevoorstel met kenmerk 36072-2021:159137. Deze frequentiewijziging is per 1 januari 2023 ingegaan

 

Besluit:

De inzamelfrequentie van het restafval, conform het collegevoorstel met kenmerk 36072-2021:159137, per 1 januari 2023 te wijzigen naar 1x per 6 weken.

 

2.3

 

Besluitvorming suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds, uitvoering Bommenregeling

Het college stelt de gemeenteraad voor een suppletie-aanvraag bij het ministerie van BZK in te dienen voor de projecten CE N34, 20P128 / EU21-056/Odoorn-N34-000.

 

Besluit:

De gemeenteraad voor te stellen om een suppletieaanvraag in te dienen door het college bij het ministerie van BZK in het kader van de 'Bommenregeling' voor de gemaakte kosten in 2020/2021 voor het opsporen en ruimen van explosieven in de nabijheid van de N34 bij Odoorn.

2.5

 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2038 Gemeente Borger-Odoorn

In het ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) van 21 februari 2023 hebben gemeente en schoolbesturen met de lange termijnvisie op onderwijshuisvesting, het ‘Integraal huisvestingsplan onderwijs 2023-2038 gemeente Borger-Odoorn’, ingestemd. Met deze langetermijnvisie spreken de partijen zich uit over de eisen waaraan onderwijsvoorzieningen moeten voldoen om alle kinderen goed onderwijs te kunnen blijven bieden: schoon, veilig, comfortabel en duurzaam. Het college neemt kennis van het ‘Integraal huisvestingsplan onderwijs 2023-2038 gemeente Borger-Odoorn’. Het college stelt de raad voor om het ‘Integraal huisvestingsplan onderwijs 2023-2038 gemeente Borger-Odoorn’ vast te stellen waarbij: - De benodigde middelen voor de uitvoering van het IHP worden opgenomen in het meerjarig investeringsplan (MJIP). - De onderzoekskosten à € 100.000 voor verbeteren binnenklimaat en/of opties tot verduurzamen voor de schoolgebouwen in blok 3 en 4 als incidentele kosten worden opgenomen in BERAP I 2023. - Vanuit de beschikbare middelen voor de bouw van een basisschool € 30.000 beschikbaar wordt gesteld voor de eerste 3 businesscases.

 

Besluit:

 1. Het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2023-2038 gemeente Borger-Odoorn vast te stellen onder voorbehoud dat de raad de benodigde middelen beschikbaar stelt.
 2. De raad voor te stellen:
  1. Kennis te nemen van het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2023-2038 gemeente Borger-Odoorn;
  2. De benodigde middelen voor de uitvoering van het IHP op te nemen in het meerjarig investeringsplan (MJIP);
  3. De onderzoekskosten à € 100.000 voor verbeteren binnenklimaat en/of opties tot verduurzamen voor de schoolgebouwen in blok 3 en 4 als incidentele kosten op te nemen in BERAP I 2023;
  4. Vanuit de in de begroting 2023 gereserveerde middelen voor de bouw van een basisschool € 30.000 beschikbaar te stellen voor de eerste 3 businesscases.

 

2.7

 

Pilotovereenkomst Dataset ten behoeve van onderzoek CPB ‘Raming Wmo en jeugdzorguitgaven’

Pilotovereenkomst Dataset ten behoeve van onderzoek CPB ‘Raming Wmo en- jeugdzorguitgaven.

 

Besluit:

De Pilotovereenkomst Dataset ten behoeve van onderzoek CPB ‘Raming Wmo en- jeugdzorguitgaven te ondertekenen.

 

2.8

 

POH jeugd (Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd)

Het college stelt het ‘Plan van aanpak inzet POH-Jeugd’ vast en gaat de daarop gebaseerde ‘Samenwerkingsovereenkomst POH-Jeugd’ aan, en het gefaseerd laten tekenen van de samenwerkingsovereenkomst met de verschillende huisartsenpraktijken.

 

Besluit:

 1. Vaststellen van het definitieve ‘Plan van aanpak inzet POH-Jeugd’ en daarmee de gefaseerde implementatie bij de huisartsenpraktijken;
 2. Het aangaan van de ‘Samenwerkingsovereenkomst POH-Jeugd’;
 3. De burgemeester te verzoeken om wethouder Huijing- van Tongeren te machtigen om de samenwerkingsovereenkomsten POH- Jeugd namens de gemeente te ondertekenen.
 4. De structurele kosten voor de inzet van POH-Jeugd ad € 145.745,- te dekken uit het jeugdbudget (€ 139,840,-) en het budget doorontwikkeling sociaal domein (€ 37.120,-);
 5. De incidentele kosten 2023 ad € 41.320,- te dekken uit het jeugdbudget (€ 5.900,-) en het budget doorontwikkeling sociaal domein (€ 4.200,-).

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 21-02-2023 nr 8 - openbaar

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.6

 

Benoemen leden gemeentelijk stembureau

Het college stemt in met het instellen van een gemeentelijk stembureau voor de Provinciale en Waterschapsverkiezingen. Hiervoor is nodig om de leden, voorzitters en ondersteuners te benoemen.

 

Besluit:

 1. Een gemeentelijk stembureau in te stellen voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023;
 2. Middels bijgaand besluit de leden, plaatsvervangende leden en de ondersteuners van het Gemeentelijk Stembureau voor de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 te benoemen.

 

8

 

Sluiting