Besluitenlijst BenW 8 november 2022

Datum

08-11-2022

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), J. Gorseling (locogemeentesecretaris)

 

1

 

Opening

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.2

 

Vaststellen normenkader rechtmatigheid 2022

Jaarlijks krijgt de accountant opdracht om de jaarrekening te controleren. Om te kunnen controleren heeft de accountant een kader nodig. Het college stelt bij deze het normenkader rechtmatigheid 2022 vast, waarin is aangegeven welke wetten en regels onderwerp van de accountantscontrole zijn voor de jaarrekening 2022.

 

Besluit:

 1. Instemmen met het normenkader rechtmatigheid 2022.
 2. Het normenkader rechtmatigheid 2022 ter instemming aan de raad aanbieden.

 

2.3

 

Woo-verzoek m.b.t. project Naober Drenthe - Vitale Vakantieparken - Gemeentebeleid rond handhaving permanente bewoning het Drouwenerzand

Op 30 mei 2022 is er een Woo-verzoek ontvangen waarin documenten gevraagd worden met betrekking tot het project Naober Drenthe en Vitale Vakantieparken met betrekking tot Het Drouwenerzand Op grond van artikel 5.1 van de Wet open overheid worden de documenten openbaar gemaakt, behoudens persoonsgegevens, uurtarieven en documenten die al openbaar te raadplegen zijn.

 

Besluit:

Het Woo-verzoek (gedeeltelijk) toekennen.

 

2.4

 

Collegevoorstel Hunzecommissie

Met de komst van de dorpsbudgetten heeft de gebiedscommissie Hunze Borger-Odoorn (de Hunzecommissie) geconstateerd dat hun meerwaarde en functie grotendeels is komen te vervallen. In overleg met de gemeente is dan ook besloten om te stoppen met de Hunzecommissie.

 

Besluit:

 1. Stoppen met de gebiedscommissie Hunze Borger-Odoorn;
 2. Geen doorstart maken als adviescommissie;
 3. Het beschikbaar gestelde jaarlijkse budget van €12.000,- in Berap 1 2023 laten vervallen;

 

2.5

 

Starterslening naar NHG grens 2022

Het college stemt in met het verhogen van de maximale koop(aanneem)som voor de starterslening naar € 355.000,-, voor zowel nieuwbouwwoningen als bestaande bouw.

 

Besluit:

 1. De maximale koop(aanneem)som voor zowel nieuwbouwwoningen als bestaande bouw voor de starterslening te verhogen naar € 355.000,- op grond van artikel 6 lid 2 van de Verordening VROM Startersregeling 2014, per 1 november 2022
 2. De maximale starterslening te verhogen naar 50.000 euro op grond van artikel 4 lid 7 van de Verordening VROM Starterslening.

 

2.6

 

Oprichting nieuwe speeltuin Buinerveen 2022-2023

Het college stemt in met het initiatief van Plaatselijk Belang Buinerveen voor het realiseren van een speeltuin in de nieuwe wijk Zuidonder en stelt hiervoor eenmalig een budget van € 10.000,- (incl. btw) beschikbaar.

 

Besluit:

 1. Medewerking verlenen aan het initiatief van Plaatselijk Belang voor het realiseren van een speeltuin in de nieuwe wijk Zuidonder te Buinerveen.
 2. Eenmalig een bedrag van € 10.000 beschikbaar stellen voor de aanleg van de speeltuin.
 3. Dekking vindt plaats uit het budget speeltoestellen speeltuinen (50%) en budget gezonde leefstijl (50%).

 

2.7

 

Het college stemt in met "2022 concept op de Participatiewet" als richtinggevend document voor het formuleren van een beleidskader voor de uitvoering van de Participatiewet.

Het college stemt in met "2022 conceptvisie op de Participatiewet" als richtinggevend document voor het formuleren van een beleidskader voor de uitvoering van de Participatiewet.

 

Besluit:

Teruggenomen.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.1

 

Besluitenlijst collegevergadering 01-11-2022 nr 44, openbaar gedeelte

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.2

 

Oninbare vorderingen 2021

Het college besluit om vorderingen tot een bedrag van € 27.186,88 als oninbaar te verklaren. Het besluit om de vorderingen oninbaar te verklaren is grotendeels gebaseerd op adviezen van bij de invordering betrokken deurwaarders, advocaten en schuldhulpverleners.

 

Besluit:

 1. Vorderingen oninbaar verklaren tot een bedrag van € 27.186,88.
 2. Het bedrag van € 27.186,88 ten laste brengen van de voorziening dubieuze debiteuren.

 

3.3

 

Bestuurlijke besluitvorming sociale zaken participatiewet/WMO/Jeugdhulp

Bij besluit van 2 mei 2022 heeft het college besloten een bijstandsuitkering met ingang van 3 augustus 2020 in te trekken en een bedrag van € 30.452,36 aan bijstand terug te vorderen, omdat betrokkene geen hoofdverblijf had op het opgegeven uitkeringsadres en dit niet is gemeld. Hierdoor is een te hoog bedrag aan bijstand verstrekt. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Borger-Odoorn. Het college besluit om conform het advies van de bezwarencommissie het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

 

Besluit:

Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren.

 

3.5

 

Benoeming lid Raad van Toezicht Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Borger-Odoorn

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de benoeming van één lid in de Raad van Toezicht van Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn voor de periode van 1-1-2023 tot 1-1-2027, conform de brief van de voorzitter van de Raad van Toezicht van Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn.

 

Besluit:

De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de benoeming van één lid in de Raad van Toezicht van Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn voor de periode van 1-1-2023 tot 1-1-2027,

 

3.6

 

Collegevoorstel Bidbook Nedersaksenlijn

Het college neemt kennis van het bidbook Nedersaksenlijn, zoals aan de staatssecretaris van IenW wordt aangeboden. De gemeenteraad wordt met bijgevoegde brief geïnformeerd over het bidbook.

 

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad te informeren via bijgevoegde brief.

 

9

 

Sluiting

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten