Besluitenlijst BenW 9 mei 2023

Datum

09-05-2023

Toelichting

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. Huijing (wethouder), K. Speekhout (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

 

Agendanummer Onderwerp en besluit

1

 

Opening  

 

2

 

Besluitvormende stukken

 

2.01

 

Collegevoorstel Provinciale Regietafel asiel & vluchtelingen Drenthe  

Een nieuwe opzet en inrichting van de Provinciale Regie Tafel (PRT). Zowel voor de korte als de lange termijn tot een meer evenredige verdeling komen van de asielopgaven en versnelling op de huisvestingsopgave van vergunninghouders. Uiteindelijk wordt beoogd een Drents pakket voor de totale asielopgave 2023-2024, die na vaststelling in de colleges voorgelegd kan worden aan de staatssecretaris.

 

Besluit:

 1. Instemmen met de opdracht, inrichting en ondersteuning van de Provinciale Regietafel asiel & vluchtelingen Drenthe;
 2. Kennisnemen van het vervolgproces om te komen tot een evenredige verdeling van de asiel- en vluchtelingenopgaven in Drenthe.

 

2.02

 

Openen nieuwe opvanglocatie aan het Zuiderdiep 152 in Nieuw-Buinen (Buinerhof) en bijbehorende overeenkomst 9  

Het college heeft besloten om een nieuwe opvanglocatie te openen voor ontheemden uit Oekraïne in de voormalige zorgboerderij “de Buinerhof’ aan het Zuiderdiep 152 in Nieuw-Buinen. Hier is ruimte voor maximaal 25 personen. Het college heeft besloten om voor de periode vanaf 1 april 2023 tot 1 april 2024 een huurovereenkomst aan te gaan. De locatie opent per 9 mei 2023 en zal gefaseerd in gebruik worden genomen. Het openen van een nieuwe locatie is nodig om tot medio maart 2024 voldoende opvangplekken te kunnen bieden.

 

Besluit:

 1. Openen van een nieuwe gemeentelijke opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne per 9 mei 2023 aan het Zuiderdiep 152 in Nieuw-Buinen;
 2. Instemmen met de overeenkomst voor de tijdelijke huur van groepsaccommodatie de Buinerhof aan Zuiderdiep 152 in Nieuw-Buinen voor de periode 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024 voor gebruik als gemeentelijke opvanglocatie.

 

2.04

 

Bijdrage Drents Energieloket 2023  

In 2014 is het Drents Energieloket van start gegaan, een Drenthe-brede vraagbaak en ondersteuning voor inwoners over alles wat met energie en besparing te maken heeft. Het loket functioneert naar wens en versterkt de lokale duurzaamheidsdoelen van Borger-Odoorn. Het college stemt in met de verhoogde begroting 2023 en met het verhogen van de bijdrage in 2023 aan het Drents Energieloket.

 

Besluit:

 1. Kennisnemen van het Jaarverslag 2022 en het Plan van Aanpak 2023 Drents Energie Loket;
 2. Instemmen met het voorstel van de Stuurgroep Drents Energie Loket om de begroting 2023 van het Drents Energie Loket te verhogen met € 100.000 en daartoe een extra bijdrage te vragen van de 12 Drentse gemeenten op basis van hoofdelijke verdeling;
 3. De extra kosten voor de gemeente Borger-Odoorn ad € 8.333,- voor het begrotingsjaar 2023 te dekken uit het budget Duurzaamheid.

 

2.05

 

Afdoening toezegging raad 13-10-2022: stappenplan revitalisatie gemeentehuis incl. externe communicatie  

In de oriënterende raadsbijeenkomst van 13 oktober 2022 heeft het college toegezegd een stappenplan op te zetten inzake de uitvoering van de revitalisatie van het gemeentehuis en de bouw van de nieuwe raadszaal, waarin ook een plan voor de externe communicatie is opgenomen. Bovenstaand is samengevat in een brief, welke aan de raad wordt aangeboden. Hiermee is de toezegging afgedaan.

 

Besluit:

 1. Informatiebrief aan de raad vaststellen;
 2. De brief verzenden en daarmee de toezegging afhandelen.

 

2.06

 

Vaststellen besluit architectenselectie revitalisatie gemeentehuis 2023: aanbouw raadzaal  

Voor de revitalisatie van het gemeentehuis en de nieuwbouw van de raadzaal zijn vier architecten uitgenodigd om een ontwerpvisie te maken. De visie van bureau DAAD architecten uit Beilen is als beste beoordeeld. Het college besluit om Daad Architecten uit Beilen het werk te gunnen.

 

Besluit:

 1. Vaststellen van het besluit om Daad Architecten uit Beilen het werk te gunnen;
 2. De raad op 9 mei 2023 informeren middels bijgaande brief.

 

2.07

 

Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek samenwerking Borger-Odoorn - Emmen  

Het college heeft de bestuurlijke reactie op het onderzoek van de Rekenkamer over de samenwerking met de gemeente Emmen vastgesteld. Het onderzoek gaat over de samenwerking op het terrein van sociale zaken/inkomensvoorzieningen en ICT.

 

Besluit:

 1. De brief met als onderwerp ‘Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek samenwerking Borger-Odoorn – Emmen’ vast te stellen;
 2. Deze brief te versturen naar de Rekenkamer ter kennisname.

 

2.08

 

Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 GGD Drenthe  

Het college neemt kennis van de jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 en zendt deze ter kennisgeving aan de gemeenteraad. Het college vraagt de gemeenteraad geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2024-2027 van GGD Drenthe.

 

Besluit:

 1. Kennisnemen van de jaarstukken 2022 van de GGD Drenthe en deze ter kennisgeving zenden aan de gemeenteraad;
 2. Kennisnemen van de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 inclusief de meerjarenraming 2024-2027 van de GGD Drenthe en deze ter kennisgeving zenden aan de gemeenteraad;
 3. De gemeenteraad voor stellen om geen zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 inclusief de meerjarenraming 2024 – 2027 van de GGD Drenthe in te dienen.

 

 

 

 

2.09

 

Organisatie side events rondom Ek wielrennen 2023  

Het college stemt in met het plan en verstrekt de daarbij behorende financiële middelen van de ondernemersvereniging Borger en dorpsbelangen DBB voor de omlijsting van het EK wielrennen op zondag 24 september 2023.

 

Besluit:

 1. Eenmalig € 8.500 euro budget beschikbaar te stellen voor de pilot van 1 jaar ter verfraaiing van de rotonde (Hoofdstraat) in Borger en deze uit de laten voeren door de eigen dienst;
 2. De ondernemersvereniging Borger een eenmalige subsidie verstrekken ter hoogte van €6.350,- voor de organisatie van vergunning vrije activiteiten en aankleding in Borger en Drouwen;
 3. De ondernemersvereniging Borger een eenmalige subsidie verstrekken ter hoogte van €1.500,- voor het plaatsen van een scherm op eigen terrein voor live-uitzending EK wielrennen;
 4. Een bedrag ter hoogte van €10.000,- op de DPL BERAP 2023 (1) plaatsen;
 5. Een bedrag ter hoogte van €6.350,- vanuit de kostenplaats 41309 (Gezonde Leefstijl) onttrekken.

 

2.10

 

Vaststellen ambtsinstructie Leerplicht en Aanwijzingsbesluit leerplicht  

Vaststellen ambtsinstructie leerplicht en aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren.

 

Besluit:

 1. De Ambtsinstructie leerplicht 2023 vaststellen;
 2. Het Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren gemeente Borger-Odoorn vaststellen;
 3. De vorige ambtsinstructie leerplicht 2018 komt te vervallen.

 

2.11

 

Deelbesluit 3 Woo-verzoek Dorpshuis Nieuw-Buinen  

Naar aanleiding van een ingediend Woo-verzoek over Dorpshuis Nieuw-Buinen worden vierentachtig documenten, (gedeeltelijk) voor een ieder openbaar gemaakt. Daarnaast wordt besloten twee documenten waarvan bij deelbesluit 3 was geweigerd deze openbaar te maken, alsnog openbaar te maken.

 

Besluit:

 1. Naar aanleiding van een ingediend Woo-verzoek over Dorpshuis Nieuw-Buinen een twintigtal documenten, inclusief het Countus-rapport, (gedeeltelijk) voor een ieder openbaar te maken;
 2. De tegen het voornemen tot openbaarmaking ingebrachte inhoudelijke zienswijzen gedeeltelijk over te nemen;
 3. Naar aanleiding van een zienswijze de twee bij deelbesluit 2 geweigerde documenten alsnog openbaar maken.

 

3

 

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

 

3.01

 

Besluitenlijst collegevergadering 25-04-2023 nr 17 - openbaar  

 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

 

3.05

 

Beslissing op bezwaar  

Er is een bezwaarschrift binnengekomen tegen het besluit van 22 november 2022 waarin de aanvraag voor een eenmalige energietoeslag is afgewezen. Dit besluit is opnieuw beoordeeld. De bezwarencommissie heeft het college geadviseerd om het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het college neemt dit advies over.

 

Besluit:

Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

 

3.06

 

Overeenkomst gemeentelijke opvanglocatie Borgerderstraat 6 in Drouwen  

Het college heeft besloten voor de periode 1 april 2023 tot 1 april 2024 een huurovereenkomst aan te gaan voor een woning aan de Borgerderstraat 6 in Drouwen. De locatie wordt ingezet als gemeentelijke opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne.

 

Besluit:

Instemmen met de overeenkomst voor de tijdelijke huur van een woning aan Borgerderstraat 6 in Drouwen voor de periode 1 april 2023 tot 1 april 2024 voor gebruik als gemeentelijke opvanglocatie.

 

3.07

 

Woo-verzoek Deelschelanden  

Naar aanleiding van een ingediend Woo-verzoek over het project Deelschelanden (voorheen Anastasiadorp) worden honderdtweeënzestig documenten, (gedeeltelijk) voor een ieder openbaar gemaakt.

 

Besluit:

 1. Naar aanleiding van een ingediend Woo-verzoek over het project Deelschelanden (voorheen Anastasiadorp) honderdtweeënzestig documenten (gedeeltelijk) voor een ieder openbaar te maken;
 2. De tegen het voornemen tot openbaarmaking ingebrachte inhoudelijke zienswijzen gedeeltelijk over te nemen.

 

3.08

 

Renovatie voetbalvelden  

Het college stemt in met het verbeteren van de sportvelden op de voetbalcomplexen in Nieuw-Buinen en Valthermond.

 

Besluit:

 1. Instemmen met het renoveren van de hoofdvelden op de voetbalcomplexen in Nieuw-Buinen en Valthermond;
 2. De investering van € 125.000,- incidenteel ten laste brengen van de BERAP-1;
 3. De investering van € 125.000,- plaatsen op de DPL van de kadernota 2024.

 

8

 

Sluiting  

 

Meer over de besluiten van het college en een overzicht van de laatste besluiten