Besluitvorming windpark

Op woensdag 21 februari 2018 deed de Raad van State uitspraak naar aanleiding van de zitting die plaatsvond op 14 en 15 september 2017.

Uitspraak Raad van State: windpark mag worden aangelegd

Het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze mag worden aangelegd. De bezwaren van omwonenden, ondernemers en belangenorganisaties tegen het park met 45 windmolens zijn ongegrond verklaard. In deze procedure konden de betrokken gemeenten zelf geen bezwaar indienen, omdat de crisis- en herstelwet dit verhindert.

Wijziging rijksinpassingsplan

Op 19 september 2016 stelden de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu het rijksinpassingsplan windpark Drenthe gewijzigd vast. 

Minister Kamp besloot om de 5 windmolens in de lijn ten zuiden van Drouwenermond te schrappen uit het ontwerp inpassingsplan. Binnen Borger-Odoorn komen dan 29 windmolens. De verlichting bovenop de windmolens zal niet knipperend, maar vastbrandend worden uitgevoerd. De molens binnen het LOFAR-gebied worden technisch aangepast om elektromagnetische straling te verminderen.  

Op 5 oktober 2016 vergaderde de Tweede Kamer Commissie Economische Zaken over het Energieakkoord. Meerdere commissieleden hebben Minister Kamp gevraagd de besluitvorming omtrent het rijksinpassingsplan windpark Drenthe te heroverwegen. Dit zou suggereren dat de Tweede Kamer nog een formele positie heeft in de besluitvorming omtrent het rijksinpassingsplan. De juridische dienst van de Tweede Kamer geeft echter aan dat de ministers van EZ en I&M binnen hun bevoegdheid een besluit hebben genomen.

Gebiedsvisie

In 2013 hebben wij samen met de provincie Drenthe en de gemeenten Emmen, Coevorden en Aa en Hunze de gebiedsvisie windenergie opgesteld. De gebiedsvisie was bedoeld om mogelijke locaties voor het windpark aan te wijzen die de inbreuk op het landschap en de persoonlijke leefomgeving zoveel mogelijk beperken. Hiermee probeerden provincie en gemeente tegenwicht te bieden aan de omvangrijke plannen die door initiatiefnemers zijn ingediend. 

Meer informatie

Het tijdschrift Binnenlands Bestuur publiceerde in september en oktober 2019 een artikel over de besluitvorming rondom windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Relevante stukken en correspondentie

In ons webarchief leest u de afwegingen en besluiten van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de gezamenlijke reacties van ons en de gemeente Aa en Hunze hierop.