Ga naar de inhoud

Aanwijzingsbesluiten gemeenteambtenaren in het kader van de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen

Deze besluiten hebben betrekking op de heffing van de diverse gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De besluiten geven aan wie als heffingsambtenaar zijn aangewezen en welke medewerkers belast zijn bij de uitvoering van de heffing van de diverse gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 24 januari 2012.

Besluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van toezichthouders Algemene wet bestuursrecht

Het besluit betreft de aanwijzing als toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht van gemeentelijk medewerkers met de functie van ‘Toezichthouder Wabo’ en ‘Wabo-consulent’.
Ook betreft het besluit de intrekking van een eerdere aanwijzing van medewerkers met de functie ‘Medewerker milieu’ en ‘Toezichthouder bouwen’ als toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, nu genoemde functies niet meer bestaan in de gemeentelijke organisatie.

De burgemeester en het college namen dit besluit op 31 juli 2012

Aanwijzing toezichthouders gemeente Emmen als toezichthouders gemeente Borger-Odoorn

Besluit tot aanwijzing medewerkers van de gemeente Emmen als toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht van de gemeente Borger-Odoorn en hen te belasten met het toezicht op de naleving van de Wet milieubeheer c.a. alsook de naleving van andere regelgeving, echter dit laatste alleen voor zover het daarbij de milieuzorg aangaat.

Besloten door burgemeester en wethouders op 5 mei 2013.